sobota, 19 września 2020

Konwent na swym posiedzeniu dnia 30 stycznia 1931 r. przyjął poniższy tekst jako  interpretację Praw i Uzusów Konwentowych. Tekst ten obecnie przechowywany jest w archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie.

Konwent jest rodziną najściślej węzłami braterstwa i przyjaźni zespoloną, kto raz weń wejdzie, na zawsze w nim pozostaje.

Istotą struktury Konwentu jest hierarchia, wzajemne zależności, posłuch i rozkaz. Cztery są szczeble nieuchronne, które przejść każdy w Konwencie powinien: Fuksa, Barwiarza, Comilitona i Filistra.

Fuksem jest ten, kto pragnąc do Konwentu należeć, na próbę przyjęty zostaje. Omal praw żadnych nie posiadając, liczne ma obowiązki, wynikające z konieczności posłuchu i uległości rozkazom starszych. Tą wypróbowaną drogą najłatwiej dochodzi do przyswojenia właściwego o Konwencie pojęcia i zaznajamia się z grubsza z istotą Konwentu.

Barwiarzem zostaje, kto próbę fuksowania przejdzie cum lauda i godzien jest osiągnąć dalsze uświadomienie. Od tej dopiero chwili kandydat staje się na zewnątrz istotnym członkiem Konwentu przez zaszczyt barw.

Comilitonem zostaje ten, kto Konwentem umieć będzie kierować bądź drogą sprawowania urzędu, bądź drogą czynnego głosu. Ten jest dopiero pełnoprawnym członkiem Konwentu.

Gdy Konwentowicz z Akademii w życie wchodzi – zostaje Filistrem i stopień ten do końca życia zachowuje, pomnąc, by pamięć o Konwencie okazywać i do Kół Filistrów należeć.

Rządzi się Konwent ideą republikańską, członkowie Konwentu pełnię prawa posiadający, mają przyrodzone prawo stanowienia o jego losie drogą rozważań i decyzji na Konwentach obradujących, które są omnipotentne w granicach praw swoich.

Wolę Konwentu w życie wciela Praesidium oraz autonomią obdarzeni urzędnicy.

Pieczę nad wychowaniem pokoleń fuksowskich i barwiarzy, razem coetus stanowiących, posiada Olderman obdarzony dyskrecjonalną nad nimi władzą. Jest on stróżem praw Konwentu.

Odchylenia od praw i zwyczajów życia konwentowego reguluje Stały Sąd Konwentowy drogą rozpraw jawnych i wyroków.

Instytucją wnikającą w najtajniejsze sprawy życia konwentowiczów, stojącą na straży etyki i honoru jest Stały Sąd Honorowy, wykonywujący swe zadanie drogą wyroków bezapelacyjnych na tajnych posiedzeniach.

Życie w Konwencie ujęte jest w zwarte ramy form zewnętrznych, które opierając się na tradycji, mają podłoże głębszego znaczenia.

Konwent, grupujący ludzi różnych wyznań i przekonań, nie supremuje żadnej idei i przeciwstawia się uprzywilejowaniu którejkolwiek z nich kosztem innych.

3 warunki przyjęcia: polska narodowość, akademickie studia w Wilnie, gotowość bronienia honoru orężnie.

4 warunki pozostania: Prawość, Przyjaźń, Rzetelność w posłuszeństwie prawom i uzusom, dochowanie tajemnicy spraw Konwentu.

3 warunki owocnej bytności: Miłość Konwentu, Ofiarność, Rozkrzewianie użytecznych opinii.

3 założenia przyszłości: Cnota Obywatelska, Zaradność, Radość życia.