sobota, 15 grudnia 2018
  1. Filistrzy Konwentu Polonia po otrzymaniu praw filisterskich pozostają w Konwencie służąc młodszym radą, pomocą i wsparciem. Nierzadko uczestniczą w życiu Konwentu bardzo aktywnie, na ile pozwalają im na to obowiązki zawodowe i rodzinne.

Filistrzy Konwentu organizują się we własnych strukturach, które pozostają częścią Konwentu i z Konwentem utrzymują ścisłe więzy.

Tradycyjnie, Filistrzy Konwentu tworzyli dwie organizacje – jedną w mieście siedziby Konwentu (od 1922 r. Koło Filistrów Konwentu Polonia w Wilnie, potem w Londynie, Gdańsku i Sopocie), drugą w stolicy państwa polskiego (nieprzerwanie od końca XIX w. – najpierw, od 1893 r. w ramach Towarzystwa byłych Wychowańców Uniwersytetu Dorpackiego, zlikwidowanego w 1923 r. i od tej pory kontynuującego działalność jako Stowarzyszenie Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie). Jednocześnie w Polsce działały nieformalne struktury filisterskie w różnych częściach dawnej Rzeczypospolitej – od Kijowszczyzny i Inflant po Śląsk.

11 listopada 2012 r. postanowiono o powołaniu jednej organizacji dla wszystkich filistrów Konwentu Polonia. 21 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu Związku Filistrów Konwentu Polonia do rejestru stowarzyszeń pod numerem 444829. Tradycyjny, przeszło stuletni podział na dwie organizacje uszanowano zapisując, że warszawski oddział Związku nosić będzie wieczyście nosić historyczną nazwę „Stowarzyszenie Filistrów K!Polonia”.

Adres:

Al. Niepodległości 676, 81-853 Sopot

NIP: 585 14 65 888

REGON: 221827085

KRS: 0000444829

Konto:

mBank (dawny Multibank)

nr rachunku PL 42 1140 2017 0000 4202 1303 7470

NR SWIFT BREXPLPWMUL

AKTY PRAWNE

STATUT ZWIĄZKU FILISTRÓW KONWENTU POLONIA Z 11 LISTOPADA 2012 R.

UCHWAŁY ORGANÓW ZWIĄZKU FILISTRÓW

WŁADZE (kadencja III: 2018-2023)

Zarząd:

Prezes: fil. Rafal Rogacewicz (1554)

Wiceprezes: fil. Andrzej Mitschke (1578)

Wiceprezes: fil. Maciej Ciosek (1577)

Sekretarz: fil. dr Dominik Ziętkowski (1568)

Skarbnik: fil. Rafał Marchlewicz (1566)

Sąd Filisterski

 

Sąd Filisterski, w zakresie kompetencji ogólnych, jest władzą ZFK!P powołaną do kontroli działania organów ZFK!P oraz rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez Członków Związku zasad statutowych lub uchwał władz Związku oraz działania na szkodę Związku.

Przewodniczący Sądu: fil. dr hab. Marcin Michał Wiszowaty (1579)

Wiceprzewodniczący Sądu: fil. Przemysław Marchlewicz (1540)

Sekretarz Sądu: fil. Paweł Rogalski (1557) (od 1 II 2016 r.)

(do XII 2015 r. fil. Dominik Ziętkowski (1568))

Członek Sądu: fil. Wojciech Dowgiałło (1558)

Członek Sądu: fil. Jerzy Lorenc (1575)

Urzędnicy:

Delegat do czynnego Konwentu: fil. Michał Lew (1596)

Delegat do czynnego Konwentu: fil. Michał Majewski (1598)

(do XII 2015 r. fil. Maciej Ciosek)

Komisarz Balu (Czarnej Kawy): fil. Marcin Michał Wiszowaty (1579)

Magister paucandi: fil. Tomasz Kucharski (1576)

Magister abacus:  fil. Michał Lew (1596)

Stowarzyszenie Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie – koło ZFK!P w Warszawie

 

Prezes: fil. Emil Remisz (1584)

(do 16 I 2018 r. fil. Lech Stejgwiłło-Laudański (1522))

Sekretarz: fil. dr Jan Trynkowski (1520)

Skarbnik: fil. Maciej Terlecki (1515)

Sąd Koła

Przewodniczący: fil. Maciej Klonowski (1560)

Wiceprzewodniczący: fil. Andrzej Jeleński (1534)

(do II 2018 r. fil. Emil Remisz (1522))

Sekretarz: fil. Krystian Adamiak (1590)