Związek Filistrów Konwentu Polonia (ZFK!P)

Filistrzy Konwentu Polonia po otrzymaniu praw filisterskich pozostają w Konwencie służąc młodszym radą, pomocą i wsparciem. Nierzadko uczestniczą w życiu Konwentu bardzo aktywnie, na ile pozwalają im na to obowiązki zawodowe i rodzinne.

Filistrzy Konwentu organizują się we własnych strukturach, które pozostają częścią Konwentu i z Konwentem utrzymują ścisłe więzy.

Tradycyjnie, Filistrzy Konwentu tworzyli dwie organizacje – jedną w mieście siedziby Konwentu (od 1922 r. Koło Filistrów Konwentu Polonia w Wilnie, potem w Londynie, Gdańsku i Sopocie), drugą w stolicy państwa polskiego (nieprzerwanie od końca XIX w. – najpierw, od 1893 r. w ramach Towarzystwa byłych Wychowańców Uniwersytetu Dorpackiego, zlikwidowanego w 1923 r. i od tej pory kontynuującego działalność jako Stowarzyszenie Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie). Jednocześnie w Polsce działały nieformalne struktury filisterskie w różnych częściach dawnej Rzeczypospolitej – od Kijowszczyzny i Inflant po Śląsk.

11 listopada 2012 r. postanowiono o powołaniu jednej organizacji dla wszystkich filistrów Konwentu Polonia. 21 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu Związku Filistrów Konwentu Polonia do rejestru stowarzyszeń pod numerem 444829. Tradycyjny, przeszło stuletni podział na dwie organizacje uszanowano zapisując, że warszawski oddział Związku nosić będzie wieczyście nosić historyczną nazwę “Stowarzyszenie Filistrów K!Polonia”.

Adres:

ul. Adama Mickiewicza 20
81-832 SOPOT

NIP: 585 14 65 888

REGON: 221827085

KRS: 0000444829

Konto:

mBank (dawny Multibank)

nr rachunku PL 42 1140 2017 0000 4202 1303 7470

NR SWIFT BREXPLPWMUL

AKTY PRAWNE

STATUT ZWIĄZKU FILISTRÓW KONWENTU POLONIA Z 11 LISTOPADA 2012 R.

UCHWAŁY ORGANÓW ZWIĄZKU FILISTRÓW

 

WŁADZE (IV kadencja: 2023-2025)

Zarząd:

Prezes: fil. Wojciech Dowgiałło (1558)

Wiceprezes: fil. Paweł Klonowski (1581)

Wiceprezes: fil. Krystian Adamiak (1590)

Sekretarz: fil. Stanisław Haczkowski (1602)

Skarbnik: fil. Maciej Piór (1601)

Sąd Filisterski

Sąd Filisterski, w zakresie kompetencji ogólnych, jest władzą ZFK!P powołaną do kontroli działania organów ZFK!P oraz rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez Członków Związku zasad statutowych lub uchwał władz Związku oraz działania na szkodę Związku.

Przewodniczący Sądu: vacat (wybór na pierwszym posiedzeniu Sądu)

Wiceprzewodniczący Sądu: vacat (wybór na pierwszym posiedzeniu Sądu)

Sekretarz Sądu: vacat (wybór na pierwszym posiedzeniu Sądu)

Członkowie Sądu:
fil. Tomasz Zakrzewski (1553)
fil. Andrzej Mitschke (1578)
fil. Aleksander Rekść (1585)
fil. Michał Lew (1596)

Urzędnicy:

Delegat do czynnego Konwentu:

Delegat do czynnego Konwentu:

Komisarz Balu (Czarnej Kawy):

Magister paucandi:

Magister abacus:

Stowarzyszenie Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie – koło ZFK!P w Warszawie

Prezes: fil. Emil Remisz (1584)

(do 16 I 2018 r. fil. Lech Stejgwiłło-Laudański (1522))

Sekretarz: fil. dr Jan Trynkowski (1520)

Skarbnik: fil. Maciej Terlecki (1515)

Sąd Koła

Przewodniczący: fil. Maciej Klonowski (1560)

Wiceprzewodniczący: fil. Andrzej Jeleński (1534)

(do II 2018 r. fil. Lech Stejgwiłło-Laudański (1522))

Sekretarz: fil. Krystian Adamiak (1590)