Wybrana bibliografia

zebrał i ułożył: Fil. Jan Trynkowski

Dorpat, uniwersytet w Dorpacie i polska w nim obecność

– E. W. Pietuchow, Imperatorskij Juriewskij, bywszij Derptskij, Uniwersitiet za pierwyje sto let swojego suszczestwowanija. t. 1. Juriew 1902; t. 2. St. Pietierburg 1906

– Gustaw Manteuffel, Z dziejów Dorpatu i byłego Uniwersytetu Dorpackiego. Warszawa 1911;

History of Tartu University 1632 – 1982. Ed. by prof. Karl Siilivask. Tallin 1985

– K. Millak, Ośrodek naukowy dorpacki w historii weterynarii Polski. Zeszyty Naukowe SGGW, Seria Historyczna. 1963, cz.1 s. 159 – 192;

– K. Millak, Polskie stowarzyszenia studentów weterynarii w Dorpacie do 1918 roku, Zeszyty Naukowe SGGW, Seria Historyczna 1965, z. 2, s. 93 -118;

– Isakow S., Sigałow P., Polacy w Uniwersytecie Dorpackim, „Miesięcznik Literacki” 1973, 1 s. 105 – 114; nr 2 s. 99 – 109, nr.3 s. 103 – 114;

– Raimo Pullat, Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształtowaniu się inteligencji polskiej w XIX w – 1917 r., „Zapiski Historyczne” t. XXXIX 1974 z. 2 s. 31 – 40;

– A. Tyla, Lietuvos jaunimas Tartu Universitete 1802 – 1918 m. „Trudy AN Litowskoj SSR”, Seria A, t. 3 (44).Wilnius 1975

– Csaba Janos Kenez, Polnische und das Polen stammende Studenten an der Universität Dorpat 1802 – 1914. Zeitschrift  f.  Ostforschung J.G. 39 (1990) z. 4,  s. 572 – 600

– Kalina Bartnicka, Instytut Profesorski w Dopacie. Instytucja kształcąca profesorów dla rosyjskich uniwersytetów na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XIX w.. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1991 nr 3 s. 15 – 40

– Tadeusz Stegner, Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku. Warszawa 1993

– Włodzimierz Okniński, Polscy medycy na studiach w Juriewie, dawnym Dorpacie w latach 1889 – 1919. „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 58 (1995) z. 4, s. 357 – 375

– Tadeusz Stegner, Studenci z ziem polskich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Dorpackiego. [w:} Polacy w Estonii. Pod red. ks. E. Walewandera. Lublin 1998, s. 93 – 119

– Arkadiusz Janicki, Życie codzienne studentów polskich w Dorpacie w XIX i na początku XX wieku (do 1918 r.). [w:} Polacy w Estonii. Pod red. ks. E. Walewandera. Lublin 1998, s. 121 – 158

Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku. Pod red. S. G. Isakowa i J. Lewandowskiego. Lublin 1999

– Arkadiusz Janicki, Studenci polscy na uniwersytecie w Dorpacie. [w:] Uniwersytet w Tartu a Polacy… s. 21 – 45;

– Jan Lewandowski, Nauki przyrodnicze i ścisłe. [w:] Uniwersytet w Tartu a Polacy… s. 71 – 89

– Leokadia Patyra, Teresa Zawojska, Nauki medyczne. [w:] Uniwersytet w Tartu a Polacy… s. 91 – 115

– Jan Lewandowski, Nauki humanistyczne, myśł społeczna i ruchy społeczno – polityczne. [w:] Uniwersytet w Tartu a Polacy… s. 117 – 139

– Jan Lewandowski, Literatura i sztuka. [w:] Uniwersytet w Tartu a Polacy… s. 141 – 154

– Tadeusz Stegner, Teologia protestancka. [w:] Uniwersytet w Tartu a Polacy… s. 155 – 174

– R. Sz. Ganelin, Tartuskoje studenczestwo na porogie XX wieka. S. Peterburg 2002

– Zenobiusz M. Bednarski, Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802 – 1889. Olsztyn 2002

Spisy studentów i  profesorów uniwersytetu w Dorpacie (Tartu)

Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat, Arnold Hasselblatt  u. Gustaw Otto. Dorpat 1899

Tartu ülikooli i üliöpilaskonna teatmik. Album Academicum Universitatis Tartuensis, t. I – III, Toimet. R. Kleis, koost, S. Kodasma, M. Loit, S. Nömmeots, V. Pütsep. Tartu 1986 – 1988

–  Biograficzeskij słowar professorow i prepodawatielej Imperatorskowo Juriewskowo, bywszewo Derptskowo uniwersitieta za 100 let jewo suszczestwowanija (1802 – 1902). t. 1-2 pod red. G.W. Lewickowo. Juriew 1902 – 1903.

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie i jego studenci (wybór – ze szczególnym uwzględnieniem prac autorstwa członków Konwentu)

– Księga pamiątkowa ku uczczeniu 350 rocznicy założenia i 10  wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. T.1 wilno 1929, 438 s.; T. 2: Dziesięciolecie 1919 – 1929. Wilno 1931 s. 638

– Wacław Dziewulski, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie: obrazy z życia uczelni. Gdańsk 1993, s. 60

– Aleksander Stanek, Historia chirurgii w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919 – 1939. Gdańsk 1995 s.135

Kultura międzywojennego Wilna. red. Anna Kieżuń. Białystok  1994

Wilno i kresy północno wschodnie. red. E.Feliksiak. t. I – II, Białystok 1996

Eugeniusz Gulczyński, Universitas Batoreana. „Dekada” 1935, nr 21, s. 4

– Stanisław Trzebiński, St. Władyczko, Wydział Lekarski U.S.B w latach 1919 – 1929 [w:] Księga pamiątkowa … 350 rocznicy…T. 2, s. 377 – 507

– Stanisław Trzebiński, Pierwsze dziesięciolecie Wydziału Lekarskiego Uniwerytetu St. Batorego w Wilnie. „Arch. Hist. Filoz. Med. 1931 s. 265 – 266

– Rafał Radziwiłłowicz, Projekt zakładu psychiatrycznego po Wilnem. „Nowiny Psychiatr.” 1927, s. 145 – 157

– Rafał Radziwiłłowicz, Projekt rozbudowyPaństwowego Szpitala Psychiatrycznego i Kliniki Psychiatr. U.S.B w Wilnie. „Roczn. Psychiatr.” 1929 z. 11 s. 111 – 116

– Stefan Burhardt, Dziesięciolecie Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej”. „Słowo” 1929 dn. 1 VI, nr  126

– Marian Zdziechowski, Do młodzieży: przemówienie w dniu otwarcia roku akademickiego 10 paźdz. 1925 r.

Wilno 1925 s.15

Akademicka Rzeczpospolita Wileńska.[przegląd organizacji]. „Kalendarz Expresu  Wileńskiego” 1930 s.145 – 149  

Organizacje akademickie na Uniwersytecie Stefana Batorego. Wilno 1925, s. 8

– Eugeniusz Gulczyński, Korporacje wileńskie (związkowe). „Alma Mater Viln.” 1929 z. 8, s. 154 – 156

– Akademik, Akademicka Korporacja Concordia, „Słowo” 1927 r., dn. 27 III, nr 71

–  Korporacja „Unitania” (dzika). Alma Mater Viln. 1929 z. 8 s. 158 – 159

– Kazimierz Żukowski, Konwent Polonia. „Wileńskie Rozmaitości” 1993 nr 1, s. 9; nr  2, s. 7

– Alma Mater Vilnensis. Czasopismo Akademickie, wyd. Zrzeszenia Kół Naukowych USB. Wilno z. 1 1922 – z. 12 1935

– Henryk Baranowski, Bibliografia Wilna. T. I Uniwersytet Wileński. Toruń 1996, s. 331, T. II Miasto. Toruń 2000, s. 505

KONWENT POLONIA

Druki  własne

– Sprawozdanie z działalności Konwentu Polonia za sem. zim. r. ak. 1929/30. Nakładem Konwentu Polonia. Wilno 1930

– Spis filistrów Konwentu Polonia. Wilno 1934, s. 19

Kalendarzyk Konwentowy (wychodził w latach 1935 – 1939). Wilno, Drukarnia Artystyczna „Grafika”

Śpiewniki

Piosnki Konwentu Polonia Dorpat – Wilno, 1828 r.- 1928 r. Zebrali i ułożyli: dr med. Adam Bonasewicz naczelny lekarz 13 p. Ułanów Wileńskich, Bolesław Bonasewicz inspektor Stacyj Meteorologicznych. Wilno 1928

– Śpiewnik Studencki. Zbiór piosenek śpiewanych w korporacjach „Polonia”, „Arkonia” i „Welecja”. Zebrali i wydali Franciszek Brzeziński filister „Polonii”, Stanisław Brzeziński filister „Welecji”. Układ fortepianowy Franciszka  Brzezińskiego. Warszawa 1939.

– B(ohdan) W(endorff), [Śpiewnik] Konwent Polonia. 1828  Dorpat – 1919 Wilno – 1969. Londyn 1969

–  Konwent Polonia. Śpiewnik. 1828 Dorpat – 1919 Wilno – 1998 Gdańsk. Zestawił fil. J. Trynkowski. Warszawa , Gdańsk, 2003

Pamiętniki pisane przez Polonusów (wybór)

– Konstanty Kaszyc, Dorpackie wspomnienia (1837 – 1842). SFK!P z. 1. Warszawa 2000; —

– Ignacy Baranowski . Pamiętniki (1840 -1862). wyd. Adam Wrzosek. Poznań 1923

– Benedykt Dybowski, Przed pół wiekiem. Wspomnienia z czasów uniwersyteckich. „Biblioteka Warszawska” 1911 t.II s. 44 -67, 238 – 266, 531 – 559;

– Bolesław Limanowski, Pamiętniki 1835 – 1870 t.1 Warszawa 1957

– [Heinrich Edward], Luźne kartki ze wspomnień uniwersyteckich, spisane przez starego Dorpatczyka. Warszawa 1917 s. 138; wyd.2 Warszawa 2003

– Konstanty M. Górski i Józef Weyssenhoff , Z młodych lat. Listy i wspomnienia. Warszawa 1985 s. 404 – 422;

– Józef Weyssenhoff, 1879 – 1884. [w:] Konwent Polonia. Historia – Ludzie – Czyny. Wilno 1939 s. 321 – 326;

– Marian Zdziechowski, Fragment z niewydanego pamiętnika. [w:] Konwent Polonia. Historia – Ludzie – Czyny. Wilno 1939 s. 303 – 320;

– Wincenty Lutosławski, Jeden łatwy żywot. Warszawa 1933; Warszawa 1994

– Stanisław Manteuffel, Wspomnienia (s. 25 -115) [w:] R. Manteuffel – Szoege, Inflanty, Inflanty…Warszawa 1991

– Bohdan Szachno, Dwa fragmenty pamiętnika pisanego w Wilnie w latach 1940 -1945. Dorpat 1887 – 1892. Jubileusz Konwentu w 1928 r. w Wilnie. [w:] Konwent Polonia 1828 – 1999. Materiały do dziejów. Zebrał i wstępem opatrzył fil. Zygmunt Augustowski. Warszawa 1999 (na prawach rękopisu)

– Marian  Bończa Kunicki, Fragmenty wspomnień z Dorpatu. (Odpowiedź na ankietę Konwentu Polonia w Wilnie), Lublin 1927 s. 102

– Adam Bonasewicz, Wspomnienia z Dorpatu o odrodzeniu K! Polonia i powstaniu nowej estońskiej korporacji Fraternitas Estica (Wilno 7 V 1932). „Zeszyt historyczny” SFK! Polonia, 2 (2001), s. 1- 4

– Stanisław Mianowski, Świat który odszedł. Wspomnienia Wilnianina 1895 – 1945. Warszawa 1995.

– Zdzisław Michalski, Przez okopy, alkowy, do … medycyny. Pamiętniki. t. 1 – 2 Warszawa 1992

– Konstanty Cierpiński, Wspomnienia. [w:] Konstanty, Stefan, Wacław i Janusz Cierpińscy, W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski – notatki – wspomnienia. Bydgoszcz 2004, s. 27 – 83, 157 – 226

Pamiętniki pisane przez ludzi spoza Konwentu (wybór):

– Stanisław Stempowski, Pamiętniki 1870 – 1914, Wrocław 1953

– Konrad Marian Millak, Kwiaty dla Anny. Warszawa – Dorpat – Kresy 1886 – 1920. Red. K. J. Wojciechowski. Warszawa 2004

– Wacław Graba – Łęcki, Wspomnienia związkowca z Petersburga i Dorpatu 1912 – 1914. „Niepodległość” 1929, t. 1, s. 182 – 188;

Opracowania (wybór):

–  Bronisław Wróblewski, Ideologja korporacyj akademickich. Wilno 1928.

– K! Magna Polonia 1920 – 1930 (Poznań 1930)

– Bohdan Wydżga, Dorpat. [w:] Konwent Polonia. Historia – Ludzie – Czyny. Wilno 1939, s. 1 – 100

– Jan Niedziałkowski, Dorpat i początki wileńskie (1872 – 1928). [w:] Konwent Polonia. Historia – Ludzie – Czyny. Wilno 1939, s. 101 – 293

– Aleksander Kamiński, Polskie związki młodzieży (1831 – 1848). Warszawa 1968, s. 197 – 206 (Dorpat – „Polonia” (Uniwersytet); s. 206 – 209 (Dorpat – koło założone przez Hildebranta).

– Isakow S., Sigałow P., Polskije studenczeskije organizacji w Tartuskom uniwersitetie w XIX wieke, „Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.” Tartu, t. I 1975, s. 123 – 131

–  Bolesław Łopuszański, Stowarzyszenie Ludu Polskiego (1835 – 1841) . Kraków 1975 ( s. 286 – 288: związek studentów w Dorpacie)

– Antoni Minkiewicz, Konwent Polonia 1828 – 1978. (W 150 – tą rocznicę założenia w Dorpacie pierwszej polskiej korporacji akademickiej). „Zeszyty Historyczne”, t. 46 Paryż 1978

–  Antoni Minkiewicz, Konwent Polonia 1828 – 1978. (W 150 – tą rocznicę założenia w Dorpacie pierwszej polskiej korporacji akademickiej). Londyn 1978 (na prawach rękopisu)

–  Dorota Kielak, Konwent Polonia w Dorpacie – polski model korporacyjny. „Przegląd Humanistyczny” 1993, I s. 123 – 136.;

–  Mirosław Wierzchowski, Z dziejów polskich organizacji spiskowych w zaborze rosyjskim (1837 – 1841), Przegląd Historyczny LII z. 1 s.23 – 42 ( s. 27 – 29: Organizacja studencka w Dorpacie)

– Arkadiusz Janicki, Polskie organizacje studenckie w Dorpacie. [w:] Uniwersytet w Tartu a Polacy… s. 47 – 70

– Jan Trynkowski, Dorpatczycy w powstaniu styczniowym. [w:] „Powstanie styczniowe 1863 – 1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja”. Pod red. W. Cabana, W. Śliwowskiej. Kielce 2005, s. 83 – 100

Jan Trynkowski „Polonia” – polska korporacja w Dorpacie. [w:] Życie jest wszędzie… Ruchy społeczne w Polsce i Rosji do II wojny światowej. Red. A. Brus. Warszawa 2005, s. 183 – 202

Książki i artykuły poświęcone Polonusom (wybór)

– Marta Zielińska, Edward Żeligowski 1816 – 1864. w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831 – 1863. t. III Warszawa 1992 s. 299 – 332

– S. Aleksandrowicz, Walnadumca zpad Niaświża Alaksandr Niezabytauski [Aleksander Niezabytowski]z Historyi biełaruska-polskich litaraturnych i hramadska – polityčnych suwiazej u 40-ja hady XIX stahodźzia. Minsk 1975

– Dorota Zamojska, BURSZ – CYGAN – LEGIONISTA. Józef Bogdan Dziekoński. 1816 – 1855 . Warszawa 1995;

– Rozbitek (J.Gieysztor), Adam Medeksza , Lwów 1877;

– K. W. Wójcicki., Cyprian Walewski . „Biblioteka Warszawska” 1874 t. 1;

– B. Paloc -Schnaydrowa, Cyprian Walewski, bibliograf i kolekcjoner. Roczn. Bibl. PAN Kr. 1958 s. 367 -389 (z portr.)

– Askenazy S., Aleksander Kłobukowski, „Bibl. Warsz.” 1903 t.4,  s. 154 – 67 (= S. Askenazy, Wczasy historyczne, t. 2, Warszawa 1904 s. 442 – 469);

– Ignacy Baranowski, Tytus Chałubiński. Petersburg 1890 i wyd. II, Warszawa 1907;

– A. Wrzosek, Tytus Chałubiński, życie,  działalność naukowa i społeczna. Warszawa 1970

– B. Petrozolin – Skowrońska, Król Tatr z Mokotowskiej 8. Portret doktora Tytusa Chałubińskiego. Warszawa 2005

– T. Stegner, Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto (1819 – 1882). Gdańsk 2000;

– Maciesza A., Młodość Edwarda Jurgensa, Księga Pamiątkowa Koła Płocczan, Warszawa 1931 s. 136 – 140;

– Tomasz  Szarota, Luteranin Edward Jurgens  – zasłużony dla Polski innowierca. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” nr 47/2002, s. 325 – 329;

– J. Korwin Kuczyński, Ksiądz Julian Biergiel i biblioteka jego w Słucku, „Tygodnik Illustrowany” r. XII, nr 314 z 31 XII 1881 s.418 n.;

– Jelski Aleksander, Wzmianka o bibliotece ś.p. Juliana Biergiela w Słucku, Bibl. Warsz.. 1890 t. 1 s. 7 – 27, 222 – 238;

– T. Rogalski, Ludwik Teichmann – Stawiarski. Arch. Hist. Med. 1957 s. 44-126 (bibliogr. + fot.)

– J. Siewriugina, Tri sud’by. Iz istorii polskich politiczeskich ssylnych w Rossii posle wosstanija 1863 g.[Onufry Wecławowicz] [w:] „Powstanie styczniowe 1863 – 1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja”. Pod red. W. Cabana, W. Śliwowskiej. Kielce 2005, s. 195 – 198;

– E. Trepka, Jakub Natanson. Warszawa 1955;

– I. Baranowski (430), Jakub Natanson, Przegląd Lekarski XXIII i Ateneum 1884 t. 4. nr  s. 164

Grobowy wianek pamięci dobroczyńcy swego Xawerego Balczewskiego, jeden z uczniów zmarłego. „Kaliszanin” 1889 nr 43

– Dr Henryk Nusbaum, Dr med. Julian Bieniecki 1829 – 1903. „Ogniwo” 1903 nr 16 s. 389

– Ostrowska T., Stanisław Janikowski (1833–1881) i jego specjalizacja w zakresie medycyny publicznej. „Zdrowie Publiczne” 1977 s. 143 – 150;

– Bednarski Z., Egzamin wstępny na uniwersytet w Dorpacie przed 120 laty na podstawie listów Stanisława Janikowskiego. „Polski Tygodnik Lekarski” 1972, nr 41 s.1614 – 1616

– Jan Ziółek, Dzieła Lubomira Gadona w ocenie historyków. [w:]  W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesieciopięciolecie urodzim. Toruń – Olsztyn 2001

– Cywiński Z., Konczina Adolfa Iwanowicza Majewskowo. Prot. Wilensk. Med. Obszcz. 1893 T. 88, nr 1, s. 2

– Gabriel Brzęk, Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. wyd. II, uzupełnione i rozszerzone. Warszawa – Wrocław 1994

– Marzec L., Dr J. Majkowski lekarz powstania styczniowego prekursor naukowego życia lekarskiego Kielecczyzny.  „Wiadomości Uzdrowiskowe” 1967 nr 2 s. 245 – 249;

Pastor Oskar von Kurnatowski (1834 – 1911) . Mitawa 1911

– T. Zawadyński, Dr Wilhelm de l’Arbre, „Kraj” 1890 nr 2 s 16, nr 3 s. 17

– T. Turkowski, Aleksander Czekanowski (1833 – 1876), geolog, podróżnik, badacz Syberii Wschodniej. Zarys biograficzny. Wilno 1938;

–  Z. Wójcik, Aleksander Czekanowski, Lublin 1982

– M. Biržiška, Jokubas Daukša.[= Jakub Dauksza]. [w:] tenże, Iš musu kulturos in literaturos istorijos. Ks. 2 Kowno 1938 s. 128 – 130;

– Pochacka R. Winowska E., Dr med. Marcin Ehrlich – założyciel Płockiego Towarzystwa Lekarskiego. „Polski Tygodnik Lekarski” 1974, t. 29 nr 20, s. 861 – 862;

– O. Balzer, Adolf Pawiński . Warszawa 1897;

– A. Kraushar, Ze wspomnień osobistych o Adolfie Pawińskim. Warszawa 1897;

– W. Zakrzewski, Adolf Pawiński 1840 -1896 . Zarys dziejów żywota i pracy. S. Petersburg 1897;

– W. Nowodworski, Adolf Iwanowicz Pawinskij. S. Petersburg 1896;

– Ziemacki W., Adam Wikszemski  pionier fonografii, Biul. Fonograficzny 1953 nr 1, s. 81 – 83.;

– A. Szwarc, P. Wieczorkiewicz, Bracia Korwin-Milewscy  – patrioci czy apostaci [w:] Francja – Polska XVIII – XIX w. Warszawa 1983.

– Czarkowski Ludwik, Śp.. Hipolit Jundziłł, prezes Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. Krytyka Lekarska 1898 R.2 nr 8 s. 248 – 252;

– Zahorski Władysław, Śp.. dr Hipolit Jundziłł. Tyg. Ill. 1898 T.1 nr 19 s. 377 il.;

– Parczewski Alfons, Śp.. Restytut Sumorok: 29 V 1854 – 11 V 1929. Rocz. prawn. Wil. R. 3 s.933 – 936 portr.

– K. Brożek, Maksymilian Hager (1856 – 1918). „Arch. Hist. Med.” 1974, 37(4). s. 485 – 6;

– J. Czarnocki, Józef Siemiradzki , Warszawa 1934;

– J. Zieliński, Dr Józef Siemiradzki . Podróże naukowe i działalność emigracyjna. Warszawa 1935

– Bolesław Skirmunt, W służbie Kościoła i Polski. Ks. dr Kazimierz Skirmunt . Wilno 1932.

– Aleksander Jelski, Ś. p. Karol hr Czapski ur. 1860 – zm. 1904 [ b.m. 1904]

– Tadeusz Nasierowski, Curriculum vitae Rafała Radziwiłłowicza . „Psychiatria Polska” 1987, nr 1, s. 63 – 64;

– Manojlenko K.V., Władysław Adolfowicz Rotert 1863 – 1916 . Leningrad 1978;

– W. Gastpary, Biskup Bursche  i sprawa polska. Warszawa 1972;

– E. Kneifel, Bischof Dr Julius Bursche. Sein Leben und Tätigkeit 1862 -1942, Vierkirchen b.r.;

– W. Threde, Dr Julius Bursche, Bischof der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Vertreter des nationalpolnischen Evangelizismus in seinem Verhalten gegenüber der deutschen Mehrheit seiner Kirche und den evangelischen Schvesterkirchen in seinem Land. Hannover 1992.

– Tadeusz Wegener, Juliusz Bursche biskup w dobie przełomów. Bielsko – Biała 2003;

– Z. Opacki, W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny: myśl i działalność spoleczno – polityczna Mariana Zdziechowskiego do 1914 roku. Gdańsk 1996

– R. Gumiński, Stefan Hłasek – Hłasko. „Przegląd Geograficzny”, t. XIV, nr 3-4, s. 240 – 242

– Szymański J. Śp.. Dr Jan Cumft 1864 – 1929 . Pam. Wil. Tow.Lek. 1929 R.5 z.2 s. 43 – 44 fot..;

– M.Czermiński, X. Aleksander Mohl . Wspomnienie pośmiertne. Kraków 1913

– Hryniewiecki B. Witold Łaźniewski . Wspomnienie pośmiertne. Acta Societatis Botanicorum Poloniae r. XV, 1938 s. 39 – 40 (fot)

Feliks Jabłczyński (1865 – 1928)  Monografia zbiorowa. Warszawa 1938;

–  Hutnikiewicz A., Feliks Jabłczyński 1865 – 1928. [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Ser. 5, T. 3, Kraków 1973 s. 373-392;

– Ryszard Manteuffel, Płk. dr med. Józef Manteuffel (1870 – 1941). „Białostocczyzna” 2000, 1 s. 117 – 118;

– T. Mikulski, Gabriel Korbut. Szkic charakterystyki i bibliografii. Lwów 1936;

– B. Sordyłowa, Gabriel Korbut. Życie i dzieło. Wrocław 1978

– L. Achmatowicz , Ś.p. Jan Napoleon Michniewicz (wspomnienie pośmiertne), Pamiętnik Wileńskiego Tow. Lek. 1928 s.10 – 1;

– Opalski Kamil, Karol Serini (1875- 1931)., „Ars Regia”, 1999, 1, s. 100;

– T. Wojak, Wspomnienie o księdzu pastorze Karolu Serinim . Rocznik Teologiczny  ChAT XXIV, 1982,, z. 1

– W. Sakowicz, 40 – lecie duszpasterstwa Ks. Dra Pawła Jakubenasa superintendenta generalnego Litwy. „Szlakiem Reformacji” 1939 nr 1-3, s. 16 – 17.;

– W. Gastpary, Ks. .prof. Edmund Bursche . Rocznik Telogiczny ChAT XXI, 1971, z. 2

– Tomasz P. Terlikowski, Ewangelicyzm w służbie Polsce i jedności chrześcijan. Ksiądz biskup Zygmunt Michelis . [w:] Gdy zaczniemy walczyć miłością. Portrety kapelanów powstania warszawskiego. Pod red. G. Górnego i A. Kopińskiego. Warszawa 2004 s. 277 –  297

– Kołaczkowski J., Prof. dr Stefan Różycki , „Folia Morphologica” T. 6, 1955,  s. 299 – 304;

– Spychalski S., Ludwik Malhomme konsul generalny RP w Bytomiu i Opolu. „Katolik” 1958 nr 9 (fot)

– Igor Andrejew, Miejsce twórczości Bronisława Wróblewskiego w rozwoju nauk prawnych. „Studia Prawnicze” 1983 z. 3 s. 3- 8;

– Jerzy J. Kolarzewski, Bronisław Wróblewski  prekursor socjologii historycznej. „Studia Iuridica” t. 34, 1999 s. 33 – 50;

– T. Gołębiewska, Stefan Burhardt . Rys biograficzny (1899 – 1991) Toruń 2000.

– Teresa Kostyrko, Ildefons Houwalt . Warszawa 1993;

– Bogdan Pruszyński, W 85 rocznicę urodzin profesora Szczęsnego Leszka Zgliczyńskiego. „Polski Przegląd Radiologii”, 1999, 4 (64), s. 291 – 292 (fot.)

Korporacje skartelowane:

K! ARKONIA i K! WELECJA

Album Academicum des Politechnikums zu Riga 1862 -1912. Riga 1912

Rigas Politechnikums 1862 – 1919. Album Academicum (1912 – 1919). Riga 1938

– Księga adresowa byłych wychowańców Politechniki Ryskiej członków Korp. Arkonii i Welecji. Warszawa 1905

– Arkadiusz Janicki, Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862 – 1918. T. I Rys historyczny; T. II  Album Academicum Polonorum. Gdańsk 2005

K! ARKONIA

Arkonia. Wydano w 43 rocznicę założenia korporacji Arkonia. Warszawa 1922

Księga pamiątkowa „Arkonii” 1879 – 1929. Warszawa 1929

Księga pamiątkowa stulecia Arkonii 1879 -1979. Londyn 1981

– Wspomnienia o 10-cio letniej działalności Korporacyj „Arkonia”. Treść i zakres pojęcia pracy. Przez Walerego Gostomskiego … odczyt wygłoszony w Arkonii w maju 1889. Ryga 1889 – 90.

–  Mieczysław Jałowiecki, Gaudeamus. Szkice z lat minionych. Biblioteka Arkonii. Warszawa 2002

K! WELECJA

Polska Korporacja Akademicka Welecja 1883 – 1988 Warszawa 1989

– Chorzewski Cezary, Świechowski Józef, Echa… wydali. Warszawa 1913 (antologia piesni burszowskich: obrzędowe, biesiadne, kuplety. Wiersze, mowy. m. in. z dorpatu i Rygi). wydano 160 egzemplarzy numerowanych i imiennych.

– Kazimierz Kiersnowski, Z ryskich wspomnień. Rocznik Korporacyjny 1828 – 1928. Warszawa [1929] s. 143 – 155

– J. Tuliszkowski, Yacht „Trio”. Garść wspomnień z życia studentów Polaków w Rydze. Warszawa 1935

Być do zgonu dzielnym mężem. Wspomnienia weleckie z trudnych czasów. Biblioteka Welecji, Warszawa 2005

K! JAGIELLONIA

– Tadeusz Czaplicki, Szlacheckie ostatki. Dwudziestowieczna opowieść polskiego ziemianina. Warszawa 2000.

Inne korporacje i organizacje studenckie (wybór):

– Album Curonorum 1808 – 1932. Bearb. von Wilhelm Räder. Hrsg. von der Historischen Komission der Curonia. Riga 1932 (Nachtrag, Bovenden 1954)

Baltisches Burschentum. Die studentischen Korporationen der Deutschbalten, Esten un Letten einst und jetzt. Herausgegeben von der Baltischen Gesellschaft in Deutschland unter der Redaktion von Hans von Rimscha. Heidelberg 1968 s. 63;

– Worms Friedrich, Cur., Vom Dorpater Burschenstaat (1802 – 1918). „Jahrbuch des baltischen Deutschtums” 1962, s. 93 – 99;

Beiträge  zur Erinnerung an die Livonia Dorpati 1822 – 1962. Hamburg 1963.

– [E. Fehre], Geschichte der Fraternitas Rigensis. St. Ptsb. 1898 ;

– A. v. Gernet, Geschichte der Estonia. St.Ptsb. 1893;

–  R.Ergetowski, Studenckie organizacje Polaków w Uniwersytecie Lipskim w latach 1872 – 1919. Wrocław 1982

– A. Karbowiak, Młodzież polska akademicka za granicą 1795 – 1910. Kraków 1910

– Wiktoria Śliwowska, Polskie kółka studenckie w Moskwie i Petersburgu w czterdziestych latach XIX wieku. Przegląd Historyczny LII, 1 s. 43 – 60

–  Maria Wawrykowa, Ruch studencki w Niemczech 1815 – 1825. Warszawa 1969

– J. E. Chmielewski, Pierwsze lata Korporacji Studentów Polaków w Kijowie 1884 – 1892. Warszawa 1939

– M. Wawrykowa, Wrocławski Związek Studentów „Polonia” i „Bractwo Burszów Polskich” w Krakowie w latach 1819- 1821,”Małopolskie Studia Historyczne”, R. IX, z. 1/2/32/33, 1966

– Krzysztof Popiński, Borussia, Lusatia, Marcomania. Świat burszów, piwiarń i pojedynków. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871 – 1921. Wrocław 2002

– M. Wawrykowa, Polskie Związki Studenckie na uniwersytetach niemieckich w latach 1817 – 1824, „Przegląd Historyczny” 1969 z. 2 s. 318, 328;

–  Korporacja „Unitania (Dzika). Alma Mater Viln. 1929 z. 8 s. 158 – 159

– J. Bieliński, Związki akademickie w Warszawie. „Kwartalnik Historyczny” 1904 s. 506

Filarecja. Korporacja polskiej młodzieży akademickiej w Paryżu. Paris 1933

Dodaj komentarz