Prawa Konwentu z 1909 roku

Zaprezentowana poniżej wersja Praw pochodzi z 1909r. i wciąż obowiązuje. Wiele z zawartych w niej praw zachowuje wciąż aktualność będąc bezcennym dokumentem żywej od ponad stu lat tradycji, inne – rażą anachronizmem.

Obecnie trwają prace nad dostosowaniem Praw K! Polonia do współczesnych uwarunkowań prawno – społecznych, z zachowaniem, w możliwie dużym stopniu, ich tradycyjnego charakteru.

Rozdział I

Prawa zasadnicze Konwentu

§ 1.Stowarzyszenie „Polonia” jest kołem koleżeńskim mającym na celu :

 1. złączenie wszystkich Polaków, studentów Uniwersytetu Dorpackiego ściślejszym węzłem koleżeńskiego pożycia;
 2. zaradzanie wspólnym potrzebom wspólnemi siłami;
 3. wyrabianie i przestrzeganie etycznego, zgodnego z honorem postępowania;
 4. współdziałanie w umysłowem rozwoju swych członków. W tym to celu posiada bibliotekę oraz czytelnię.

§ 2. Poddając sądowi i karze wszelkie przestąpienia praw i rozporządzeń przez siebie wydanych, Konwent pociąga również do odpowiedzialności każdego członka, który stając się winnym wykroczenia onimiż nie objętego, skompromitował nie mniej w jaki bądź sposób godność towarzystwa, do którego należy.

§ 3. Ogół studentów Dorpackiego Uniwersytetu przyznaje Konwentowi Polskiemu, czyli „Den in Dorpat studirenden Polen” następujące przywileje :

A. Członkowie Konwentu Polskiego mają prawa „filistrów” = członków honorowych, a mianowicie :

 1. wolni są od uznawania przepisów obowiązujących ogół studentów (Comment);
 2. wolni są od obowiązku przypisywania się do korporacyi;
 3. nie podlegają juryzdykcyi ogólnych sądów studenckich (Burschengericht);
 4. mają prawo żądania tak zwanej „Filistermensur” do której to kategoryi należą pojedynki na pistolety;

§ 4. Ze względu na wyjątkowe stanowisko Polonii w Dorpacie żaden z członków jej antiduelantem być nie może.

§ 5. Członek Konwentu innej broni jak pistoletów używać nie może.

§ 6. Konwent zabrania wszystkim swym członkom, przypisanym i filistrom pod karą natychmiastowego Verschissu posiadać tak zwane kartki honorowe (tj. piśmienne zobowiązania pod słowem honoru zapłacenia pewnej summy w danym terminie), lub być poręczycielami (kawentami) takowych.

§ 7. Konwent zabrania wszystkim swym członkom, przypisanym i filistrom, umieszczać w gazetach artykuły w imieniu Konwentu, lub traktujące o wewnętrznej organizacji Stowarzyszenia, bez wyraźnego jego zezwolenia.

§ 8. Konwent posiada własny fundusz, bibliotekę oraz czytelnię i przeznacza dla niezamożnych członków zapomogi pod nazwą stypendyjów.

§ 9. „Polonia” zostawiając wolność sumienia i swobodę osobistych uczuć i poglądów swym członkom, zobowiązuje ich jednak nie narażać bytu stowarzyszenia i jego członków w sprawach mających charakter polityczny.;

§ 10.Wzbronione są wszelkie gry hazardowe w mieszkaniu konwentowem.

§ 11.

 1. §§ wszystkich praw konwentowych zmienione być mogą tylko za zgodą 2/3 członków czynnych;
 2. przy głosowaniu powtórnem w kwestyi zmiany prawa, dyskusja mieć miejsca nie może;
 3. kwestia zmiany praw K! podnoszoną być może tylko na konwentach zwyczajnych.

Rozdział II

O składzie Konwentu i obowiązkach członków.

§ 1. W skład Konwentu wchodzą :

 1. Członkowie czynni,
 2. Członkowie bierni,
 3. Przypisani do Konwentu Polskiego,
 4. Filistrzy Konwentu Polskiego.

Uwaga : Konwent może na mocy głosowania przyjmować stałych gości tak zwanych Externów.

§ 2. Członkiem czynnym, biernym, lub też przypisanym może być tylko Polak, student Dorpackiego Uniwersytetu. Na wyznanie religijne i poglądy polityczne uwagi się nie zwraca

Uwaga : Jeżeli do Konwentu życzy sobie wstąpić student, który był przedtem członkiem innego stowarzyszenia, lub też podlegał innej juryzdykcyi studenckiej, głosowanie nad przyjęciem go do Konwentu może się odbyć w takim tylko razie, jeżeli zadość uczynił wszelkim zobowiązaniom względem tego towarzystwa zaciągniętym.

§ 3. Pragnący wstąpić do Konwentu obowiązany jest przede wszystkiem poznać prawa zasadnicze Konwentu, które mu odczytuje sekretarz w obecności dwóch starszych kolegów.

Uwaga: Nowo wstępującym do K! powinny być wyjaśnione zasadnicze prawa Konwentu przez podających na członka biernego.

§ 4. Przyjmowanie pragnących wstąpić do Konwentu odbywa się na najbliższem posiedzeniu zwyczajnem (patrz Rozdz. V), lub też nadzwyczajnem z liczby dwóch trzecich członków Konwentu złożonem, drogą tajnego głosowania, przyczem, ażeby zostać przyjętym do Konwentu w charakterze członka biernego potrzebnem jest pro minimum połowy głosujących.

Uwaga: Przed głosowaniem na przyjęcie na członka biernego, prezydujący otwiera dyskusję nad danym kandydatem.

§ 5. Obowiązki członków czynnych i biernych są :

 1. posłuszeństwo obowiązującym prawom i rozporządzeniom Konwentu oraz wyrokom jego sądu,
 2. uczęszczanie na posiedzenia Konwentu,
 3. opłacanie podatków konwentowych,
 4. zawiadamianie Konwentu o wszelkich postępkach konwentowiczów uwłaczających godności stowarzyszenia.

Uwaga : Obowiązuje i przypisanych.

§ 6. Członek czynny, bierny, lub też przypisany, przestaje nim być w skutek :

 1. Ukończenia lub zaniechania studiów uniwersyteckich w Dorpacie, bądź dobrowolnie, bądź też na mocy wyroku władzy uniwersyteckiej,
 2. dobrowolnego wykreślenia się,Uwaga: Życzenie wystąpienia z Konwentu musi być podawane na piśmie.
 3. wykreślenia wyrokiem sądu konwentowego.

§ 7. Przy wykluczeniu przez K! z liczby członków, lub dobrowolnym wykreśleniu się (t. j. wystąpieniu ze Stowarzyszenia), Konwent decyduje (określa), czy dany osobnik, może być kiedykolwiek na przyszłość przyjętym do Stowarzyszenia, czy też nie; jak również określa czy dany osobnik ma prawo nadal bywać jako gość, być przypisanym do Stowarzyszenia, korzystać z biblioteki Stowarzyszenia, czy też nie.

§ 8. Były członek Stowarzyszenia może być przyjęty na powrót do niego, jako członek bierny, lecz jeżeli ów członek występując ze stowarzyszenia, był już członkiem czynnym, to Konwent może go od razu przyjąć na członka czynnego, na co zgodzić się powinno 2/3 członków czynnych stowarzyszenia, przy powtórnem tajnem głosowaniu.

Członkowie czynni.

§ 9. Prawa członków czynnych Konwentu są następujące :

 1. prawo zwoływania posiedzeń nadzwyczajnych przez rozesłanie za pośrednictwem Oberfuksa kurendy podającej sprawę, która ma być rozpatrywana.
 2. głos doradczy i decydujący na posiedzeniach Konwentu,
 3. prawo wyborcze,
 4. prawo zajmowania urzędów,
 5. korzystanie z biblioteki, czytelni i kuchni konwentowej,
 6. zaciąganie pożyczek w kassie konwentowej.

§ 10.Prawo noszenia barw Stowarzyszenia, mianowicie: barwówki tj. czapki amarantowej z kolorami błękitnym i białym, wstążki z tychże kolorów z monogramem Stowarzyszenia, a także wszelkich innych oznak z barwami Stowarzyszenia;

§ 11.Każdy członek stowarzyszenia, czynny, bierny, filister, przypisany i extern, opuszczający Stowarzyszenie, obowiązany jest uregulować wszystkie swe zaległości w kasach Stowarzyszenia.

Członkowie bierni.

§ 12. Prawa członków biernych są następujące :

 1. prawa wymieniane w poprzednim § sub 1 i 5,
 2. głos doradczy na posiedzeniach Konwentu,

§ 13. Członkowie Konwentu (bierni) mają przez ciąg pierwszego półrocza pobytu, a ewentualnie gdyby tego zaszła potrzeba i dłużej – oprócz ogólnych obowiązków członków Konwentu, obowiązek wypełniania wszystkich poleceń Oberfuksa – o ile one mają dobro, pożytek i wygodę Konwentu na celu, jak np. zapraszanie na posiedzenia Konwentu, uczęszczanie na lekcje śpiewu, urządzane przez magistra cantandi, na lekcje fechtunku urządzane przez magistra paucandi i t. p.

Uwaga : Nowo wstępujący, który był rok w innym uniwersytecie, lub zakładzie odpowiedniej kategoryi, wolnym jest od powyższych obowiązków. Każdy członek bierny K! przed podaniem go na głos do liczby członków czynnych, musi mieć choć jeden odczyt w K! (temat dowolny).

§ 14. Po upływie pierwszego semestru, członkowie bierni poddają się powtórnemu głosowaniu dla przyjęcia ich do liczby członków czynnych; dla uzyskania tego prawa wymaganem jest pro minimum dwóch trzecich głosujących.

Uwaga : Głosowaniu temu mogą być poddani ci tylko członkowie bierni, którzy minimum przez pięciu członków czynnych, jako kandydaci do uzyskania tego prawa podani zostaną. Nazwiska podających zapisują się do protokołu. Na jednem posiedzeniu Konwentu każdy członek czynny może podać na członków czynnych nie więcej niż dwóch kandydatów.

Uwaga 1 : Członkowie czynni podający na głos członka biernego po otrzymaniu przez ostatniego praw członka czynnego, obowiązani są kupić mu do spółki barwówkę.

Uwaga 2 : Członek bierny stowarzyszenia otrzymujący prawa członka czynnego, obowiązany jest wnieść do kasy rezerwowej na korzyść Stowarzyszenia trzy ruble.

§ 15.Członkowie, którzy po upływie półrocza nie uzyskali prawa do głosu decydującego, zostają nadal członkami biernymi; po upływie drugiego półrocza, mogą być znowu poddani jako kandydaci na członków czynnych.

§ 16. Jeżeli członek bierny w przeciągu trzech semestrów (półroczy), do liczby członków czynnych przyjętym nie zostanie, Konwent większością głosów orzeka, czy pomieniony członek ma nadal zostać członkiem biernym, czy też ma być z Konwentu wykluczonym.

Uwaga : Jeżeli członek bierny w przeciągu trzech semestrów nie był zupełnie podawany na członka czynnego resp. na głos, to liczy się tak jakby dany kandydat był podawany na członka czynnego, lecz głosu nie otrzymał.

§ 17. Nadanie głosu ma mieć miejsce na każdem posiedzeniu zwyczajnem na którem są obecni trzy czwarte (3/4) wszystkich członków czynnych znajdujących się w Dorpacie.

Uwaga : Członek bierny może raz tylko na semestr na głos być podawanym.

§ 18.Głosowanie nad przyjęciem do liczby członków czynnych, tych członków biernych, którzy wstąpili do Konwentu w środku semestru, może mieć miejsce dopiero po upływie minimum 2 miesięcy od daty ich wstąpienia.

§ 19. Każdy członek Konwentu jest zobowiązany przed wyjazdem z Dorpatu (ostatecznym) wręczyć sekretarzowi swój adres, który ma być zapisany do oddzielnej księgi.

§ 20.Każdy członek Konwentu, wykreślający się z liczby konwentowiczów, podlega juryzdykcyi Konwentu dopóty, dopóki nie ureguluje wszystkich długów konwentowych i nie załatwi wszystkich spraw honorowych z członkami Stowarzyszenia.

§ 21.Członkowie bierni mają prawo nosić czapki – „fuksówki” – forma barwówek – koloru granatowego z pięcioma kantami i z boku po stronie lewej srebrnym monogramem Stowarzyszenia, składającym się z 4 pierwszych liter, powiązanych pomiędzy sobą, słów następujących: Vivat, crescat, floreat, Polonia!

Przypisani.

§ 22. Przypisanymi do Konwentu nazywają się ci, którzy poddają się wszelkim prawom i rozporządzeniom Konwentu, oraz wyrokom jego sądów, podlegając jego juryzdykcyi i są podawani na liście: „Der in Dorpat studierenden Polen” na równi z innymi członkami Konwentu; przytem :

 1. podatków konwentowych nie opłacają,
 2. pożyczek w kassie zaciągać nie mogą,
 3. prawa bywania na posiedzeniach Konwentu nie mają.

§ 23. Żeby być przyjętym na przypisanego potrzebnem jest pro minimum 2/3 głosów.

§ 24. Przypisanymi stają się :

 1. dobrowolnie wykreślający się z liczby członków czynnych Konwentu, jeżeli juryzdykcyi tegoż chcą nadal podlegać.Uwaga : Jeżeli członek dobrowolnie wykreślający się z Konwentu juryzdykcyi tegoż podlegać nie chce, sekretarz winien jest po upływie dni trzech powiadomić, że pomieniony członek przestał należeć do Konwentu.
 2. czasowo bez zakomunikowania korporacyjom z Konwentu wykreśleni.

Uwaga : Przypisani mogą poddać się głosowaniu na członków biernych resp. czynnych

§ 25. Przypisani mają prawo uczęszczać na knajpy konwentowe i zebrania towarzyskie tylko w charakterze gości, po specjalnem zaproszeniu Konwentu resp. gospodarza knajpy.

Filistrzy.

§ 26. Filistrami Konwentu Polskiego stają się ci, którzy występują z grona jego członków czynnych, wskutek wykreślenia się z uniwersytetu, jako też ci nad którymi odbyło się głosowanie, co do przyznania im lub nie, pierścionka i uczty pożegnalnej.

§ 27. Filistrzy mają prawo :

 1. zwoływania posiedzeń nadzwyczajnych,
 2. filistrzy Konwentu podczas bytności w Dorpacie mają na posiedzeniach Konwentu głos decydujący.
 3. głosu decydującego nie mogą mieć filistrzy w następujących kwestyjach:
  1. przy debatach nad budżetem;
  2. przy nadawaniu głosów;
  3. przyjmowaniu do Konwentu nowych członków;
  4. wyborze urzędników;
  5. głosowaniu na pierścionki.
 4. korzystania z mieszkania, biblioteki, czytelni i kuchni konwentowej,
 5. zasiadać w sądach konwentowych,

§ 28. Filistrzy podlegają :

 1. 1. Sądom konwentowym.
 2. 2. Sądom honorowym w sprawach z członkami, lub przypisanymi do Konwentu.

Externi.

§ 29. Na externów przyjmowani być mogą tylko studenci zagranicznych uniwersytetów, doktorowie i doktoranci zagranicznych i krajowych uniwersytetów, wolni słuchacze Dorpackiego Uniwersytetu tzw. muły.

§ 30. Wymienieni w § 23 mogą być trzykrotnie przez jednego z członków do mieszkania konwentowego wprowadzeni, poczem na najbliższem posiedzeniu absolutna większość głosujących rozstrzyga, czy wprowadzony ma nadal korzystać z prawa wstępu do mieszkania konwentowego, czy nie.

Uwaga : Externi mogą korzystać z biblioteki konwentowej, z kuchni konwentowej na równi z biernymi członkami Konwentu i bywać na wieczorkach.

§ 31. Externi płacą składkę w wysokości 6 r.s. semestralnie.

Rozdział III

Urzędnicy

§ 1. Na K! wyborczym specjalnie w tym celu zwołanym przez jednego z członków prezydium 24 godziny naprzód w terminach : 1 IV – 1 V, oraz 15 XI – 1 XII, wybierani są co półrocze następujący urzędnicy :

 1. Prezydium (tj. prezes, wiceprezes i sekretarz),
 2. Członkowie St.S.H.,
 3. Komisja rewizyjna,
 4. Gospodarz lokalu (Olderman),
 5. Bibliotekarz,
 6. Pomocnik bibliotekarza, jednocześnie czytelniany,
 7. Magister cantandi,
 8. Magister paucandi,
 9. Kasjerzy:
  1. stypendialny,
  2. pożyczkowy,
  3. rozchodowy,
  4. kuchenny,
  5. bufetowy
 10. Pomocnicy kasjerów :
  1. kuchennego,
  2. bufetowego

§ 2. Żaden członek Stowarzyszenia nie może być kasjerem w ostatnim semestrze pobytu swego w Stowarzyszeniu i Uniwersytecie Dorpackim.

Rozdział IV

Pierścionki

§ 1. Po ukończeniu lub zaniechaniu studiów przez członka czynnego, Konwent na pierwszych dwóch posiedzeniach zwyczajnych i na Konwencie wyborczym uchwala większością dwóch trzecich głosów, odjeżdżającemu dać pierścionek (szeroki, złoty, z wierzchu matowy), z napisem : takiemu to (imię i nazwisko), dnia, miesiąca i roku takiego to – Stowarzyszenie Polonia w Dorpacie.

Uwaga : Składka na pierścionek obowiązuje wszystkich członków, udział w uczcie pożegnalnej pozostawia się woli każdego.

§ 2. W ciągu 2 pierwszych posiedzeń zwyczajnych Konwentu i posiedzenia wyborczego, sekretarz jest obowiązany podać każdego wyjeżdżającego na liście kandydatów na pierścionek, głosowanie zaś następuje dopiero wtenczas, jeżeli dwóch członków czynnych Konwentu podadzą go na pierścionek.

Uwaga : Przed głosowaniem na przyznanie pierścionka filisterskiego, prezydujący otwiera dyskusję nad danym kandydatem.

§ 3. Na pierścionek mogą być podani tylko ci, którzy conajmniej rok ostatni studiów swoich w Dorpacie przebyli w Konwencie.

§ 4. Głosowanie musi się odbyć bez względu na to, czy kandydat załatwił swoje zaległości w kasach konwentowych czy nie (oprócz kasy rozchodowej, kuchennej i bufetowej), zaś pierścionek może być wydany tylko po załatwieniu zaległości we wszystkich kasach konwentowych.

Uwaga : Jeśli filister w przeciągu dwóch lat po opuszczeniu Konwentu nie spłaci swych należności, traci prawa filisterskie.

§ 5. W razie gdyby głosowanie nie odbyło się w przeciągu dwóch semestrów po opuszczeniu Uniwersytetu, kandydat traci prawo na dostanie pierścionka.

§ 6. Filistrowi wracającemu na Uniwersytet Dorpacki, pierścionek i prawa filisterskie zostają zawieszone z obowiązaniem pozostania członkiem czynnym Konwentu; w razie zaś niezgody na to z jego strony, lub nie załatwienia rachunków kasowych, przy powtórnym wyjeździe, według praw obowiązujących członków czynnych Konwentu, pierścionek i prawa filisterskie zostają cofnięte.

§ 7. Przy przyjmowaniu do Stowarzyszenia na członka biernego, jak również przy podawaniu na członka czynnego resp. na głos i na pierścionek filisterski, dyskusja nad danym kandydatem zamkniętą być nie może.

Rozdział V

O zgromadzeniach czyli posiedzeniach konwentowych

§ 1. Dla naradzania się, stanowienia w sprawach ogół Konwentu obchodzących, również dla wydawania wyroków w sądach konwentowych, zbierają się członkowie na posiedzenia czyli zgromadzenia.

§ 2. Posiedzenia są dwojakiego rodzaju :

 1. zwyczajne , czyli walne, zwoływane przez sekretarza.Uwaga : Konwentów zwyczajnych, prócz wyborczego, semestralnie może być maximum sześć.
 2. nadzwyczajne , które w każdym czasie, przez każdego członka czynnego, biernego lub filistra zwołanemi być mogą.

A. Posiedzenia zwyczajne .

§ 3. W zakres posiedzeń zwyczajnych wchodzą :

 1. Przyjmowanie sprawozdań ze stanu biblioteki, czytelni, sprawozdań oberfuksa, magistrów cantandi, paucandi.
 2. Przyjmowanie sprawozdań ze stanu kass, oraz obrady nad budżetem.Uwaga : Wszystkie sprawozdania z kas muszą być odczytane na drugim zwyczajnym Konwencie, a podane sekretarzowi co najpóźniej w 2 dni przed drugim zwyczajnym Konwentem, aby sekretarz odczytał na drugim Konwencie projekt sprawozdania.
 3. Przyjęcie nowo wstępujących członków do Konwentu.
 4. Przyjęcie członków biernych do liczby członków czynnych.Uwaga : Członkowie bierni przyjmowani być mogą do liczby członków czynnych na każdym posiedzeniu zwyczajnem, na którem są obecne trzy czwarte wszystkich członków czynnych znajdujących się w Dorpacie. Każdy członek bierny Konwentu, przed podaniem go na głos tj. do liczby członków czynnych, musi mieć choć jeden odczyt w Konwencie (temat dowolny).
 5. Ustanawianie nowych praw, ewentualne zmiany praw konwentowych.Uwaga : Przy każdym projekcie ma być podawana redakcja tegoż. Każdy wnioskodawca ma prawo żądać umieszczenia tego wniosku do protokołu.
 6. Kwestyje administracyjne.

§ 4. W razie nieobecności prezydującego, zastępuje go wiceprezydujący, w razie zaś nieobecności i wiceprezydującego, prezyduje sekretarz, wybierając kogoś z obecnych członków czynnych na wiceprezydującego i sekretarza.

B. Posiedzenia nadzwyczajne .

§ 5. Na posiedzeniach nadzwyczajnych, prezydującego obiera Konwent przez aklamację, wiceprezydującego powołuje wybrany przez zgromadzenie prezydujący.

§ 6. W zakres posiedzeń nadzwyczajnych wchodzi załatwianie spraw nieprzewidzianych a nagłych.

Uwaga : Na kartkach zapraszających na posiedzenie, wymienionem być winno, w jakim celu posiedzenie zostało zwołanem.

§ 7. Do otwarcia posiedzeń zwyczajnych i tych nadzwyczajnych, na których przyjmowani są nowi członkowie i wydają się wyroki na sądach konwentowych potrzebną jest obecność dwóch trzecich członków czynnych znajdujących się w Dorpacie.

Uwaga : Do otwarcia wszelkich innych posiedzeń wystarcza obecność 1/2 członków czynnych, znajdujących się w Dorpacie.

§ 8. W razie jeżeli na 2 konwenty z rzędu w jednej sprawie zwołane, za każdym razem niedostateczna do prawomocności liczba członków przychodzi, trzecie posiedzenie bez względu na ilość członków obecnych staje się prawomocnem.

§ 9.Konwent jest prawomocnym, przy obecności na nim minimum 5 członków czynnych o ile większej ilości takowych w Dorpacie nie ma.

Uwaga : Pożądana jest wtedy obecność filistrów.

Prawa i obowiązki członków czynnych, biernych i filistrów na posiedzeniach konwentowych .

§ 10. Na posiedzeniach konwentowych obecnymi być mogą członkowie czynni, członkowie bierni i filistrzy.

§ 11. Członkom czynnym Konwentu służą w czasie posiedzenia następujące prawa :

 1. prawo głosu decydującego i prawo wyborcze;
 2. prawo zabierania głosu w kwestii dyskutowanej;Uwaga : Jednocześnie nie wolno zapisywać się do głosu 2 lub więcej razy.
 3. prawo stawiania wniosków czy to w kwestyi formy, czy też treści w granicach przedmiotu dyskutowanego;
 4. prawo podawania pod rozbiór i sąd zgromadzenia kwestyi dowolnych, byle w związku z dobrem i wygodą ogółu będących;
 5. prawo postawienia w każdej chwili wniosku zamknięcia dyskusyi z uwzględnieniem wyłącznem już zapisanych do głosu, który to wniosek natychmiast przez prezydującego, głosowaniu poddany być winien;
 6. każdy członek może w każdej chwili zażądać odczytania przez sekretarza listy członków, ale tylko za sankcją prezydującego;
 7. każdy członek czynny nie zgadzający się w jakiejkolwiek kwestyi z postanowieniem K!, może żądać zapisania jego słownego protestu w księdze protokołów przy danym postanowieniu.

Uwaga 1 : Filistrzy i członkowie bierni mają prawa wyrażane sub p. 2,3,4,5,6.

Uwaga 2 : Kara za nieobecność przy czytaniu listy podczas Konwentu wynosi 25 kop.

§ 12. Każdy członek, nieobecny na posiedzeniu, podlega karze pieniężnej wynoszącej jednego rubla sr., oprócz tego otrzymuje jeden „mores”.

Uwaga : Za spóźnienie się więcej nad pół godziny, od godziny, na którą zgromadzenie zwołanem zostało, kara wynosi 25 kop.

§ 13. Jeżeli członek Konwentu z jakiegokolwiek powodu nie może być obecnym lub też musi opuścić posiedzenie przed zamknięciem Konwentu, winien o tem zawiadomić zgromadzenie, które wyrokuje o zasadności danego powodu.

§ 14. Każdy członek opuszczający posiedzenie przed zamknięciem Konwentu, ma być uważanym na równi z nieobecnymi.

§ 15. … § 16. … § 17. …

§ 18. Prezydujący obradom Konwentu, ma następujące atrybucje :

 1. Otwarcie konwentu; ]
 2. Przestrzeganie porządku i przystojności w czasie obrad;
 3. Kierownictwo obradom;
 4. Przestrzeganie ścisłości i systematyczności obrad;
 5. Udzielanie głosu w porządku zapisanym przez wiceprezydującego;
 6. Poddawanie kwestyi pod dyskusyję;
 7. Formułowanie podanych wniosków, bez żadnej ze swej strony uwag;Uwaga : Gdyby wnioskodawca życzył sobie osobiście sformułować wniosek, prezydujący winien udzielić mu w tym celu głosu.
 8. Zamknięcie dyskusyi, gdy nikt głosu nie żąda, lub gdy przyjętym został wniosek zamknięcia dyskusyi;
 9. Zarządzanie głosowań resp. wyborów i ogłaszanie rezultatów tychże (jako też ogłaszanie wyroków w sądach konwentowych);
 10. Zawieszenie na krótki czas, odraczanie i zamykanie posiedzeń;

Uwaga : Odraczanie i zamykanie posiedzeń, prezydujący może uskutecznić tylko po porozumieniu się, ze zgromadzeniem, za zgodą absolutnej większości głosów.

§ 19. W razie nieodpowiedniego zachowania się, przeszkadzania w obradach lub odstępowania od rzeczy w dyskusji, ze strony członków zgromadzenia, służy prezydującemu prawo :

 1. przywołania do porządku;
 2. odebrania głosu w sprawie dyskutowanej;
 3. odebrania głosu na czas bieżącego posiedzenia;
 4. wezwania członka do opuszczenia miejsca obrad;

Uwaga : Za przywołanie do porządku i za wyjście z sali bez pozwolenia wiceprezydującego, płaci się 25 kop. kary; za wydalenie z sali obrad rachuje się kara w wysokości jednego moresu + 1 r. sr.; Kary, sekretarz winien notować do protokołu.

§ 20. Przewodniczący chcąc brać udział w dyskusji powinien zapisywać się do głosu.

§ 21. Wszelkie reklamacyje przeciwko prezydującemu mogą być poddane pod sąd konwentowy, li tylko po załatwieniu dyskutowanej sprawy.

§ 22. Wiceprezydujący :

 1. przewodniczy na K! zwyczajnych i wyborczym w razie nieobecności prezesa, przy czem przysługują mu wówczas prawa tego ostatniego;
 2. zapisuje proszących o głos;
 3. oblicza głosy przy głosowaniu tajnem i jawnem;
 4. prowadzi album członków czynnych;
 5. prowadzi album filistrów.

O głosowaniu .

§ 23. Głosowanie bywa :

 1. tajne , tj. kartkami bezimiennymi, lub gałkami w sprawach mających charakter osobistych, jak np. przyjmowanie nowych członków, czy wybory.Uwaga : Wybór tego lub innego sposobu głosowania tj. kartkami, lub gałkami pozostawia się woli prezydującego.
 2. Jawne, przez rozstąpienie się na strony, przez podnoszenie ręki, lub przez odczytanie listy, w sprawach przedmiotowych i przy sądach konwentowych.

Uwaga : wybór formy głosowania zależy od prezydującego.

§ 24. Przy każdem głosowaniu rozstrzyga absolutna większość głosów.

Uwaga 1 : Wyjątek stanowi: 1) nadawanie pierścionków filisterskich; 2) nadawanie głosu członkom biernym (nadawanie barw); 3) przyjęcie na przypisanych; 4) zmiana praw – w których to wypadkach rozstrzyga minimum 2/3 głosujących.

Uwaga 2 : W razie równej liczby głosów pro i contra rozstrzyga głos prezydującego.

Regulamin głosowania przy przyjęciu nowych członków; udzielaniu im prawa do głosu, oraz przy wyborach urzędników .

§ 25. Na początku posiedzenia konwentu zwyczajnego, oberfuks rozdaje wszystkim obecnym członkom czynnym kartki przez tegoż przygotowane, na których wypisane są nazwiska nowo wstępujących i nazwiska kandydatów na członków czynnych.

Uwaga : Członkowie bierni oraz członkowie czynni wstępujący powtórnie do Konwentu, nie mogą być obecnymi na konwencie, na którym odbywa się głosowanie nad nimi.

§ 26. Na rozdanych kartkach głosujący piszą „pro” (+), lub „contra” (-); kartki zaś na których przy nazwiskach kandydatów zostaje czyste miejsce, liczą się jako „pro”.

Uwaga 1 : Przy głosowaniu nad przyjęciem do liczby członków biernych wstrzymywać się od głosowania nie można.

Uwaga 2 : Przy głosowaniu nad przyjęciem do liczby członków czynnych można też napisać „cofam się od głosowania” i te głosy od ogólnej liczby głosujących odjętymi być winny. N.B. Gdy 1/3 głosujących cofnie się od głosowania, głosowanie nad danym kandydatem ma być nie ważne, za wyjątkiem tego wypadku, kiedy dany kandydat ma „pro” 2/3 obecnych na posiedzeniu członków.

§ 27. Po sprawdzeniu rezultatu głosowania, na konwencie wyborczym – oberfuks rozdaje kartki przez tegoż przygotowane, gdzie są wypisane wszystkie urzędy konwentowe. Na nich głosujący wypisują nazwiska tych członków, którym odnośne urzędy powierzyć sobie życzą.

§ 28. Po sprawdzeniu rezultatu tego głosowania, prezydujący odczytuje listę obranych urzędników i jeżeliby nie wszystkie urzędy zajętemi zostały, zarządza wybory dopełniające z liczby kandydatów na odpowiednie urzędy najwięcej głosów mających.

Uwaga : Przy dopełniającem głosowaniu, wybór sposobu głosowania, tj. na kartkach, czy też gałkami pozostawia się woli prezydującego

§ 29.Kartek dodatkowych w żadnym razie dawać nie wolno.

§ 30.Sekretarz odczytuje przed każdem głosowaniem odpowiednie §§ z regulaminu.

§ 31. Żaden konwentowicz nie ma prawa bez ważnych powodów, które rozstrzyga Konwent, cofać się od urzędów i komissyi.

§ 32. Rezultaty wszelkich głosowań winny być umieszczone w protokołach.

§ 33. Przy głosowaniu powtórnem w kwestyi zmiany prawa, dyskusja mieć miejsca nie może.

§ 34. Posiedzenia konwentowe nie mogą się przeciągać poza godzinę 12 w nocy.

Uwaga : W razach nadzwyczajnych posiedzenie może być przeciągnięte poza 1 2tą , ale nie inaczej jak za zgodą zgromadzenia.

§ 35. Przed zamknięciem posiedzenia sekretarz odczytuje listę członków.

§ 36. Prezydujący ma prawo w kwestjach, które uzna za ważne, zmusić wszystkich do głosowania, z wyjątkiem tych, którzy zażądają umieszczenia swych nazwisk w protokole, jako wstrzymujących się od głosowania.

Rozdział VI

A. O sądach konwentowych

§ 1. W myśl § 2 praw zasadniczych, Konwent Polski w razach, gdy do wiadomości jego dojdzie jakikolwiek postępek członka lub filistra a także externa czy przypisanego, uwłaczający godności Stowarzyszenia, lub sprzeciwiający się istniejącym przepisom, ma prawo i obowiązek sądzenia.

§ 2. Zawiadomić Konwent o postępku kwalifikującym się do sądzenia może również członek Konwentu, jak i osoby poza nim stojące.

§ 3. Konwent może podany materyał odrzucić.

§ 4. Sprawa raz podana do wiadomości Konwentu, nie może być przez podającego cofniętą.

§ 5. Sądom konwentowym podlegają :

 1. Członkowie czynni;
 2. Członkowie bierni;
 3. Przypisani do Konwentu;
 4. Filistrzy;
 5. Externi (w razie ich zgody)

§ 6. Sąd konwentowy posługuje się w miarę przewinienia oskarżonego, karami następującemi :

 1. napomnienie, czyli mores ;
 2. pozbawienie czasowe prawa głosu;
 3. wykluczenie z liczby członków na czas pewien lub wiekuiście;
 4. Verschiss”, czyli wyrok infamii;Uwaga : Członek nie upoważniony do tego przez Konwent a wchodzący z osobą Verschiss’em dotkniętą w jakikolwiek bądź sposób, ma być karany trzydniowym Verschiss’ em intern.
 5. pozbawienie prawa noszenia wszelkich oznak członka Stowarzyszenia na czas pewien, lub wiekuiście;
 6. usuwanie z urzędów stowarzyszenia;
 7. wymówka;

§ 7. O prawomocności wyroków w sądach, patrz V § 7.

§ 8. Przy rozpatrywaniu sprawy i wydawaniu wyroków w sądach konwentowych głosowanie musi być jawnem (Rozdział V. § 23 p. 2).

§ 9. Jeżeli przy sądzeniu sprawy podany zostanie wniosek Verschiss’u , lub wykreślenie z liczby członków Konwentu [ wyrok nie ma być ferowanym natychmiast, lecz wykonanie jego, po ukończeniu dyskusji odkłada się najmniej na dni trzy. Po upłyniętych dniach, zgromadzenie zbiera się ponownie i bez dyskusji przystępuje do wydania wyroku ] .

§ 10. …

§ 11. …

§ 12. Członek stowarzyszenia, któremu przez sąd konwentowy odebrano prawo noszenia barw, lub wszelkich innych oznak członka stowarzyszenia, o ile samowolnie je nałoży, podlega karze wykluczenia ze stowarzyszenia na jeden semestr.

§ 13. Zeznania podsądnego i świadków uważane są za potwierdzone słowem honoru.

§ 14. Do czasu przyjęcia materyału, podsądni nie mają prawa, w danej sprawie, znajdować się w sali obrad.

§ 15. Komunikowanie treści debat podsądnemu jest wzbronione.

Uwaga : Nazwiska wnioskodawców w sprawach sądowych nie mogą być zapisywane do protokołu.

§ 16. Sekretarz karę komunikuje podsądnemu piśmiennie, za wyjątkiem kary moresu i wymówki, które to prezydujący oznajmia podsądnemu zaraz wobec zgromadzenia, równie jak i ogłasza wyrok uniewinnienia.

§ 17. Konwent przyjmuje materjał sądowy tylko w gotowej formie (piśmiennej).

B. O sądach honorowych

§ 18. Sąd honorowy jest instytucyą konwentową mającą na celu rozstrzyganie spraw honorowych, nie załatwionych przez pośredników.

§ 19. Każda sprawa honorowa między członkami Konwentu, przypisanymi, externami i filistrami, nie załatwiona pokojowo przez sekundantów, musi być rozpatrywaną przez sąd honorowy, który to sekundanci obowiązani są zwołać.

Uwaga : Jeżeli jedna ze stron da oficjalne zapewnienie sądowi, iż dana sprawa jest tak drażliwej natury, że wtajemniczanie w nią osób nie zostających w najściślejszych stosunkach ze stroną interessowaną, byłoby dla tejże w wysokim stopniu bolesnem, sąd może się rozejść nie rozpatrując sprawy, poruczając jej załatwienie sekundantom obu stron.

§ 20. Nie podanie sprawy pod rozpatrzenie sądu honorowego pociąga za sobą karę Verschiss’u :

 1. W sprawach honorowych między członkami, przypisanymi i filistrami Konwentu – od dwóch tygodni do 6 ciu miesięcy.
 2. W sprawach honorowych członków, przypisanych i filistrów z osobami poza Konwentem stojącemi na 2 miesiące.

§ 21. Co półrocze na posiedzeniu zwyczajnem Konwent obiera absolutną większością głosów pięciu stałych sędziów honorowych.

§ 22. Sąd honorowy składa się z parzystej liczby arbitrów i jednego superarbitra.

Uwaga 1 : W razie nie zgodzenia się na ilość arbitrów, wymagający większej ich liczby ma pierwszeństwo.

Uwaga 2 : Każdy partner ma prawo zredukować liczbę arbitrów do sześciu z każdej strony.

§ 23. Arbitrami mogą być :

 1. Ze strony członków czynnych i biernych Konwentu, li tylko członkowie czynni Konwentu.
 2. Ze strony przypisanych i filistrów, członkowie Konwentu lub przypisani i filistrzy.

§ 24. Arbitrowie wybierają na superarbitra :

 1. W sprawach członków czynnych i biernych Konwentu między sobą jednego z pięciu stałych sędziów honorowych;
 2. W sprawach przypisanych i filistrów, arbitrom w wyborze superarbitra pozostawia się zupełną swobodę.

Regulamin sądu honorowego .

§ 25. Superarbiter wzywa sędziów do sądzenia sprawy według sprawiedliwości i sumienia bez względów dla strony, prze którą wybrani zostali.

§ 26. Partnerzy referują sprawę osobiście.

§ 27. Konfrontacja partnerów na sądzie jest konieczną.

§ 28. Superarbiter udziela i odbiera głos sędziom, partnerom i świadkom.

§ 29. Sąd wydaje wyrok absolutną większością głosów.

§ 30. Tylko w razie jeżeli sąd honorowy pokojowego wyjścia z danej sprawy nie widzi, daje stronie obrażonej prawo wyboru między proponowanym prze siebie pokojowem załatwieniem a menzurą.

§ 31. Wyrok sądu jest bezapelacyjnym i bezwarunkowo dla obu stron obowiązującym.

§ 32. Sąd honorowy zerwanym być nie może.

§ 33.Załatwienie sprawy honorowej w sposób z wyrokiem sądu niezgodnym, pociąga za sobą karę :

 1. Verschiss’u rocznego, w sprawach honorowych między członkami przypisanymi i filistrami;
 2. Verschiss’u na jeden semestr w sprawach honorowych członków z osobami poza Konwentem stojącemi.

Uwaga : Wszelkie dodatki przy ustnej satysfakcji, jako to „stosownie do wyroku sądu honorowego” etc., będą uważane za załatwienie sprawy w sposób z wyrokiem sądu niezgodny i będą podlegały rygorowi kary przewidzianej w tym § (33).

§ 34. Wyrok sądu opatrzony podpisami superarbitra i wszystkich arbitrów z wyszczególnieniem terminu wykonania wyroku, winien być doręczony obu stronom.

Uwaga : Każdy z członków sądu ma prawo zażądać, żeby jego zdanie nie zgadzające się ze zdaniem większości było wymienionem w wyroku.

§ 35. Jeżeli jedna strona wymaga dyskrecyi o faktach wymienionych na sądzie honorowym, sędziowie wyrokują absolutną większością głosów o słuszności takiego żądania i mają prawo zobowiązywać przeciwną stronę do dyskrecyi w tym względzie.

§ 36. Gdyby na sądzie honorowym ujawnione zostało przestępstwo, lub wykroczenie, mogące pociągnąć za sobą karę sądu konwentowego, sędziowie nie mogą podawać tego do wiadomości Konwentu, ani w charakterze oskarżycieli, ani też świadków.

Uwaga : § 36 nie wyklucza ze strony sędziów możności zakomunikowania Konwentowi wiadomości o tych samych faktach, otrzymanych inną drogą.

§ 37. W razie proponowanego Schiedsgericht’u jeżeli stroną przeciwną jest członek korporacji z którą Konwent pozostaje w Cartelvertrag’u , członek zgodzić się na Schiedsgericht musi, w każdym zaś innym razie pozostawia się członkom do woli zgodzić się, lub też nie.

§ 38. W razie proponowanego odroczenia pojedynku, ciż sami sędziowie o słuszności takowego rozstrzygają.

Rozdział VII

O bibliotece

§ 1. Biblioteka znajduje się pod kierownictwem rady bibliotecznej i pod zarządem bibliotekarza, resp. jego zastępcy, jest stale pomnażaną z funduszu, wyznaczonego przez Konwent co półrocze na posiedzeniu zwyczajnem pod rubryką wydatków bieżących oraz summ, zebranych z kar bibliotecznych.

§ 2. Biblioteka jest otwartą trzy razy w tygodniu, w godzinach przez bibliotekarza na początku półrocza oznaczonych i do wiadomości ogólnej podanych, z których 2 godziny przeznaczone są dla członków Konwentu, jedna zaś dla osób poza Konwentem stojących.

§ 3. Każdy członek Konwentu może wypożyczyć nie więcej nad sześć tomów naraz, osoba zaś poza Konwentem stojąca nie więcej nad trzy tomy.

§ 4. Każdy członek jest obowiązany wypożyczone przez siebie książki zwrócić najpóźniej po dwóch tygodniach od daty ich wzięcia.

Uwaga 1 : Podręczniki naukowe mogą być, według uznania bibliotekarza wydawane na dłuższy termin, zarówno jaki i dzieła, mające służyć, jako materiał, do odczytów w Konwencie.

Uwaga 2 : Wykraczający przeciwko powyższemu paragrafowi podlega karze 10 kop. od tomu, poczem bibliotekarz wyznacza i zawiadamia o nowym co najmniej tygodniowym terminie oddania książek. Niezwracający książek w tym drugim terminie płaci 10 kop. od tomu kary i otrzymuje trzeci również co najmniej tygodniowy termin po którym, jeżeli książek nie zwróci, traci prawo korzystania z biblioteki do końca bieżącego półrocza.

§ 5. Ze względu na konieczność perjodycznego sprawdzania stanu, w jakim się księgozbiór znajduje, wszystkie należące doń dzieła na ośm dni przed każdorazowym pierwszym zwyczajnym konwentem, bibliotekarzowi doręczonemi być winne przez wszystkich, którym do użytkowania udzielonemi zostały, niezależnie od czasu, kiedy to ostatnie nastąpiło.

Uwaga : Wszelka w spełnianiu powyższego przepisu zwłoka, pociąga za sobą karę 20 kop. od tomu, dzieło zaś nie przedstawione do dnia na rewizję biblioteki przeznaczonego, za zagubione uważać i stosownie postępować należy.

§ 6. Winni zatracenia lub takiego zdefektowania otrzymanych przez siebie z biblioteki dzieł lub pewnej tychże części, że dalsze z nich korzystanie staje się niemożliwem, ponoszą koszta sprowadzenia i oprawy zniszczonych tomów, lub w razie gdyby zdefektowane tomy w handlu księgarskim pojedynczo nabytemi być nie mogły, całego kompletu dzieła.

Uwaga : W razie zatracenia lub zdefektowania dzieła, w handlu księgarskim wyczerpanego, rada biblioteczna oznacza wysokość wynagrodzenia, jakie winny ma zapłacić.

§ 7. Drobniejsze uszkodzenia książek, jak np. splamienie i t.p. pociągają za sobą karę pieniężną, która do złotych polskich 4 dochodzić może; zepsucie wreszcie lub nadwerężenie oprawy pociąga za sobą zwrot całkowitego, lub częściowego tego kosztu.

§ 8. Ktoby się z którejkolwiek z wyliczonych w §§ 4 -7 grzywien nie uiścił, traci tem samem prawo korzystania z biblioteki; grzywny zaś w swoim czasie nie opłacone, winien bibliotekarz dołączyć za pośrednictwem kasjera do podatków odpowiednich członków, poczem wstępuje w moc obowiązującą.

§ 9. Zaległości biblioteczne wchodzą w rachubę ogólnych długów konwentowych i podawane są w końcu każdego semestru prze bibliotekarza kasjerowi rozchodowemu, dla dołączenia ich do składki semestralnej w rubryce dodatków.

§ 10. Nawiązki idą na rzecz biblioteki.

§ 11. W kwestiach spornych, wynikłych między bibliotekarzem i stroną interesowaną co do kar, oceny dzieł i t.p., każda ze stron ma prawo odwołać się do decyzji rady bibliotecznej, która we wszystkich podobnego rodzaju sprawach wyrokuje ostatecznie i bezapelacyjnie.

Uwaga : Przy sprzeczności zeznań i braku dowodów materjalnych, świadectwo bibliotekarza otrzymać ma zawsze pierwszeństwo.

§ 12. Wszyscy Polacy mieszkający w Dorpacie i w skład Konwentu nie wchodzący, mają prawo korzystania z biblioteki konwentowej za poręczeniem dwóch członków czynnych Konwentu, lub wniesieniem bibliotekarzowi 3 rb kaucji semestralnie za korzystanie z biblioteki.

Uwaga 1 : Każdy członek może być jednocześnie dwa razy tym poręczycielem. Poręczyciel opuszczający Dorpat, winien swą kawenturę wycofać.

Uwaga 2 : Składka powyższa ma być wręczoną bibliotekarzowi z góry, przyczem za nieopłacenie takowej odpowiedzialni są poręczyciele, co do których stosowanym ma być rygor § 8.

Bibliotekarz. Rada biblioteczna.

§ 14. Bibliotekarz jest co półrocze przez Konwent wybieranym na konwencie wyborczym i przed tymże Konwentem za całość księgozbioru i kasy bibliotecznej odpowiedzialnym zawiadowcą biblioteki polskiej w Dorpacie.

Uwaga 1 : Bibliotekarz ma sobie dodanego pomocnika, wybieranego przez Konwent na pierwszym zgromadzeniu, lub konwencie wyborczym.

Uwaga 2 : Jeżeli bibliotekarz opuszcza Dorpat podczas feryi, Konwent wybiera odpowiedzialnego zastępcę.

§ 15. Do obowiązków bibliotekarza należy :

 1. utrzymanie w porządku biblioteki;
 2. załatwienie wszelkich potrzeb biblioteki, uchwalonych przez radę biblioteczną i czerpiąc stosowne środki z kwoty na bibliotekę przeznaczonej, złożonej z funduszu przez Konwent wyznaczonego, jako też grzywien za wykroczenia przeciw przepisom regulującym użytkowanie z księgozbioru, zarówno jak i ze składek pobieranych od Polaków stojących poza Konwentem;
 3. prowadzenie księgi rachunkowej oraz katalogów :
  1. inwentarzowego , w którym dzieła podług roku ich przybywania wpisywa- nemi być powinny,
  2. alfabetycznego według nazwisk autorów;
 4. udzielanie członkom Konwentu żądanych książek;
 5. składanie na zwyczajnych posiedzeniach sprawozdania ze stanu księgozbioru i kasy w półroczu;
 6. sprzedaż wysortowanych przez radę biblioteczną w ciągu roku bieżącego dzieł;
 7. kontrola, kary;

§ 16. Bibliotekarz nie ma prawa wydawać książek byłym członkom Konwentu, którzy nie uregulowali swoich należności w kasach konwentowych.

§ 17. Rada biblioteczna złożona z czterech radców i bibliotekarza ma prawo i obowiązek użycia wszystkich dowolnych środków, aby bibliotekę w należytym stanie utrzymywać i pomnażać, dobór posiadanych przez nią książek polepszać – w ogóle doprowadzać ją do jak najbardziej kwitnącego stanu.

§ 18. Na radzie bibliotecznej ciążą następujące szczególne obowiązki :

 1. wybór dzieł mających być zakupionemi do księgozbioru;
 2. kontrolowanie ksiąg rachunkowych biblioteki, kasy i czytelni, które to kontrolowanie bezpośrednio przed każdem zwyczajnem zgromadzeniem mieć miejsce powinno;
 3. kontrolowanie Album Poloniae;
 4. najtroskliwsze zbadanie stanu w jakim się biblioteka polska znajduje;
 5. dokonywanie rewizji biblioteki przynajmniej raz na semestr;
 6. kontrolowanie ksiąg rachunkowych i rewizja kasy ma się odbywać dwa razy na semestr : między 1 a 2 konwentem zwyczajnym i w końcu każdego semestru, przy zdawaniu kasy komisji rewizyjnej, nie później jak 1 VI i 15 XII.

§ 19. W razie jeżeli w jakiej bądź kasie po dokonanej rewizji przez komisję rewizyjną i po podpisaniu się jej, w rachunku owej kasy okaże się deficyt, to odpowiada za niego komisja rewizyjna. Deficyt takowy musi być popełniony w przeciągu 24 godzin przez podpisanych członków komisji rewizyjnej.

§ 20. W razie nieporządków jakich w kasie, komisja rewizyjna obowiązana jest w przeciągu 24 godzin zwołać Konwent i podać mu to do wiadomości.

§ 21. Każdy członek czynny Stowarzyszenia i filister, może zażądać w każdej chwili zrewidowania każdej z kas Stowarzyszenia przez komisję rewizyjną, która musi dokonać rewizji u wskazanego kasjera w przeciągu 24 godzin, od chwili zarządzenia takowej rewizji i ogłosić rezultaty takowej.

Rozdział VIII

O czytelni

§ 1. Czytelnia zostaje pod kierownictwem rady bibliotecznej i nadzorem czytelnianego, istnieje z funduszu wyznaczanego co półrocze na każdem posiedzeniu zwyczajnem pod rubryką wydatków bieżących.

§ 2. Czytelnia jest otwartą ciągle za wyjątkiem godzin w których się odbywają posiedzenia Konwentu.

§ 3. Ostatnich numerów czasopism zabierać do domu nie wolno.

Uwaga : Wykraczający przeciwko powyższemu paragrafowi ulegają karze kop. 20 od każdego numeru pism miesięcznych i tygodniowych, od numeru pism codziennych groszy 10.

§ 4. Numera gazet codziennych pozostają do użytku czytających przez dni dwa; tygodniowe – aż do ukazania się następujących numerów.

Uwaga 1 : Po upływie tego czasu wszystkie czasopisma mogą być wypożyczane :

 1. w przeciągu pierwszego miesiąca na dni 3;
 2. w przeciągu miesiąca następnego i dalszych, na dwa tygodnie, przy czem osoby poza Konwentem stojące korzystają z tego prawa.

Uwaga 2 : Wykraczający przeciwko uwadze nr 1, podlega karze 2 kopiejek od numeru, poczem czytelniany naznacza mu i zawiadamia go o nowym, w razie pierwszym co najmniej trzydniowym, w razie drugiem co najmniej tygodniowem terminie. poczem jeżeli czasopism nie zwróci, traci prawo korzystania z czytelni do końca bieżącego półrocza.

§ 5. Winny zatracenia lub znaczniejszego uszkodzenia numeru obowiązany jest zwrócić wartość numeru, oraz koszta przesyłki i korespondencyi.

Uwaga 1 : Kary za uszkodzenia, oznacza zarządzający czytelnią.

Uwaga 2 : Kwestyje sporne rozstrzyga rada biblioteczna.

§ 6. Czasopisma i dodatki przy nich wychodzące przechodzą przy końcu semestru na własność biblioteki i od rady bibliotecznej zależy, które z nich przyjąć, które zaś odrzucić.

Uwaga : Czasopisma przez radę do biblioteki nie przyjęte, winne być sprzedane w sposób jaki zarządzający czytelnią za najlepszy uzna.

§ 7. Kary wyrażane w uwadze do § 3 i w uwadze 2 § 4, odszkodowania wyrażane w § 5 i dochód otrzymany ze sprzedaży czasopism dołączają się do sumy na wydatki czytelni przez Konwent uchwalone.

Zarządzający czytelnią.

§ 8. Zarządzający czytelnią jest co półrocze na posiedzeniu wyborczem obieranym zawiadującym czytelnią konwentową i ma następujące obowiązki :

 1. przestrzega członków w zachowywaniu przepisów czytelni dotyczących.
 2. zarządza funduszem czytelni;
 3. sprowadza czasopisma przez radę biblioteczną uchwalone;
 4. porządkuje i układa czasopisma;
 5. składa na posiedzeniu zwyczajnem sprawozdania ze stanu kasy jako też czytelni za ubiegłe półrocze;
 6. odbiera z poczty czasopisma do Konwentu przychodzące.

§ 9. Czytelniany w końcu każdego semestru podaje kasjerowi rozchodowemu kary czytelniane dla dołączenia ich w rubryce dodatków do składki semestralnej.

§ 10. Czytelniany prowadzi książki rachunkowe czytelni i zdaje przed K! sprawozdanie z kasy, która jak i każda inna ma być przez komisję rewizyjną co semestr sprawdzaną.

§ 11. Kasa czytelniana otrzymuje zapomogi od stowarzyszenia, których wysokość oznaczoną bywa na posiedzeniu budżetowym, czyli konwentach zwyczajnych.

Rozdział IX

Flikerkasten i fechtunek

§ 1. Flikerkasten (przyrządy opatrunkowe) i jego kasa zostaje pod zarządem kasjera flikerkastenu , obieranego co semestr z pośród czynnych członków Konwentu (starszych medyków).

§ 2. Kasjer jest odpowiedzialny za całość i dobry stan flikerkastenu.

§ 3. Co semestr kasjer obowiązany jest dawać sprawozdanie ze stanu kasy, która jak każda inna ma być przez radę biblioteczną w pewnych terminach rewidowana.

§ 4. Polacy nie należący do Konwentu, na równi z konwentowiczami płacą za każdorazowe użycie flikerkastenu rs jednego

§ 5. Pieniądze w ten sposób otrzymane mogą iść tylko na potrzeby flikerkastenu.

Fechtunek.

§ 6. Fechtunku uczy magister paucandi.

§ 7. Kasa fechtunkowa otrzymuje zapomogi od Konwentu, których wysokość oznaczoną bywa na posiedzeniu budżetowym.

§ 8. Fechtunek może odbywać się w każdej porze za wyjątkiem ogólnych zebrań i knajp.

§ 9. Za uszkodzenie jakich bądź przyborów fechtunkowych opłacają fechtujący się sumę jaką magister paucandi uzna za odpowiednią.

§ 10. Długi fechtunkowe mają być podawane przez mag. paucandi kasjerowi rozchodowemu w końcu każdego semestru i ściągane w rubryce dodatków.

§ 11. Magister paucandi jest co półrocze na posiedzeniu wyborczem obierany z liczby członków czynnych.

§ 12. Obowiązkiem magistra paucandi jest :

 1. uczenie fechtunku członków Konwentu;
 2. utrzymywanie w porządku przyborów fechtunkowych;
 3. prowadzenie kasy fechtunkowej;
 4. przedstawianie sprawozdań z kasy fechtunkowej.

Rozdział X

Sąd Honorowy

…..

Rozdział XI

O obowiązkach urzędników

§ 1. Sekretarz Konwentu ma następujące obowiązki :

 1. woływanie posiedzeń zwyczajnych;
 2. podaje co półrocze, po pierwszem posiedzeniu zwyczajnem listę członków;
 3. prowadzi i odczytuje listę członków obecnych na posiedzeniu Konwentu;
 4. prowadzi protokoły zebrań konwentowych, które na początku posiedzeń odczytywać winien;
 5. podaje kassyerowi rozchodowemu przy końcu każdego semestru nazwiska nieobecnych i spóźniających się na posiedzenia członków z wyszczególnieniem ile razy to miało miejsce;
 6. zawiadamia piśmiennie podsądnych o wyrokach Verschiss’u lub wykluczenia z Konwentu na nich zapadłych;
 7. przechowuje:
  1. księgę praw w której robi adnotacje i odsyłacze do odpowiednich miejsc księgi uchwał;
  2. księgę uchwał;
  3. księgę protokołów konwentowych;
 8. odczytuje członkom biernym prawa Konwentu;
 9. rozsyła sprawozdania filistrom;
 10. prowadzi listy poddanych infamii;
 11. prezyduje na konwentach w razie nieobecności prezesa i wiceprezesa;
 12. każdy dłużnik Konwentu, były członek, o ile nie płaci, podaje go natychmiast sekretarz w sprawozdaniu do filistrów.

Uwaga : Sekretarz musi do 1 marca, resp. do 1 października pisać listy do dłużników (którym rachunki nie były posyłane) podawanych mu przez kasjera co semestr przed 20 lutego, resp. 20 września, z zażądaniem uregulowania takowych.

§ 2. Prezydujący ma następujące obowiązki : – patrz Rozdz. V § 18 – 21;

§ 3. Wiceprezydujący ma następujące obowiązki :

 1. przewodnictwo w obradach w razie nieobecności prezydującego;
 2. zapisywanie zgłaszających się o głos;
 3. prowadzenie listy filistrów, księgi adresowej i albumu fotograficznego.

§ 4. Kassyer kapitału pożyczkowego i stypendyalnego – patrz Rozdz. XV i XVI.

§ 5. Kassyer kapitału kuchennego – patrz Rozdz. XVIII.

§ 6. Kassyer kapitału rozchodowego – patrz Rozdz. XIII.

§ 7. Sędziowie honorowi – patrz Rozdz. VI B.

§ 8. Bibliotekarz – patrz rozdz. VII § 14 – 16.

§ 9. Rada biblioteczna – patrz rozdz. VII § 17 – 18.

§ 10. Zarządzający czytelnią – patrz Rozdz. VIII § 8 – 10.

§ 11. Oberfuks (gospodarz) jest co półrocze obierany i ma następujące obowiązki :

 1. przestrzega ażeby nowoprzybyli członkowie bierni wypełniali swe obowiązki względem Konwentu i obznajmia ich z istniejącymi zwyczajami w Dorpacie;Uwaga : Oberfuks (gospodarz) ma prawo dawać napomnienia członkom biernym za ich wykroczenia.;
 2. zawiaduje i zarządza mieszkaniem i meblami konwentowemi, za które jest wobec Konwentu odpowiedzialnym;Uwaga : Oberfuks rozporządza używalnością mieszkania konwentowego bez odnoszenia się w tym względzie do Konwentu;
 3. rozsyła przez członków biernych podane mu przez urzędników Konwentu kurendy;
 4. zawiadamia nie stołujących się w Konwencie członków czynnych i biernych o posiedzeniach Konwentu;
 5. żaden członek Konwentu nie ma prawa wywieszać w mieszkaniu konwentowym osobistych ogłoszeń (anszlagów), bez wyraźnego zezwolenia na to oberfuksa.
 6. zapisuje kary oberfuksowskie za rozmyślne stłuczenie szkła i uszkodzenie rzeczy stowarzyszenia – prócz należności, jeszcze jednego (1) rb. kary od każdej zniszczonej rzeczy;
 7. kary oberfuksowskie muszą być podawane przez oberfuksa kasjerowi rozchodowemu w końcu każdego semestru dla dołączenia ich do składki w liczbie dodatków;Uwaga : Kary oberfuksowskie dołączają się do kasy stypendjalnej.
 8. kasa oberfuksowska otrzymuje zapomogi od stowarzyszenia, których wysokość oznaczaną bywa na posiedzeniu budżetowem.;
 9. oberfuks prowadzi książki rachunkowe kasy oberfuksowskiej, co semestr zdaje z niej sprawozdanie przed Konwentem; kasa oberfuksowska musi być sprawdzaną przez komisję rewizyjną na równi z innemi kasami stowarzyszenia.

§ 12. Magister cantandi jest co półrocze na posiedzeniu wyborczem obierany i ma następujące obowiązki :

 1. uczy nowoprzybyłych członków pieśni konwentowych;
 2. zawiaduje fortepianem za który jest odpowiedzialnym;
 3. prowadzi śpiewy na ucztach konwentowych;

§ 13. Magister paucandi i kassyer flikerkastenu – patrz Rozdz. IX

Rozdział XII

O obowiązkach tyczących się wszystkich kasjerów konwentowych

§ 1. Każdy dłużnik Konwentu, były członek i filister o ile nie płaci % zostaje podany przez kasjerów sekretarzowi co semestr przed 20 lutego resp. 20 września.

§ 2. W razie jeżeli termin zaspakajania jakiej kwestii kasowej wypadnie w dniu, w którym kasjer nie przyjmuje, kara powinna się liczyć od dnia, w którym kasjer po raz pierwszy po owym terminie ma godziny przyjęcia.

Uwaga : Kara nie liczy się za dzień, w którym należność zostaje kasie zwrócona.

§ 3. We wszystkich kasach konwentowych suma kar i % nie może przewyższać pierwotnej należności dłużnika.

§ 4. Wszyscy kasjerzy obowiązani są przed wyjazdem swym z Dorpatu, na wakacje letnie lub zimowe, jak również przy zakończeniu sem. konwentowego 1 VI i 15 XII każdego semestru, zostawić książki kasowe na przechowanie w bibliotece stowarzyszenia.

Uwaga : Wszystkie dokumenta sądu honorowego, jako niedostępne dla ogółu członków Stowarzyszenia powinny być opieczętowane przez jednego z sędziów honorowych i schowane do szafy sądu honorowego.

§ 5. Przed wyjazdem swym z Dorpatu na wakacje jak letnie tak i zimowe, każdy z kasjerów obowiązany jest zdać swą kasę komisji rewizyjnej, która gotówkę wszystkich kas umieszcza w banku na książeczkę, na imię któregokolwiek z członków czynnych stowarzyszenia, lub filistra. Osoba na imię której zostały ulokowane pieniądze musi wydać plenipotencję, któremukolwiek z członków komisji rewizyjnej. Wyżej wspomniana książeczka z innemi księgami kasowemi przechowuje się w stowarzyszeniu.

Rozdział XIII

Prawa kasy rozchodowej

§ 1. Kasa rozchodowa składa się z półrocznych składek, których każdorazowa suma zależy od budżetu, przedstawionego przez kasjera i zatwierdzonego przez konwent zwyczajny. Dochody semestralne podają członkowie Konwentu przed sądem honorowym na początku każdego semestru.

§ 2. Dochód kasy rozchodowej jest przeznaczony na wydatki bieżące, mieszkanie, stypendium, bibliotekę, czytelnię i inne wydatki mające na celu dobro i wygodę Konwentu.

§ 3. Sąd honorowy odtrąca od dochodu semestralnego każdego członka koszta podróży do Dorpatu.

§ 4. Opodatkowaniu podlega dochód semestralny na Dorpat przeznaczony.

Uwaga : Do dochodu semestralnego dolicza się nadwyżka dochodu, podanego przed sądem honorowym w poprzednim semestrze.

§ 5. Nie podlegają opodatkowaniu wydatki poczynione w Dorpacie pomiędzy 15 grudnia i 15 stycznia, oraz pomiędzy 1 czerwca i 1 sierpnia.

§ 6. Summa przeznaczona przez Konwent na początku każdego semestru na pierścionki dla filistrów, rozkłada się na równe części między członków Konwentu. W tym celu kasjer rozchodowy obowiązany jest prowadzić osobną książkę.

§ 7. Od summy określonej przez sąd honorowy kasjer odlicza 75 rs, obliczając od reszty normalną składkę w wysokości 5%.

§ 8. Jeżeli budżet konwentowy normalnemi składkami pokrytym nie zostanie, kasjer dopełnia takowy przez rozłożenie brakującej kwoty na wszystkich członków Konwentu w prostym stosunku do całej sumy, podanej przez nich jako dochód semestralny.

§ 9. Podatek rozkłada się na tych tylko członków Konwentu, którzy co najmniej w ciągu jednego semestru bawili w Dorpacie.

§ 10. Remanent kasy rozchodowej wchodzi każdorazowo na budżet.

§ 11. Członek, który nie zapłacił podatku do 1 kwietnia, resp. do 1 listopada, podlega następującemu rygorowi :

 1. kara pieniężna liczy się od składki bez dodatków po 5 kop. dziennie od 10 rs (licząc każdą summę mniejszą od 10 rs za 10) przez ciąg miesiąca, poczem kara ustaje, liczy się tylko 12% od składki;
 2. jeżeliby który z członków najdalej do 15 kwietnia resp. do 15 listopada nie zapłacił składki, nazwisko jego zapisuje się na czarnej tablicy.

§ 12. Członek, który nie zapłacił składki przed pierwszym konwentem zwyczajnym następnego semestru, zostaje wykreślonym z listy członków.

Uwaga : Nieobecni w Dorpacie członkowie powinni się uiścić z należnej składki, kar i % w przeciągu 8 dni po przybyciu do Dorpatu. W przeciwnym zaś razie zostają również natychmiast z listy członków wykreśleni.

§ 13. Kary i % pobierane za niezapłacenie składek semestralnych, kary pobierane za niebywanie lub też spóźnianie się na posiedzenia konwentowe, oraz kary za przywołanie do porządku i za wydalenie z sali obrad mają każdosemestralnie wchodzić na pokrycie budżetu.

§ 14. Opłata za uczty i sobótki zostaje pobraną tylko za te które zostały podane kasjerowi rozchodowemu przed 1 kwietnia resp. 1 listopada.

§ 15. Członkowie nieobecni w Dorpacie w ciągu jednego semestru płacą składkę w wysokości 6 rubli.

§ 16. Kasjer rozchodowy obowiązany jest prowadzić osobną książkę, do której powinny być zapisywane nadsyłane stare długi.

Rozdział XIV

Sumacja kar moralnych

§ 1. Sekretarz powinien wszystkie kary moralne udzielane przez Konwent wpisywać do specjalnej księgi.

§ 2. Skoro ktokolwiek z członków Konwentu otrzymał w ciągu dwóch semestrów 15 moresów, podlega wyrokowi wydalenia z Konwentu na 1 semestr.

§ 3. Wydalenie (wykluczenie) ze Stowarzyszenia na jeden semestr pociąga za sobą powtórne głosowanie na przyjęcie.

§ 4. Za drugą sumację podczas studiów, przekraczający wydala się z Konwentu bez prawa powtórnego wstąpienia.

§ 5. Po dwóch semestrach, sekretarz wykreśla kary, jeżeli nadmiar ich nie pociągnął za sobą sumacji i kary liczą się na nowo.

§ 6. Za jedno i to samo przewinienie może Konwent stosownie do swego uznania udzielić kilka resp. kilkanaście moresów od razu.

§ 7. Wyrok infamii czyli Verschiss – extern , wydanym być może na minimum 2 tygodnie, mniejsze przewinienia mają być karane moresami i Verschiss’em – intern , czyli zawieszeniem na czas pewien.

§ 8. Obcowanie z podlegającym wyrokowi infamii ( Verschiss’u ), pociąga za sobą karę 3 dni Verschiss’u – intern.

§ 9. Za niezapłacenie składek w swoim czasie i za nieuregulowanie zaległości w kasie kuchennej do 1 II resp. 1 IX, niepłacący otrzymuje po jednym moresie, a w kasie kuchennej 3 moresy. Każde 3 moresy pociągają za sobą tygodniowy Verschiss – intern (zawieszenie)

Uwaga : Verschiss , jest to czasowe wykluczenie konwentowicza z grona kolegów. Verschiss bywa :

a. intern – zawieszenie; b. extern – infamia;

– ad a. przy Verschiss’ie intern – zawieszeniu, obcowanie z podlegającym tej karze jest dozwolone tylko w obecności niekonwentowiczów; przy Verschiss’ie intern , dłuższym niż trzy dni, K! wyznacza verschissnikowi przyjaciół w ilości jaka uzna za stosowną.

ad b. przy Verschiss’ie extern – infamia, obcowanie w żadnym wypadku nie jest dozwolone; przy tym nazwisko karanego podaje się do wiadomości filistrów.

Rozdział XV

Prawa kasy stypendialnej

1.Kapitał stypendialny.

§ 1. Kapitał stypendialny powstaje :

 1. z sum na ten cel ofiarowanych;
 2. z nadwyżki kapitału pożyczkowego ponad 2500 rs ( w gotówce);
 3. z kar spłacanych do kasy pożyczkowej przez dłużników, po umieszczeniu ich należności w budżecie;
 4. z kar spłacanych za spóźnienie spłaty, lub prolongaty pożyczki w tym czasie, kiedy kapitał pożyczkowy będzie dawał rocznie 300 rs z procentu;
 5. ze zwrotu stypendiów.

§ 2. Kapitał stypendialny ma być umieszczonym w papierach procentowych.

§ 3. Procenta z kapitału stypendialnego przeznaczone są na stypendia dla członków Konwentu wedle uznania sądu honorowego.

§ 4. Stypendia są to pożyczki bezprocentowe i bezterminowe.

2. Sąd honorowy w kwestiach stypendialnych.

§ 1. Sąd honorowy konwentowy rozporządza stypendium konwentowym.

§ 2. Na posiedzeniach sądu honorowego w kwestiach stypendialnych, wymagana jest obecność wszystkich sędziów honorowych.

Uwaga : W czasie choroby lub nieobecności którego z sędziów, pozostali wybierają z pomiędzy konwentowiczów brakującego sędziego. W razie nieobecności więcej niż dwóch sędziów, sąd do skutku dojść nie może.

§ 3. Kandydatów na stypendia podawać może sądowi każdy konwentowicz.

§ 4. Sąd przyznaje stypendia na semestr z góry.

§ 5. Stypendia powstają z dochodu kasy stypendialnej i pożyczkowej i z sumy, którą sąd honorowy uzna za stosowne podać do budżetu kasy rozchodowej.

Uwaga : Suma ta powinna być zatwierdzona przez Konwent.

§ 6. Ogólną sumę stypendialną, sąd może podzielić wedle uznania pomiędzy kandydatów nawet w nierównych częściach.

§ 7. Stypendia mogą być przeznaczone tylko na semestr, poczem mogą być prolongowane.

§ 8. Nazwiska stypendystów są tajemnicą sądu honorowego.

§ 9. Księgę kontroli i kwity, niedostępne dla ogółu konwentowiczów, przechowuje kasjer stypendialny.

Rozdział XVI

Prawa kasy pożyczkowej

A. Kapitał pożyczkowy.

§ 1. Kapitał pożyczkowy składa się z sum przeznaczonych na krótkoterminowe pożyczki dla czynnych członków Konwentu. Sąd honorowy ma prawo przyznawać pożyczki, tylko w razach nadzwyczajnych, także członkom biernym.

§ 2. Sumę uzbieraną w każdym semestrze z kar i procentów od pożyczek, policzonych w stopie 6 (sześć) % rocznie, przeznacza się na stypendia dla członków Konwentu wedle uznania sądu honorowego.

§ 3. Z chwilą gdy kapitał pożyczkowy w gotówce i kwitach członków czynnych wynosić będzie 2500 rs., wówczas nadwyżka kapitału ma być przelaną do kasy stypendialnej.

B. O rodzajach pożyczek.

§ 1. Każde 5 rs pożyczone z kasy muszą być poręczone przez osobnego kawenta.

Uwaga : Na danym kwicie, każdy członek może tylko raz poręczać.

§ 2. Przy wydawaniu pożyczki potrąca się z góry 1/2% miesięcznie, aż do daty zwrotu pożyczki wystawionej na kwicie.

§ 3. Pożyczki rachuje się tylko od pierwszego dnia każdego miesiąca. Kto otrzymuje pożyczkę przed 20 tym , to płaci za cały bieżący miesiąc, po 20 tym zaś rachuje się tylko następny.

§ 4. Procent pobrany z góry, nie zwraca się w razie spłaty pożyczki przed terminem.

§ 5. W razie jeżeli termin zaspakajania jakiej kwestii kasowej wypadnie w dniu, w którym kasjer nie przyjmuje, kara powinna się liczyć od dnia w którym kasjer po raz pierwszy po owym terminie ma godziny przyjęcia.

Uwaga : Kara nie liczy się za dzień, w którym należność zostaje kasie zwróconą.

§ 6. Pożyczki są wydawane przez sąd honorowy pod następującemi warunkami :

 1. pożyczka nie może przewyższać sumy 2500 rs, podzielonej przez ilość członków czynnych w danym semestrze.Uwaga : W razach nadzwyczajnych sąd może przyznać pożyczkę ponad określoną sumę, przy zachowaniu reszty wymaganych warunków.
 2. chcący zaciągnąć pożyczkę musi na parę dni przed zebraniem się sądu honorowego, zawiadomić kasjera o wysokości żądanej sumy.
 3. w czasie zebrania sądu musi być obecnym w Konwencie, aby dać sądowi w razie żądania z jego strony potrzebnych informacji.
 4. pożyczki wydawane są na przeciąg czasu nie większy od 6 miesięcy.

C. O kawentach.

§ 1. Każde pięć rs pożyczone z kasy muszą być poręczone. Stosuje się to również do sum mniejszych od 5 rs.

§ 2. Poręczycielem może być tylko czynny członek Konwentu, przy tym na danym kwicie może poręczyć tylko 5 rs.

§ 3. Każdy czynny członek Konwentu może ręczyć za kolegów do sumy = 2500 rs, podzielonej przez ilość czynnych członków w danym semestrze.

§ 4. W razie nie spłacenia pożyczki przez dłużnika, kawenci są obowiązani :

 1. płacić procent od poręczonej sumy od chwili upłynięcia terminu zwrotu pożyczki;
 2. poręczoną sumę powinni spłacić najdalej w ciągu dwóch miesięcy;
 3. po upływie dwóch miesięcy w razie nie spłacenia poręczonej sumy, kawenci ulegają rygorowi na równi z niewypłacalnym dłużnikiem w myśl D. § 2 ( O niespłaconych pożyczkach) § 2, a suma przez nich poręczona zostaje umieszczoną w budżecie następnego semestru.

§ 5. Członek porzucający Dorpat, obowiązany jest wycofać swe kawenty.

D. O niespłaconych pożyczkach.

§ 1. Członek, nie mogący spłacić w terminie zaciągniętej pożyczki, obowiązany jest prosić sąd honorowy o prolongatę przynajmniej na 3 dni przed terminem, lub też w dzień terminu, jeśli w dzień ten sąd honorowy się zbiera.

§ 2. Członek zaniedbujący powyższej formalności, ulega następującemu rygorowi :

 1. traci prawo do prolongowania pożyczki;
 2. traci prawo wstępu do mieszkania konwentowego, przyczem nazwisko jego ma być wywieszonem na czarnej tablicy;
 3. płaci karę w stosunku 5 kop. dziennie od każdych 10 rs (licząc każdą sumę mniejszą od 10 rs za 10 rs), przez ciąg miesiąca;
 4. procent nie przestaje się liczyć niezależnie od kar, aż do czasu spłacenia pożyczki przez dłużnika.
 5. jeśli po miesiącu pożyczka spłaconą nie zostanie, wówczas dłużnik zostaje wykluczonym z Konwentu, a nadto po semestrze ulega Verschiss’owi intern , bez przyjaciół, aż do czasu spłacenia pożyczki, dług zaś jego spada na kawentów.

§ 3. Członek, który nie uzyskał prolongaty, powinien spłacić pożyczkę w ciągu trzech dni; w razie nie spłacenia ulega rygorowi § 2, lit. b, c, d, e.

§ 4. Sąd honorowy ma prawo rozłożyć spłatę pożyczki na raty.

§ 5. W razie zaniedbania terminu którejkolwiek z rat, dłużnik traci prawo do spłaty ratami i musi spłacić pożyczkę od razu, w przeciwnym razie ulega rygorowi, wyrażonemu w § 2, lit. b, c, d, e.

§ 6. Po upływie dwóch miesięcy od czasu ostatecznego terminu zwrotu pożyczki przez dłużnika, kawenci obowiązani są zwrócić pożyczone sumy.

Uwaga : Przez czas tych dwóch miesięcy kawenci płacą procent od poręczonej sumy.

Rozdział XVII

Kasa fundacji fil. Jana Dal -Trozzo

§ 1. Kasa fundacji fil. J. Dal – Trozzo ma na celu wydawanie pożyczek konwentowiczom na wyjazd z Dorpatu do domu na wakacje zimowe i letnie, a mianowicie od 1 grudnia st. st. i od 1 maja st. st.

§ 2. Pożyczka musi być zwrócona najpóźniej 12 marca, resp. 12 października.

§ 3. Stopa procentowa wynosi 12% od sta za rok, czyli 1% na miesiąc (30 dni). Każda część miesiąca przyjmuje się za całość.

§ 4. Procent płaci się z góry.

§ 5. Procenta wraz z karami wcielają się do kapitału.

§ 6. Pożyczka, wydana 1 grudnia, resp. 1 maja i zwrócona w swoim czasie, może być wydawana również i w Dorpacie., lecz jedynie na czas do 1 grudnia, resp. 1 maja, w razie jeśli kasa pożyczkowa będzie na tyle wyczerpaną, że nie będzie można udzielać z niej pożyczek.

§ 7. Mając na względzie cel kasy (wyjazd komilitonów do domu), jako gwarancję zwrotu pożyczek przed 1 grudnia, resp. 1 maja, nie oddający na czas ulega podwójnej karze, a mianowicie 10 kop. dziennie od każdych dziesięciu rubli.

§ 8. Każde 5 rs musi być ubezpieczone przez jednego kawenta, który musi je zapłacić natychmiast w razie nie oddania pożyczki przez pożyczającego przed 1 grudnia, resp. 1 maja.

§ 9. Pożyczka wydana na wyjazd nie może przewyższać kosztów biletu kolejowego kl. II (drugiej).

§ 10. Pożyczający, resp. kawent podlega tym samym karom konwentowym, co i w kasie pożyczkowej (rozdz. XVI § 2, lit. a, b, c, d, e).

Rozdział XVIII

Kasa kuchenna

§ 1. Stołujący się w kuchni konwentowej opłacają należność za obiady normalne (zupa z mięsem, mięso (pieczyste) i raz na tydzień, w niedzielę, coś słodkiego), jak również za dodatki po cenie, która została zagwarantowaną antreprenerce resp. antreprenerowi kuchni w umowie z nimi zawartej.

Uwaga 1 : Biorący dodatki ponad obiad normalny, winni je zapisywać w książce na ten cel przeznaczonej.

Uwaga 2 : Dodatki winny być regulowane pomiędzy 1 a 7 każdego miesiąca na ręce kasjera kuchennego. Nie płacący w terminie nie ma prawa nadal korzystać z kredytu i nie ma prawa wstępu do lokalu konwentowego, za wyjątkiem przedpokoju, w razie koniecznej potrzeby wejścia do Konwentu.

Uwaga 3 : Mający zamiar czasowo lub też zupełnie zaprzestać jadać obiady w kuchni konwentowej, winni są najpóźniej na dzień przedtem zawiadomić o tem kasjera kuchennego.

§ 2. Oprócz wyżej wymienionej kwoty, stołujący się dopłacają po 25 kopiejek miesięcznie na pokrycie wydatków spowodowanych zużyciem naczyń kuchennych (mebli itp.)

§ 3. Członkowie czynni, jak również i filistrzy Konwentu, stołujący się w kuchni konwentowej, winni uiszczać się ze swych należności, z dołu, najpóźniej 1 każdego miesiąca.

§ 4. Nie uiszczający się w powyższem terminie, tracą prawo korzystania z kuchni konwentowej i stołowania się w mieszkaniu konwentowem do chwili spłacenia należności, jak również niżej wymienionych kar i procentów. Prócz tego członkowie czynni i bierni podlegają karze 3 moresów tj. tydzień Verschiss’u .

§ 5. Nie opłacający należności za obiady we właściwym terminie, prócz wyżej wymienionego rygoru, podlegają karze 5 kop. dziennie w ciągu jednego miesiąca. Gdyby i po upływie miesiąca dług nie został opłaconym, nie uiszczający się dłużnik opłaca nadal tylko 12%.

Uwaga 1 : Suma kar i %, w żadnym razie nie może przewyższać pierwotnej należności.

Uwaga 2 : Jeżeli dłużnik spłacił część swej należności, płaci nadal karę tylko od pozostałej nie spłaconej sumy.

Uwaga 3 : Za członków, którzy z góry nie uiścili się ze składki w zebraniu towarzyskiem, prócz wieczorków sobotnich, wykłada kasa kuchenna, stosując do nich §§ 4 i 5 praw kuchennych.

§ 6. Członkowie bierni K!, przypisani do Konwentu i externi opłacają należność za obiady z góry.

§ 7. Jeżeliby członek bierny, przypisany do Konwentu, lub extern, należności swojej w przepisanym terminie nie uiścił, kasjer stosuje do niego rygor, wyrażony sub § 5.

§ 8. Konwent gwarantuje anteprenerce resp. anteprenerowi kuchni należność za obiady normalne.

Uwaga : Kasa kuchenna wypłaca w końcu każdego semestru zalegające rachunki w księdze dodatków, pobierając od nich 12%.

§ 9. Kasjer kuchenny jest obowiązany długi prywatne resp. bufetowe członków czynnych w kuchni konwentowej wywieszać 1 każdego miesiąca. Długi te muszą być uregulowane między 1 i 7 każdego miesiąca za pośrednictwem kasjera kuchennego, a nie osobiście przez każdego poszczególnego członka. Winny zaś nie spłacenia nie ma prawa wstępu do mieszkania konwentowego.

§ 10. Rachunki bufetowe członków biernych powinny być wywieszane przez Kas. kuchennego 1 i 15 każdego miesiąca. Termin na uregulowanie takowych dla członków biernych jest 3 dniowy.

§ 11. Kasjer kuchenny obowiązany jest prowadzić spis inwentarza kuchennego.

§ 12. Jeśliby ktoś z członków czynnych brał naraz dwa obiady, za jeden z nich należność z góry opłacić musi.

Pożyczki kuchenne.

§. 13. Z kapitału kuchennego wydają się pożyczki nie przenoszące ceny normalnego obiadu, wraz z naddatkami na pokrycie zużycia się naczyń. Pożyczki te mogą być wydawane tylko członkom czynnym.

Uwaga 1 : Filistrzy, członkowie bierni, przypisani i externi w żadnym razie pożyczek otrzmywać nie mogą.

Uwaga 2 : Pożyczki kuchenne mogą być udzielane przez kasjera kuchennego tylko w postaci obiadów normalnych.

Uwaga 3 : Wszyscy konwentowicze przebywający ostatni semestr w Stowarzyszeniu, nie mają prawa zaciągać żadnych pożyczek w kasie kuchennej, a także muszą uiszczać się z należności za obiady co miesiąc z góry tj. na początku każdego miesiąca.

§ 14. Życzący sobie otrzymać pożyczkę, winien zapisać swoje nazwisko w księdze na ten cel przeznaczonej, od dnia 1 do 15 tego miesiąca, w którym pożyczkę chce otrzymać.

§ 15. Pożyczki wydają się na miesiąc jeden kolejno zapisanym kandydatom, o ile kapitał kuchenny wystarcza, przy czem ci, którzy w danym półroczu nie korzystali jeszcze z pożyczki, mają pierwszeństwo przed tymi, którzy z takowych już korzystali; ci zaś, którzy mają jedną pożyczkę, mają pierwszeństwo przed mającymi ich dużo.

§ 16. Jeśliby w kasie kuchennej po zaspokojeniu wszystkich kandydatów na pierwsze pożyczki pozostawał rozporządzalny kapitał, kasjer ma prawo wydawać drugie pożyczki na tych samych co pierwsze prawach.

§ 17. Biorący pożyczkę winien jest opłacić z góry 12% od wziętej sumy i przedstawić dwóch kawentów z liczby członków czynnych, którzy podpisują się w książce na ten cel przeznaczonej.

Uwaga : Każdy członek Konwentu może być jednorazowo poręczycielem na sumę nie przenoszącą ceny jednego obiadu wraz z pięciokopiejkowym naddatkiem.

§ 18. Nie zwracający pożyczki po upływie miesiąca resp. nie prolongujący takowej podlega rygorom §§ 4, 5.

Uwaga : Kawenci są obowiązani spłacić należność, za którą poręczyli, bez kar w ciągu 2 miesięcy poczem podlegają rygorom § 4.

§ 19. Kto przestał stołować się w kuchni konwentowej, nie może prolongować wziętych pożyczek dłużej, jak w ciągu jednego miesiąca od chwili wystąpienia z liczby stołujących się.

§ 20. Podczas ferji – wakacji letnich i zimowych, kuchnia konwentową drogą nie funkcjonuje.

§ 21. Przy otwarciu kuchni po ferjach letnich i zimowych, do liczby stołujących się mogą być dopuszczeni tylko ci, którzy wszystkie swoje należności w kasie kuchennej opłacili. W każdym zaś razie wszystkie należności w kasie kuchennej, zaciągnięte przed 1 czerwca, winny być opłacone najpóźniej do 1 września, a zaciągnięte przed 1 grudnia, do 1 lutego, najpóźniej 8 dni po przyjeździe, pod groźbą rygoru i kar wyrażonych w §§ 4, 5.

Stypendja kuchenne.

§ 22. Jeżeli Konwent pozwoli wydawać obiady członkom swoim, znajdującym się w potrzebie, w formie bezterminowych i bezprocentowych pożyczek, o wyborze kandydatów decyduje kasjer kuchenny wraz z 5 sędziami honorowymi, przy czym winna być zachowana dyskrecja co do nazwisk korzystających z takich obiadów przez cały czas pobytu odpowiednich członków w Konwencie.

Uwaga : Otrzymujący wyżej wymienione obiady, czy to z funduszów kasy kuchennej, czy też kasy rozchodowej, zaświadcza co miesiąc swoim podpisem sumę, odpowiadającą wziętym obiadom, przy opuszczeniu zaś Konwentu wystawia kwit ogólny na całą należność, który to kwit kasjerowi, zawiadującemu kasą stypendialną wręczonym być winien. Odpowiednie sumy wcielają się do kapitału stypendialnego.

§ 23. Wszystkie kary i % kasy pożyczkowej kuchennej włączają się do kapitału kasy kuchennej stypendialnej.

§ 24. Wszyscy członkowie Konwentu za rozmyślne stłuczenie szkła i uszkodzenie rzeczy konwentowych, oprócz należności, muszą płacić jednego rubla kary, od każdej uszkodzonej rzeczy, do kasy stypendjalnej kuchennej.

Rewizja.

§ 25. Kasa kuchenna winna być rewidowana w ciągu tygodnia po pierwszym posiedzeniu konwentu zwyczajnego.

Uwaga : W skład komisji rewizyjnej wchodzą wszyscy radcy biblioteczni i jeden z poprzednich kasjerów kuchennych, który przez radę biblioteczną w tym celu zaproszonym zostanie.

§ 26. W razie ostatecznego i nieodwołalnego rozwiązania się Konwentu, kapitał Konwentu zlewa się z kapitałami innych kas konwentowych, dla ustanowienia funduszu stypendjalnego.

Wieczorki sobotnie.

§ 27. Wszyscy konwentowicze mają się zbierać w Konwencie co sobota o 8 wieczorem a obowiązkiem kasjera kuchennego jest dbać o to, żeby w te dni przygotowana była kolacja, herbata i piwo, za co płacą oznaczoną przez K! sumę 30 kop.

§ 28. Należność ta winna być płacona w przeciągu 7 dni po danym wieczorku, po upływie 7 dni płaci się 10 kop. kary, a w każdym następnym tygodniu 5 kop. kary.

Uwaga : Kasjerowi kuchennemu przysługuje prawo, długi te inkasować jednocześnie ze składkami.

§ 29. Od płacenia owej należności uwalnia tylko choroba, lub też egzamin mający się odbyć najdalej za trzy dni.

Uwaga : O niemożności przybycia na wieczorek, należy zawiadomić kasjera kuchennego na dzień przedtem.

§ 30. Kto przychodzi po godz. 8, płaci 10 kop. kary.

§ 31. Na wieczorkach sobotnich nie wolno wcale grać w karty.

§ 32. Wieczorki mają być naprzemian intern i extern , czyli że co dwa tygodnie wolno jest wprowadzać gości, którzy powinni być przegłosowani na poprzednim wieczorku lub na konwencie, przyczem wystarcza jeden głos aby gościa proponowanego odrzucić.

Uwaga : Filistrzy, jak również fuksi, chcący wstąpić do Konwentu, mają prawo uczęszczać na wieczorki.

§ 33. Na początku każdego semestru, w pierwszą sobotę po pierwszym zwyczajnym K!, odbywa się pierwsza sobótka intern – czyli wieczorek towarzyski bez gości.

Rozdział XIX

Semestr konwentowy

§ 1. Semestr konwentowy ma się liczyć od pierwszego lutego do 1 czerwca resp. od 1 września do 15 grudnia.

Rozdział XX

Oznaki Stowarzyszenia i jego członków

§ 1. Oznaki Konwentu „Polonia” :

 1. Barwy czyli kolory Stowarzyszenia Polonia są następujące : amarantowy (oznacza wolność), błękitny (oznacza równość), biały (braterstwo);
 2. Sztandary – chorągwie K! Polonia są trzech kolorów połączonych ze sobą w porządku następującym : amarantowy, błękitny i biały.

§ 2. Herb Stowarzyszenia Konwentu Polonia składa się z hełmu rycerskiego barwy srebrnej, ozdobionego koroną szlachecką barwy złotej; u góry nad koroną trzy pióra strusie kolorów amarantowego, błękitnego i białego (porządek z lewa na prawo); pod hełmem pancerz rycerski – polskiej husarii, ze skrzydłami; na tem leży tarcza o trzech polach na ukos idącemi równolegle sobie, z których w pierwszym polu amarantowym u góry znajduje się Orzeł biały, w drugim polu błękitnym Pogoń litewska, następnie u dołu w polu błękitnym monogram Polonii, składający się z czterech pierwszych liter połączonych ze sobą słów : Vivat, Crescat, Floreat Polonia z wykrzyknikiem i na białym polu złożone są dwa pistolety.

§ 3. Hasła Konwentu Polonia:

 1. Jeden za wszystkich wszyscy za jednego;
 2. Niech tutaj tak będzie – jak to było dawniej.

§ 4. Oznaki członków Stowarzyszenia K! Polonia :

 1. Barwówka = dekel , t. j. czapka amarantowa na denku której naszyta białym, jedwabnym sznurkiem gwiazda podwójna, sześciokanciasta, przy czym jedna gwiazda z prostych linii, druga z półokrągłych; denko jest oszyte dookoła po szwie białym jedwabnym sznurkiem; otok barwówki u góry miękki, sukno amarantowe szerok. 3,5 cm wszyty biały cieniutki sukienny paseczek – wypustka, potem twardy otok razem na kolory błękitny i biały – 2 cm ( błękitny 1 cm i biały 1 cm), daszek do czapki czarny.
 2. Wstążka = banda , jedwabna 3 kolorów, amarantowa, błękitna i biała w ścisłym połączeniu. Szeroka 2-3 cm, lub wąska 1 – 1,5 cm frakowa, ze srebrnym monogramem V.C.F.P, lub srebrnym herbem Konwentu Polonia. Prezydium K! Polonia przy oficjalnych wystąpieniach używa szarfy szerokości 20 cm, nakładanej na wierzch ubrania. Szarfy – wstążki = bandy, noszone są z lewa na prawo – jako oznaka broni pojedynkowej palnej.
 3. Dewizka do zegarka – czarna skórzana z herbem K! Polonia lub ze wstążki 2-3 cm z cyrklem – monogramem K! Polonia V.C.F.P – jeden koniec dewizki tej zakończony jest srebrną skuwką, wygrawerowane są pistolety na krzyż złożone – na drugiej stronie wyszyte imię i nazwisko właściciela i data otrzymania barw – drugi koniec zakończony srebrną skuwką z łańcuszkami i haczykiem w celu doczepienia do kółka zegarka.
 4. Pierścień i szpilka do krawata – pierścionek – na nim tarczka z barwami K! Polonia lub herbem Polonii, lub cyrklem V.C.F.P. – w ten sam sposób robioną ma być i szpilka do krawata.
 5. czapka dla członków biernych – fuksów – fuksówka ( bierniakówka ) , cała koloru granatowego, fason barwówki, otok z pięciu kancikami z tegoż sukna i z boku po stronie lewej przypięty srebrny monogram K! Polonia.

§ 5. Sztandar – chorągiew nad lokalem K! Polonia musi być wywieszany i wisi przez cały semestr konwentowy tj. od 1.IX – 15 XII i od 1 II – 15 V.; w innych razach wywieszany zostaje tylko z poprzedniego postanowienia K!

§ 6. W razie śmierci którego z członków lub filistrów K! – sztandar nad lokalem K! opuszczony zostaje do połowy masztu na znak żałoby.

§ 7. W razie śmierci którego z członków lub filistrów K! – wszyscy członkowie noszą żałobę na czapkach – barwówkach – przykryte są lekką czarną gazą, fuksi przykryte mają monogramy K! na czapkach. O ile ktoś z członków K! umarł nie w Dorpacie, czas trwania żałoby jest 3 x 24 godz., o ile w Dorpacie, czas trwania żałoby określa K!

§ 8. O ile K! przyjmuje udział w pochodzie pogrzebowym – niesie swój sztandar pokryty żałobą; członkowie : niosący sztandar i 2 asystenci mają barwówki pokryte żałobną czarną gazą, jak również gardy rapierów u asystentów.

§ 9. Przy katafalku zmarłego członka (filistra), stawia się wartę honorową – barwiarzy i fuksów – sześciu (stoją w czapkach z rapierami), podczas nabożeństwa w odpowiednich momentach (podniesienia itd.) prezentują broń.

§ 10. Przy wnoszeniu na cmentarz, dotykają końcem – szpicem, pochylonego sztandaru trumny do której przybite są oznaki K! P – barwówka, fuksówka – na znak pożegnania.

§ 11. Po spuszczeniu trumny do dołu – szpicem sztandaru sypią ziemię i śpiewają chórem piosnkę „Nie wiem co po życia znoju, spoczywaj już w pokoju, wieczny spokój, wieczna cześć” – o ile chowają swego członka, filistra.

§ 12. Uroczystość Komersu extern z wyjazdem w dniu 3 maja. Na czele jadą trzej konni w barwówkach, w mundurach amarantowych z białymi szamerowaniami, białe rycerskie rękawice z dużym mankietem, białe spodnie, długie, lakierowane buty z ostrogami i mają na sobie szerokie szarfy K! Polonia. Środkowy jedzie ze sztandarem K! P, asystenci z rapierami. Dalej idą powozy zaprzężone szóstkami koni, które mają na głowach pióropusze z barw K! P. – na koźle obok furmana siedzi fuks – barwiarz i trzyma sztandar Polonii – w landzie siedzą filistrzy najstarsi, w drugim landzie w tenże sposób siedzą młodsi, w następnych takich że landach siedzą członkowie według starszeństwa. Koniec pochodu wyjazdu – wóz brekowy „kanarek”, zaprzężony czterema w rząd – siedzi tam olderman = oberfuks i wszyscy reszta fuksi.

§ 13. Orszak ślubny . Na ślub filistra (członka K! P) K! wysyła 2 delegatów – w szarfach szerokich, którzy podprowadzają do ołtarza pannę młodą, po wręczeniu jej bukietu o barwach Polonii, związanych szeroką wstęgą Polonii – Pan młody w szerokiej szarfie, w towarzystwie drużby kroczy do ołtarza za panną młodą. Członkowie K! stoją dwoma szpalerami od ołtarza do wyjścia z kościoła.