Władze K!Polonia

Semestr letni 2023/2024

Najwyższą władzą w K!Polonia jest Konwent, czyli Walne Zgromadzenie. Biorą w nim udział wszyscy członkowie czynni w stopniu comilitona – tylko im przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. Barwiarze okazjonalnie mogą być wybierani  do organów K!Polonia nie posiadających uprawnień władczych w stosunku do członków i samego Stowarzyszenia,  jak np. S!S!H!, bądź Komisja  Naukowa, bądź też inne organy kolegialne mające charakter rozjemczy bądź organizujący pracę Stowarzyszenia.

Prezydium

Prezydium (Zarząd) jest organem, który nadaje kierunek pracy całemu K! Polonia, prowadzi Jego sprawy i reprezentuje go na zewnątrz.

 • Prezes: com. Jakub Giełdon
 • Wiceprezes: com. Michał Mierzyński
 • Sekretarz: com. Krzysztof Moczyński
  • Pomocnik sekretarza: col. Kacper Panek

Olderman

Olderman jest jedną z najważniejszych osób w K! Polonia. Jest on strażnikiem praw Konwentu, prokuratorem przed sądami konwentowymi, jak również pełni ważną funkcję opiekuna, wychowawcy i głównego zwierzchnika fuksów. Fuksy są obowiązane bez szemrania spełniać jego polecenia, w razie nieposłuszeństwa dysponuje on szerokim wachlarzem kar moralnych (np. eks, moresy) i dyscyplinarnych (usunięcie z grona fuksów).  Zadaniem Oldermana jest również obrona fuksów przed wyżej stojącymi w hierarchii konwentowiczami, którzy przy różnych okazjach chętnie (i nierzadko ku uciesze fuksów) wlepiają fuksom eksy i wydają różne polecenia. Olderman jest oberkwatermistrzem — sprawuje nadzór nad działalnością Gospodarza kwatery (i wszystkich urzędników odpowiedzialnych za kwaterę) , a w razie potrzeby zastępuje go.

 • com. Piotr Wojsław
 • pomocnicy Oldermana: com. Przemek Mędrkiewicz

Stały Sąd Konwentowy

Stały Sąd Konwentowy (S!S!K!) jest jedną z najważniejszych instytucji w K! Polonia, będąc najstarszym, zaraz po Walnym Zgromadzeniu, jego organem. Jego powstanie wiąże się z wywalczeniem sobie przez konwentowiczów w poł XIX w. w Dorpacie (nie bez przelewu krwi) prawa do bycia sądzonymi, w sprawach honorowych,   wyłącznie przez sąd złożony ze studentów – Polaków. Dało to całkowitą niezależność od niemieckiego Burschengericht. Obecnie jego rolą jest rozstrzyganie sporów wynikłych między członkiem Konwentu a Konwntem wynikających z członkostwa – w zasadzie sprowadza się to do stwierdzania  istnienia naruszenia przez Barwiarzy i Comilitonów (oraz Filistrów) Praw Konwentu i orzekanie o karach, z usunięciem z K! Polonia włącznie.

 • com. Przemek Mędrkiewicz
 • com. Krzysztof Moczyński
 • com. Bartosz Choiński
 • com. Dawid Trybański
 • com. Michał Mierzyński

Stały Sąd Honorowy

Stały Sąd Honorowy (S!S!H!) rozstrzyga spory między członkami K! Polonia. W XIXw. sądy honorowe były powoływane doraźnie, a ich celem było zapobieganie rozlewowi krwi między członkami K! Polonia dochodzącymi zazwyczaj satysfakcji w drodze pojedynków. S!S!H! jest ponadto Komisją Rewizyjną Konwentu, ustala wysokość składek członkowskich oraz opiniuje poważniejsze wydatki i uzupełnianie zbiorów Biblioteki Konwentu. Członkowie Sądu pozostają nimi do końca bytności w czynnym Konwencie.

 • com. Maciej Tarnowski
 • com. Przemek Mędrkiewicz
 • com. Dawid Trybański

Skarbnik

Urząd na krótki czas włączony do Prezydium przez Konwent w Gdańsku. Wcześniej nie był członkiem Prezydium, ponieważ nie zaliczał się do 3 Chargiertenów w Dorpacie i tak też jest dzisiaj. W imieniu Prezydium prowadzi politykę finansową Konwentu. Zbiera składki, prowadzi księgowość, obsługuje konto Konwentu, upomina o płacenie składek, zgłasza wnioski do Stałego Sądu Konwentowego w przypadku opóźnienia w płaceniu składek przez konwentowiczów, co semestr składa sprawozdania ze stanu finansów Konwentu. W Dorpacie zwany Kasjerem.

 •  com. Szymon Rybicki

Komisja Naukowa

Komisja Naukowa jest obecnie jednym z najważniejszych ciał kolegialnych w K! Polonia i, obok Prezydium, najaktywniejszym. Genezy jej powstania należy szukać u schyłku XIXw. Aktualnie jej celami są m.in. organizowanie wykładów otwartych, przygotowywanie  periodyków Konwentu, opracowywanie kierunków jego działalności naukowej,  dobór materiałów szkoleniowych dla fuksów.

 • przewodniczący: com. Jan A. Wendt
 • członkowie: com. Andrzej Polachowski, com. Przemek Mędrkiewicz, com. Piotr Wojsław

Bibliotekarz

Bibliotekarz sprawuje pieczę nad pokaźną biblioteką K! Polonia i dba o jej dalszy rozrost.

 • com. Jan A. Wendt

Magister paucandi

Magister paucandi organizuje lekcje fechtunku i strzelania. Przybliża Konwentowiczom wiedzę na temat historii broni białej i palnej oraz tajniki fachowej terminologii. Organizuje konkursy strzeleckie. Opiekuje się bronią konwentową – szlagierami, rapierami, szablami i pistoletami.

 • com. Bartosz Choiński

Gospodarz Kwatery

Jeden z najstarszych urzędów w Konwencie, którego geneza sięga I poł. XIX w. W czasie, kiedy Polonia nie posiadała już Chargiertenów, czyli reprezentantów w dorpackim Chargierten Convent, utrzymywała jeden stały urząd tzw. Vorstehera, czyli Gospodarza pokoju zajmowanego przez K! w Mussie Akademickiej w Dorpacie. Vorsteher – jedyny stały urzędnik Polonii reprezentantował K! wobec starych niemieckich korporacji na kształt ministra spraw zagranicznych.

Dzisiaj — urzędnik Konwentu odpowiedzialny za opiekę nad kwaterą. Odpowiada za porządek i wyposażenie. Prowadzi inwentarz ruchomości Konwentu. Zwołuje zebranie Koła Filistrowych i Filistrówien przed Rybką, Jajeczkiem i Komerszem w celu ustalenia kwestii gastronomicznych. Zajmuje się zaopatrzeniem Konwentu i imprez w jedzenie (razem z Kasjerem Bufetowym). Dba o kwestie formalne – informuje Skarbnika o rachunkach, fakturach, opłatach etc.  Nadzoruje wszystkie remonty i naprawy na Kwaterze. Przełożonym Gospodarza jest Olderman (oberkwatermistrz). Współpracuje z Bibliotekarzem i Czytelnianym.

 • com. Bartosz Choiński

Kasjer Bufetowy

Kasjer Bufetowy jest urzędnikiem Konwentu odpowiedzialnym za bufet. Jak niegdyś podstoli i podczaszy – dba o stół i piwniczkę konwentową, a więc trunki, zakąski, słodycze, zastawę i bieliznę stołową.

 • col. Jakub Bilewicz

Czytelniany

Czytelniany pełni rolę pomocnika Bibliotekarza. Wykonuje czynności powierzone przez Bibliotekarza lub zastępuje go w razie nieobecności. Pełni ponadto funkcję archiwisty Konwentu.

 • col. Kacper Panek