Oświadczenie Fil! Fil! Z. Augustowskiego i A. Pikiela z 8. 12. 1944 r.

Oświadczenie

W końcu 1944 r. filistrzy Z. Augustowski i A. Pikiel, kontaktujący się ze sobą na gruncie konspiracyjnym (Z. Augustowski był wtedy szefem wileńskiego Kedywu), mając świadomość, że w warunkach rozproszenia jakiemu uległ Konwent, w wyniku śmierci szeregu uczestników posiedzenia Konwentu z 11 XI 1939 r., na którym podjęto arcyważną uchwałę – obawiając się, że jej treść może pójść w zapomnienie, postanowili sporządzić następujące “Oświadczenie”. Dokument ten, fil. A. Pikiel, zdołał przewieźć do kraju, a następnie przekazać do Londynu, gdzie jego oryginał do dziś jest przechowywany.

My niżej podpisani oświadczamy, że pamiętamy o niżej podanych faktach z dziejów Konwentu Polonia w Wilnie.

W dniu 11 listopada 1939 r., w godzinach rannych, zostało odprawione w uniwersyteckim kościele św. Jana w Wilnie nabożeństwo za dusze zmarłych filistrów i czynnych członków Konwentu Polonia.

Tegoż dnia w godzinach popołudniowych w mieszkaniu filistra Gracjana Achrem-Achremowicza, przy ul. Sierakowskiego 8 w Wilnie, odbył się Konwent. Na Konwencie obecni byli niektórzy filistrzy i wszyscy członkowie czynni, przebywający w tym czasie w Wilnie. Przewodniczył fil. Józef Rutkiewicz, sekretarzował com. Jerzy Zahorski.

Zebrani stwierdzili, że wobec tego, że uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie jest nadal czynny (zamknięcie USB nastąpiło 15. 12. 1939 r.), obrady Konwentu i podjęte uchwały uznaje się za prawomocne i wiążące dla wszystkich członków Konwentu Polonia.

Na wniosek fil. Kazimierza Samorewicza 1 podjęto jednogłośnie uchwałę treści następującej:

“Z dniem 11 listopada 1939 r. zamyka się listę czynnych członków Konwentu. Wszyscy członkowie czynni Konwentu Polonia otrzymują prawa filisterskie z jednoczesnym nadaniem głosu barwiarzom oraz barw i głosu fuksom.

Wszyscy członkowie Konwentu Polonia mają obowiązek włączyć się do pracy konspiracyjnej w walce o wolność i niepodległość Polski”

W związku z przewidywanym zamknięciem Konwentu przez władze litewskie wyznaczono:

– filistrów Wiktora Cywińskiego i Jerzego Zahorskiego do zabezpieczenia (o ile możności w ukryciu) i likwidacji majątku ruchomego Konwentu.

– filistra Stanisława Jaroszewicza do administrowania domem przy ul. Gazowej, stanowiącym własność Wileńskiego Koła Filistrów.

Wilno 8 XII 1944 r.  (-) Z. Augustowski fil., (-) A. Pikiel fil.

1 K. Samorewicz (1898 – 1985), na USB studiował prawo w l. 1920 – 29. POW, ochotnik WP 1918 – 1921, ppor. AK, zmarł w Warszawie

Dodaj komentarz