STATUT ZWIĄZKU FILISTRÓW KONWENTU POLONIA

STATUT
ZWIĄZKU FILISTRÓW KONWENTU POLONIA

z dnia 11 listopada 2012

Spis treści

Wstęp

§ 1. – § 2.   (1) Postanowienia ogólne

§ 3. – § 5.   (2) Cele i sposoby działania ZFK!P

§ 6. – § 11.  (3) Członkowie ZFK!P, ich prawa i obowiązki

§ 12. – § 29.  (4) Władze ZFK!P

§ 15. – § 19.  (4.1)  Zjazd Filisterski

§ 20. – § 24.  (4.2)  Zarząd ZFK!P

§ 25 – § 29.  (4.3)  Sąd Filisterski

§ 30.  (5) Koła Filistrów

§ 35.  (5.1)  Zebranie Koła Filistrów

§ 39.  (5.2)  Zarząd Koła Filistrów

§ 42.  (5.3)  Sąd Koła Filistrów

§ 47.  (6) Majątek ZFK!P

§ 51.  (7) Zmiana statutu i rozwiązanie ZFK!P

§ 52.  (8) Postanowienia końcowe

Wstęp

Zważywszy, że:

(A)  Założycielami Stowarzyszenia „Związek Filistrów Konwentu Polonia” są członkowie Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie i Koła Filistrów Konwentu Polonia w Sopocie.
(B)  Związek Filistrów Konwentu Polonia kontynuuje działalność, tradycje i dorobek duchowy Konwentu Polonia powstałego w Dorpacie w 1828 r. przeniesionego do Wilna w 1919 r., który powrócił do pełnej aktywności w Trójmieście w 1998 r., a także Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie założonego w 1923 r., Wileńskiego Koła Filistrów Konwentu Polonia założonego w 1922 r., przeniesionego do Londynu w 1940 r. oraz kieruje się w swej działalności dewizami tych organizacji „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” i „Jedność większa od dwóch 1 > 2”.

Założyciele Stowarzyszenia „Związek Filistrów Konwentu Polonia” postanawiają jak następuje:  

1. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Filistrów Konwentu Polonia.
 2. Związek Filistrów Konwentu Polonia (dalej zwany ZFK!P) może używać nazwy skróconej w brzmieniu ZFK!P oraz wyróżniającego go znaku graficznego.
 3. ZFK!P używa pieczęci okrągłej z napisem: „Związek Filistrów Konwentu Polonia – 2012 r.” oraz podłużnej z danymi adresowymi według wzoru ustalonego przez Zarząd ZFK!P.
 4. Wyrazy „Konwent Polonia” oznaczają Stowarzyszenie Korporacja Akademicka Konwent Polonia, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 228957.
 5. Wyrazy „Filister Konwentu Polonia” oznaczają członka honorowego Konwentu Polonia.

§ 2.

 1. ZFK!P posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą ZFK!P jest miasto Sopot.
 3. ZFK!P może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Terenem działania ZFK!P jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów ZFK!P może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. ZFK!P może tworzyć oddziały terenowe – Koła Filistrów, na zasadach określonych w dalszych paragrafach Statutu.

2. Cele i sposoby działania ZFK!P

§ 3.

Naczelnym celem ZFK!P jest kontynuacja, upowszechnienie i rozwijanie działalności, tradycji i dorobku duchowego Konwentu Polonia powstałego w Dorpacie w 1828 r. przeniesionego do Wilna w r. 1919 i odnowionego w Trójmieście w 1998 r. oraz Stowarzyszenia Filistrów K!Polonia w Warszawie założonego w 1923 r., Wileńskiego Koła Filistrów Konwentu Polonia założonego w 1922 r., przeniesionego do Londynu w 1940 r.  

§ 4.

Podstawowe cele ZFK!P są następujące:

(a)  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także działalność z zakresu promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
(b)  wzajemne oddziaływanie koleżeńskie, zmierzające do doskonalenia umysłowego i moralnego;
(c)  przestrzeganie wśród swych Członków postępowania honorowego i zgodnego z duchem i ideologią Konwentu Polonia;
(d)  współpraca i podtrzymywanie ścisłych stosunków towarzyskich wśród członków Konwentu Polonia i ZFK!P oraz ich rodzin (Rodzina Konwentowa);
(e)  podtrzymywanie ścisłych stosunków z Konwentem Polonia, okazywanie Jemu i Jego członkom moralnej i materialnej pomocy;
(f)  wzajemna pomoc Członków ZFK!P;
(g)  udzielania pomocy wdowom i sierotom po zmarłych Filistrach Konwentu Polonia  

§ 5.

Realizacja celów i zadań ZFK!P następuje głównie poprzez:

(a)  pozyskanie i posiadanie własnych lokali (Kwatera);
(b)  współpracę z Konwentem Polonia;
(c)  urządzanie zebrań, odczytów i wykładów, koncertów, balów, zabaw towarzyskich, itp.;
(d)  wydawanie czasopism, broszur i książek itp.;
(e)  udzielanie pożyczek, zapomóg i stypendiów, zarówno Członkom ZFK!P jak i Konwentowi Polonia, względnie jego członkom;
(f)  tworzenie funduszy celowych, pożyczkowych i stypendialnych;
(g)  pociąganie do odpowiedzialności swych Członków za niehonorowe lub niezgodne z ideologią Konwentu Polonia postępowanie lub postępowanie szkodzące dobremu imieniu Konwentu Polonia;
(h)  współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach działania działającymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

3. Członkowie ZFK!P, ich prawa i obowiązki

§ 6.

Członkami ZFK!P mogą być osoby fizyczne.

§ 7.

 1. Członkami ZFK!P są Założyciele ZFK!P.
 2. Członkiem ZFK!P może zostać osoba, która w terminie 6 miesięcy od uzyskania statusu Filistra Konwentu Polonia złoży wniosek o przyjęcie w poczet Członków ZFK!P.

§ 8.

Członkowie ZFK!P należą organizacyjnie do ZFK!P. Członkowie ZFK!P mogą ponadto należeć do właściwego Koła Filistrów, co nie narusza ich członkostwa, praw i obowiązków w ZFK!P.  

§ 9.

Członkowie ZFK!P mają następujące prawa:

(a)  bierne i czynne prawo wyborcze do władz ZFK!P;
(b)  prawo udziału we wszystkich spotkaniach organizowanych przez ZFK!P z wyjątkiem niejawnych posiedzeń Sądu Filisterskiego;
(c)  składania do władz ZFK!P podań, skarg, propozycji i zawiadomień;
(d)  należenia do innych organizacji, których założenia nie są sprzeczne z ideologią Konwentu Polonia;
(e)  używania odznak i barw Konwentu Polonia;
(f)  korzystania z pomocy udzielanej przez ZFK!P.  

§ 10.

Obowiązki Członków ZFK!P są następujące:  

(a)  branie udziału w Zjeździe Filisterskim;
(b)  stosowanie się do uchwał władz ZFK!P i postanowień niniejszego Statutu;
(c)  kierowanie się w całym swym postępowaniu dobrem Ojczyzny, dobrym imieniem Konwentu Polonia i wskazaniami zawartymi w ideologii Konwentu Polonia;
(d)  uiszczanie składek członkowskich począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia przyjęcia w poczet członków;
(e)  informowanie Zarządu ZFK!P o zauważonych naruszeniach zasad Statutowych lub uchwał władz ZFK!P oraz działania na szkodę ZFK!P.

§ 11.

Skreślenie z listy Członków ZFK!P następuje wskutek:

(a)  wystąpienia;
(b)  wykluczenia z ZFK!P na skutek ostatecznego orzeczenia Sądu Filisterskiego lub Sądu Koła Filistrów w przypadku:
– rażącego naruszenia zasad Statutowych lub uchwał władz ZFK!P oraz działania na szkodę ZFK!P,
– uporczywego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
– pozbawienia Członka ZFK!P praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
(c)  śmierci.

4. Władze ZFK!P

§ 12.

Władzami naczelnymi ZFK!P są:

(a)  Zjazd Filisterski;
(b)  Zarząd ZFK!P;
(c)  Sąd Filisterski.

§ 13.

 1. Kadencja Zarządu ZFK!P i Sądu Filisterskiego trwa 5 lat, a rozpoczyna się następnego dnia po wyborze i trwa do dnia wyborów.
 2. Wybory Zarządu ZFK!P i Sądu Filisterskiego odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, podczas prawomocnego i zdolnego do podejmowania uchwał Zjazdu Filisterskiego. Wybór członków Zarządu ZFK!P i Sądu Filisterskiego następuje spośród wszystkich Członków ZFK!P.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz ZFK!P w trakcie kadencji, ich skład uzupełnia się w trybie ust. 2, na okres do końca kadencji (Wybory uzupełniające).
 4. Członkowie władz ZFK!P wykonują swoje czynności społecznie.

§ 14.

 1. Uchwały władz ZFK!P, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 2. Władze ZFK!P, z wyjątkiem Zjazdu Filisterskiego, mogą podjąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli wymagana liczba członków jest obecna, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 3. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały Zarządu ZFK!P i Sądu Filisterskiego, jeżeli co najmniej połowa wymaganej liczby uprawnionych do głosowania wyrazi na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Głosowanie pisemne).

4.1. Zjazd Filisterski

§ 15.

 1. Najwyższą władzą ZFK!P jest Zjazd Filisterski
 2. W Zjeździe Filisterskim biorą udział:

(a)  Członkowie ZFK!P z głosem stanowiącym;
(b)  zaproszeni goście.

3. Zarząd ZFK!P zwołuje Zjazd Filisterski powiadamiając Członków ZFK!P najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed Zjazdem. Do powiadomienia Zarząd ZFK!P dołącza projekty stosownych uchwał oraz proponowany porządek obrad.

§ 16.

 1. Zjazdy Filisterskie mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zjazd Filisterski obraduje wg uchwalonego przez Zarząd ZFK!P regulaminu obrad.
 3. Obradami Zjazdu Filisterskiego kieruje Prezes ZFK!P lub wyznaczony przez niego członek Zarządu ZFK!P

§ 17.

 1. Zwyczajne Zjazdy Filisterskie odbywają się co najmniej raz na 5 lat (w latach kończących się cyframi 3 i 8) w maju.
 2. Z wyjątkiem decyzji w sprawach określonych w § 51, Zjazd Filisterski jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał, w pierwszym terminie przy udziale większości Członków ZFK!P uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie, bez względu na liczbę obecnych. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin kierujący obradami wyznacza nie wcześniej, niż 30 (trzydzieści) minut po pierwszym terminie.
 3. W sprawach określonych w § 51, Zjazd Filisterski jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał przy udziale większości Członków ZFK!P uprawnionych do głosowania.

§ 18.

 1. Nadzwyczajne Zjazdy Filisterskie zwołuje Zarząd ZFK!P:

(a)  z własnej inicjatywy;
(b)  na żądanie Sądu Filisterskiego;
(c)  na wniosek, co najmniej 10 Członków ZFK!P.

2. Zarząd ZFK!P jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Filisterski w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. l. pkt (b) i (c).

3. Nadzwyczajny Zjazd Filisterski obraduje wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem obrad.

§ 19.

1. Do kompetencji Zjazdu Filisterskiego należą:

(a)  uchwalanie i zmiana Statutu;
(b)  kontrola działalności władz ZFK!P polegająca na:rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdań Zarządu ZFK!P i Sądu Filisterskiego, przyjęciu sprawozdania finansowego, podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz ZFK!P;
(c)  wybór członków Zarządu ZFK!P, członków Sądu Filisterskiego;
(d)  podejmowanie uchwał w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości a także zaciąganie pożyczek i kredytów oraz przyjmowanie obwarowanych warunkami darowizn i zapisów na rzecz ZFK!P;
(e)  podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej;
(f)  wyrażanie opinii co do propozycji uchwał Konwentu Polonia;
(g)  rozpatrywanie przekazanych odwołań od orzeczeń Sądu Filisterskiego, poprzez:skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Filisterski, orzeczenie co do istoty sprawy;
(h)  rozpatrywanie i decydowanie we wszystkich sprawach ZFK!P wniesionych przez władze ZFK!P;
(i)  podejmowanie uchwał o przynależności ZFK!P do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli ZFK!P do tych organizacji i na imprezy zagraniczne;
(j)  zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji;
(k)  określanie wysokości składek członkowskich;
(l)  rozwiązywanie Kół Filistrów, w przypadkach określonych w § 34 Statutu;
(m)  likwidacja ZFK!P.

4.2. Zarząd ZFK!P

§ 20.

Zarząd ZFK!P, będący najwyższą władzą ZFK!P w okresie między Zjazdami Filisterskimi, prowadzi sprawy ZFK!P i reprezentuje ZFK!P, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Zjazdem Filisterskim.

§ 21.

 1. Zarząd ZFK!P składa się z 5 (pięciu) członków, w tym: Prezesa ZFK!P, dwóch Wiceprezesów ZFK!P, Sekretarza ZFK!P i Skarbnika ZFK!P wybieranych przez Zjazd Filisterski.
 2. Zasady i tryb działania Zarządu ZFK!P ustala regulamin uchwalony przez Zarząd ZFK!P.
 3. Posiedzenia Zarządu ZFK!P odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, z wyjątkiem lipca i sierpnia.
 1. Posiedzenia Zarządu ZFK!P zwołuje Sekretarz ZFK!P na polecenie Prezesa ZFK!P, powiadamiając o jego terminie wszystkich Członków ZFK!P.
 2. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa ZFK!P, funkcję tę obejmuje na ten okres jeden z Wiceprezesów ZFK!P wyznaczony przez Zarząd ZFK!P.

§ 22.

 1. Do kompetencji Zarządu ZFK!P należą:

(a)  zwoływanie i organizacja Zjazdu Filisterskiego;
(b)  sporządzanie projektów porządku obrad Zjazdu Filisterskiego;
(c)  wykonywanie uchwał Zjazdu Filisterskiego;
(d)  uchwalanie okresowych programów pracy ZFK!P;
(e)  prowadzenie korespondencji;
(f)  uchwalanie budżetu ZFK!P;
(g)  reprezentowanie ZFK!P na zewnątrz;
(h)  zwalnianie poszczególnych Członków ZFK!P z obowiązku płacenia składki lub zmniejszenie jej wysokości;
(i)  przyjmowanie w poczet Członków ZFK!P Filistrów Konwentu Polonia, którzy złożyli podanie stosownie do § 7 ust 2 lub § 30 ust. 2 Statutu;
(j)  zarządzenie majątkiem ZFK!P, z zastrzeżeniem § 19 pkt (d);
(k)  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
(l)  składanie Zjazdowi Filisterskiemu sprawozdań ze swojej działalności;
(m)  wnioskowania do Sądu Filisterskiego w sprawach związanych z rażącym naruszeniem przez członków, zasad Statutowych lub uchwał władz ZFK!P oraz działania na szkodę ZFK!P, uporczywym zaleganiem z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń, pozbawieniem członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
(n)  zwoływanie Zebrania Koła Filistrów, w przypadku, gdy zwołanie Zebrania Koła Filistrów przez Zarząd Koła Filistrów jest niemożliwe;
(o)  wnioskowanie do Konwentu Polonia o pozbawienie członkostwa honorowego Konwentu Polonia (statusu Filistra Konwentu Polonia) członków, którzy wystąpili z ZFK!P, zostali wykluczeni z ZFK!P na skutek ostatecznego orzeczenia Sądu Filisterskiego lub Sądu Koła Filistrów oraz osób, które w terminie 6 miesięcy od uzyskania statusu Filistra Konwentu Polonia nie złożyły wniosku o przyjęcie w poczet Członków ZFK!P;
(p)  realizacja innych kompetencji nie zastrzeżonych niniejszym Statutem dla innych władz ZFK!P.

2. Posiedzenia Zarządu ZFK!P są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał przy udziale większości jego członków.

§ 23.

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów ZFK!P wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu ZFK!P, w tym Prezesa lub Skarbnika.

§ 24.

Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub organizacyjnych i przedłożenia wniosków Zarząd ZFK!P może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

4.3. Sąd Filisterski

§ 25.

 1. Sąd Filisterski jest władzą ZFK!P powołaną do:

(a)  sprawowania kontroli wewnętrznej nad jego działalnością;
(b)  rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez Członków ZFK!P zasad Statutowych lub uchwał władz ZFK!P oraz działania na szkodę ZFK!P;
(c)  rozstrzygania sporów pomiędzy Członkami ZFK!P;
(d)  zwoływania władz ZFK!P, oraz Kół Filistrów, w razie ich nie zwołania w terminie lub trybie ustalonym w Statucie;
(e)  uchwalania regulaminów określających tryb i zasady działania Sądu Filisterskiego;
(f)  orzekania w kwestiach zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów, decyzji i uchwał władz ZFK!P, oraz Kół Filistrów;
(g)  kontrolowania, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności ZFK!P, w szczególności zaś pod względem racjonalnego gospodarowania funduszami i majątkiem ZFK!P;
(h)  żądania zwołania posiedzenia Zarządu ZFK!P, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu ZFK!P w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania);
(i)  składania Zjazdowi Filisterskiemu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi ZFK!P.

2. Sąd Filisterski ma prawo żądania od Członków ZFK!P i władz ZFK!P wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3. Przewodniczący Sądu Filisterskiego lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, bierze udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu ZFK!P.

§ 26.

 1. Sąd Filisterski składa się z 5 (pięciu) członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Filisterskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach ZFK!P.
 3. Posiedzenia Sądu Filisterskiego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze.
 4. Posiedzenia Sądu Filisterskiego zwołuje sekretarz na polecenie przewodniczącego, powiadamiając o jego terminie wszystkich jego członków.
 5. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, posiedzenia Sądu Filisterskiego są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał przy udziale co najmniej 3 (trzech) jego członków.

§ 27.

 1. Do rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez Członków ZFK!P zasad Statutowych lub uchwał władz ZFK!P oraz działania na szkodę ZFK!P, Sąd Filisterski orzeka w składzie trzyosobowym. Składem orzekającym kieruje Przewodniczący Sądu Filisterskiego lub wiceprzewodniczący.
 2. Nie można być sędzią we własnej sprawie. W razie konieczności, do uzupełnienia składu Sądu Filisterskiego na czas rozstrzygania sprawy § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W sprawach opisanych w ust. 1 powyżej Sąd Filisterski działa z urzędu lub na wniosek.
 4. Orzeczenia Sądu Filisterskiego wymagają pisemnego uzasadnienia.
 5. Do rozstrzygania spraw, o których mowa w ust. 1 powyżej, w których naruszenia dopuścił się Członek Koła Filistrów, wyłącznie uprawniony jest właściwy Sąd Koła Filistrów. Jednakże, w przypadku bezczynności Sądu Koła Filistrów trwającej dłużej niż 6 miesięcy, sprawę rozstrzyga Sąd Filisterski z urzędu.

§ 28.

 1. Odwołania od orzeczeń Sądu Filisterskiego wydanych w trybie określonym w § 27, rozpoznaje Sąd Filisterski II Instancji.
 2. Sąd Filisterski II Instancji w składzie 3-osobowym tworzą:

(a)  1 członek Sądu Filisterskiego, który nie orzekał w sprawie w I instancji, jako Przewodniczący Sądu Filisterskiego II instancji
(b)  2 członków ZFK!P wylosowanych spoza stałego składu Sądu Filisterskiego. Losowanie przeprowadza Zarząd ZFK!P.

3. Odwołanie może złożyć każdy Członek ZFK!P, z tym, że:

(a)  należy powiadomić sekretarza Sądu Filisterskiego o zamiarze złożenia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 1 tygodnia od doręczenia orzeczenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu orzeczenie staje się ostateczne;
(b)  odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć sekretarzowi Sądu Filisterskiego w terminie 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia. W takim wypadku sekretarz Sądu Filisterskiego informuje o złożeniu odwołania Zarząd ZFK!P. Odwołania Zarząd ZFK!P poddaje pod obrady Sądu II Instancji. Po bezskutecznym upływie tego terminu orzeczenie staje się ostateczne.

4. Sąd Filisterski II instancji wydaje ostateczne orzeczenie w sprawie, chyba, że przekaże ją do rozpatrzenia przez Nadzwyczajny Zjazd Filisterski.

5. Orzeczenia Sądu Filisterskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania przez Sąd II Instancji lub Zjazd Filisterski są ostateczne.

§ 29.

 1. Do rozstrzygania sporów powstałych między Członkami ZFK!P powołane są sądy honorowe.
 2. Sąd honorowy składa się z członka Sądu Filisterskiego jako superarbitra oraz dwóch lub więcej arbitrów – przedstawicieli zwaśnionych stron, wyznaczonych przez każdą ze stron w równej liczbie.
 3. Wyroki sądów honorowych zapadają zwykłą większością i są ostateczne i bezapelacyjne.
 4. Strony zwaśnione są obowiązane do składania zeznań oraz poddania się wyrokom Sądu honorowego pod słowem honoru.
 5. Sposób postępowania przed sądami honorowymi określa Kodeks Postępowania Honorowego (Usus Dorpatensis) uchwalony i przyjęty przez Konwent Polonia w dniu 31 stycznia 1931 roku.

5. Koła Filistrów

§ 30.

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu, Członkowie ZFK!P stale przebywający poza siedzibą ZFK!P mogą powoływać oddziały terenowe ZFK!P – Koła Filistrów.
 2. Członkiem Koła Filistrów może zostać Filister Konwentu Polonia, który stale przebywa poza siedzibą ZFK!P i złoży wniosek o przyjęcie w poczet Członków Koła Filistrów. W przypadku zmiany miejsca stałego pobytu, Członek Koła Filistrów może wnioskować o skreślenie z listy Członków Koła Filistrów.
 3. Do powołania Koła Filistrów uprawnionych jest co najmniej 10 (dziesięciu) Członków ZFK!P tworzących Koło Filistrów. Członkowie ZFK!P powołujący Koło Filistrów określają jego zasięg terytorialny oraz siedzibę, powołują pierwszy Zarząd Koła Filistrów i informują o podjętych uchwałach Zarząd ZFK!P.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, szczegółowy tryb i zasady działania Kół Filistrów określa regulamin uchwalony przez te Koła Filistrów.
 5. Koło Filistrów w Warszawie nosi tradycyjną nazwę Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie. Pozostałe Koła noszą nazwę: „Koło Filistrów Konwentu Polonia w …” (nazwa miasta, w którym mieści się siedziba Koła).
 6. Finansowanie Kół Filistrów odbywa się na zadach określonych w § 50.

§ 31.
Członkowie Koła Filistrów, niezależnie od uprawnień wynikających z § 9, mają następujące prawa:

(a)  bierne i czynne prawo wyborcze do władz Koła Filistrów;
(b)  prawo udziału we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Koła Filistrów z wyjątkiem niejawnych posiedzeń Sądu Koła Filistrów;
(c)  składania do władz Koła Filistrów podań, skarg, propozycji i zawiadomień.

§ 32.

Członkowie Koła Filistrów, niezależnie od obowiązków wynikających z § 10 mają obowiązek stosowania się do uchwał władz Koła Filistrów.

§ 33.

 1. Władzami Koła Filistrów są:

(a)  Zebranie Koła Filistrów;
(b)  Zarząd Koła Filistrów;
(c)  Sąd Koła Filistrów.

2. Do władz Koła Filistrów postanowienia § 13 i § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 34.

Rozwiązanie Koła Filistrów może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Filisterskiego w przypadku:

(a)  zaprzestania faktycznej działalności przez Koło Filistrów lub zmniejszenia stanu liczebnego Członków Koła Filistrów poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;
(b)  jeżeli jego działalność jest rażąco niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz ZFK!P.

5.1. Zebranie Koła Filistrów

§ 35.

Zebranie Koła Filistrów jest najwyższą władzą Koła Filistrów.

§ 36.

Do Zebrania Koła Filistrów należy:

(a)  powołanie i rozwiązanie Koła Filistrów, z zastrzeżeniem § 34 Statutu;
(b)  rozpatrywanie i decydowanie we wszystkich sprawach Koła Filistrów wniesionych przez Zarząd lub inne władze Koła Filistrów lub ZFK!P
(c)  kontrola działalności władz Koła Filistrów polegająca na:
– rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdań Zarządu Koła Filistrów i Sądu Koła Filistrów,
– przyjęciu sprawozdania finansowego Koła Filistrów,
– podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Koła Filistrów;   (d)  uchwalanie programów działania Koła Filistrów;
(e)  określenie zasięgu terytorialnego oraz siedziby Koła Filistrów;
(f)  wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła Filistrów i Sądu Koła Filistrów;
(g)  wyznaczenie, w razie potrzeby, składu orzekającego w Sądzie Koła Filistrów;
(h)  rozpatrywanie przekazanych odwołań od orzeczeń Sądu Koła Filistrów, poprzez:
– skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Filisterski,
– przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez Zjazd Filisterski,
– orzeczenie co do istoty sprawy
(i)  wyrażanie opinii co do propozycji uchwał Konwentu Polonia.  

§ 37.

W Zebraniu Koła Filistrów biorą udział:

(a)  Członkowie Koła Filistrów z głosem stanowiącym;
(b)  pozostali Członkowie ZFK!P oraz zaproszeni goście.

§ 38.

 1. Zebranie Koła Filistrów zwołuje Zarząd Koła Filistrów, powiadamiając Członków ZFK!P o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie.
 2. W przypadku, gdy zwołanie Zebrania Koła Filistrów przez Zarząd Koła Filistrów jest niemożliwe, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Zarząd ZFK!P.

5.2. Zarząd Koła Filistrów

§ 39.

Zarząd Koła Filistrów prowadzi sprawy Koła Filistrów i reprezentuje Koło Filistrów.

§ 40.

 1. Zarząd Koła Filistrów składa się z 3 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Koła Filistrów wybiera ze swego grona: Prezesa Koła Filistrów, Sekretarza Koła Filistrów oraz Skarbnika Koła Filistrów.
 2. Posiedzenia Zarządu Koła Filistrów odbywają się w miarę potrzeby.
 3. W razie niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Prezesa Koła Filistrów, funkcję tę obejmuje na ten okres członek Zarządu Koła Filistrów wyznaczony przez Zarząd Koła Filistrów.

§ 41.
Do zakresu działania Zarządu Koła Filistrów należy:

(a)  wykonywanie uchwał Zjazdu Filisterskiego, Zarządu ZFK!P oraz Zebrania Koła Filistrów;
(b)  uchwalanie budżetu Koła Filistrów;
(c)  reprezentowanie Koła Filistrów na zewnątrz;
(d)  zarządzanie majątkiem ZFK!P w ramach posiadanych pełnomocnictw;
(e)  zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i pełnomocnictw;
(f)  uchwalanie wniosków o rozwiązanie Koła Filistrów;
(g)  współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami;
(h)  zwoływanie Zebrań Koła Filistrów;
(i)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Koła Filistrów, oraz Zjazdowi Filisterskiemu;
(j)  przyjmowanie w poczet Członków Koła Filistrów i skreślenie z listy Członków Koła Filistrów w trybie § 30 ust. 2;
(k)  zawiadamianie Zarządu ZFK!P o przyjęciu w poczet Członków Koła Filistrów i skreślenie z listy Członków Koła Filistrów.

5.3. Sąd Koła Filistrów

§ 42.

1. Sąd Koła Filistrów jest władzą Koła Filistrów powołaną do:

(a)  sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością Koła;
(b)  rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez Członków Koła Filistrów zasad Statutowych lub uchwał władz Koła Filistrów i władz ZFK!P oraz działania na szkodę Koła Filistrów i ZFK!P;
(c)  rozstrzygania sporów pomiędzy Członkami Koła Filistrów;
(d)  zwoływania władz Koła Filistrów, w razie ich nie zwołania w terminie lub trybie ustalonym w Statucie;
(e)  orzekania w kwestiach zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów, decyzji i uchwał władz Koła Filistrów;
(f)  kontrolowania, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Koła Filistrów, w szczególności zaś pod względem racjonalnego gospodarowania funduszami i majątkiem Koła Filistrów;
(g)  żądania zwołania posiedzenia Zarządu Koła Filistrów, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Koła Filistrów w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania);
(h)  składania Zjazdowi Koła Filistrów sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Koła Filistrów.  

2. Sąd Koła Filistrów ma prawo żądania od Członków ZFK!P i władz ZFK!P oraz Kół Filistrów wszystkich szczebli, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3. Przewodniczący Sądu Koła Filistrów lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, bierze udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Koła Filistrów.

4. Sąd Koła Filistrów działający przy Stowarzyszeniu Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie nosi nazwę Sąd Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie.

§ 43.

 1. Sąd Koła Filistrów składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koła Filistrów nie mogą pełnić funkcji w innych władzach ZFK!P i Kół Filistrów.
 3. Posiedzenia Sądu Koła Filistrów odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze.
 4. Posiedzenia Sądu Koła Filistrów zwołuje sekretarz na polecenie przewodniczącego, powiadamiając o jego terminie wszystkich jego członków.
 5. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, posiedzenia Sądu Koła Filistrów są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał przy udziale co najmniej 3 (trzech) jego członków .

§ 44.

 1. Do rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez Członków Koła Filistrów zasad Statutowych lub uchwał władz Koła Filistrów i władz ZFK!P oraz działania na szkodę Koła Filistrów i ZFK!P, Sąd Koła Filistrów orzeka w składzie trzyosobowym. Składem orzekającym kieruje Przewodniczący Sądu Koła Filistrów lub wiceprzewodniczący.
 2. Nie można być sędzią we własnej sprawie. W razie konieczności uzupełnienia składu Sądu Koła Filistrów, na czas rozstrzygania sprawy skład orzekający wskazuje Zebranie Koła Filistrów spośród Członków Koła Filistrów, a w razie ich braku spośród pozostałych członków ZFK!P, wskazując Przewodniczącego. Posiedzenia Sądu Koła Filistrów odbywają się w miarę potrzeb.
 3. W sprawach opisanych w ust. 1 powyżej Sąd Koła Filistrów działa z urzędu lub na wniosek.
 4. Orzeczenia Sądu Koła Filistrów wymagają pisemnego uzasadnienia.

§ 45.

 1. Odwołania od orzeczeń Sądu Koła Filistrów wydanych w trybie określonym w § 44, rozpoznaje Sąd II Instancji na zasadach określonych w niniejszych statucie.
 2. Sąd Koła Filistrów II Instancji w składzie 3-osobowym tworzą wylosowani członkowie Koła Filistrów, a w razie ich braku inni wylosowani członkowie ZFK!P, którzy nie orzekali w sprawie w I Instancji. Losowanie przeprowadza Zarząd Koła Filistrów.
 3. Odwołanie może złożyć każdy członek Koła Filistrów, z tym, że:
  (a)  należy powiadomić przewodniczącego Sądu Koła Filistrów o zamiarze złożenia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 1 tygodnia od doręczenia orzeczenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu orzeczenie staje się ostateczne;
  (b)  odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć na ręce przewodniczącego Sądu Koła Filistrów w terminie 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia. W takim wypadku przewodniczący Sądu Koła Filistrów informuje o złożeniu odwołania Zarząd Koła Filistrów. Zarząd Koła Filistrów przekazuje odwołanie do rozpatrzenia przez Sąd II Instancji. Po bezskutecznym upływie tego terminu orzeczenie staje się ostateczne.
 4. Sąd II Instancji wydaje ostateczne orzeczenie w sprawie chyba, że przekaże ją do rozpatrzenia przez Zebranie Koła Filistrów. Zebranie Koła Filistrów może przekazać sprawę do rozpatrzenia przez Nadzwyczajny Zjazd Filisterski.
 5. Orzeczenia Sądu Koła Filistrów wydane w wyniku rozpoznania odwołania przez Sąd II Instancji, Zebranie Koła Filistrów lub Zjazd Filisterski są ostateczne.

§ 46.

Do rozstrzygania sporów powstałych między Członkami Koła Filistrów powołane są sądy honorowe. Do rozstrzygania sporów powstałych między Członkami Koła Filistrów, § 29 stosuje się odpowiednio.

6. Majątek ZFK!P

§ 47.

Majątek ZFK!P stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 48.

 1. Źródłami powstania majątku ZFK!P są:

(a)  dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub użytkowanych przez ZFK!P;
(b)  dotacje;
(c)  darowizny, zapisy i spadki;
(d)  wpływy z działalności Statutowej;
(e)  dochody z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym ZFK!P. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na rachunek bankowy.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do 15 dnia każdego miesiąca.

4. ZFK!P prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu 11 listopada 2012 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 49.

 1. ZFK!P może tworzyć fundusze na realizuję określonych celów, w szczególności w celu udzielania pożyczek i stypendiów członkom ZFK!P oraz Konwentowi Polonia i Jego członkom.
 2. Utworzenie i zniesienie funduszy następuje w drodze uchwały Zjazdu Filisterskiego.
 3. Sposób wykorzystania środków funduszu określa regulamin funduszu uchwalony przez Zjazd Filisterski.

§ 50.

 1. Na pokrycie bieżących kosztów działalności Kół Filistrów, Skarbnik ZFK!P będzie przekazywał środki pieniężne z majątku ZFK!P, w wysokości i terminach ustalonych przez Zjazd Filisterski.
 2. Koło Filistrów może podjąć decyzję o ustanowienie dodatkowej składki ponad składkę członkowską uiszczaną w poczet majątku ZFK!P, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Koła.

7. Zmiana statutu i rozwiązanie ZFK!P

§ 51.

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu ZFK!P przez Zjazd Filisterski wymaga kwalifikowanej większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków ZFK!P uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie ZFK!P mogą być przedmiotem Zjazdu Filisterskiego wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Zjazdu Filisterskiego. W takim wypadku, przepisu § 14 ust. 3 nie stosuje się.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu ZFK!P, Zjazd Filisterski określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku ZFK!P.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji ZFK!P, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

8. Postanowienia końcowe

§ 52.

 1. Wszelkich powiadomień dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu każdy członek ZFK!P, składając wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub § 30 ust. 2 zobowiązany jest podać adres elektroniczny, na który powiadomienia powinny być wysyłane. Powiadamianie może również następować osobiście lub poprzez ogólnodostępne środki komunikacji, w szczególności poprzez telefon.
 2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Statutu okaże się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia będą nadal ważne i wiążące, a członkowie ZFK!P dokonają stosownych zmian niniejszego Statutu, które będą ważne i skuteczne oraz odzwierciedlać będą intencję i wolę założycieli i członków ZFK!P wyrażoną w niniejszym Statucie.