piatek, 25 września 2020

Konwent Polonia jest Stowarzyszeniem rejestrowym w rozumieniu Prawa o Stowarzyszeniach zarejestrowanym pod nr KRS 0000228957 Sądu Rejonowego w Gdańsku.

STATUT KORPORACJI AKADEMICKIEJ

KONWENT POLONIA

 

 

Rozdział I

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Korporacja Akademicka Konwent Polonia, zwana dalej „Konwent Polonia”.

§ 2

Konwent Polonia kontynuuje tradycje Konwentu Polonia, powstałego w Dorpacie w 1828 roku, reaktywowanego następnie w Wilnie w roku 1919 i w Londynie w roku 1940.

§ 3

Siedzibą Konwentu Polonia jest Sopot. Terenem działania Konwentu Polonia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Konwent Polonia używa pieczęci i sztandaru, a także insygniów (w szczególności: herb, dekiel, banda, mundur) i symboli (dewiza), których treść i formę określa regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI

§ 5

Celem Konwentu Polonia jest wychowanie swych członków w kierunkach
- etycznym,
- naukowym,
- społecznym,
- samopomocowym,
– towarzyskim.

§ 6.

Do środków działania Konwentu Polonia należy, w szczególności:
a) czuwanie nad utrzymaniem wysokiego poziomu etycznego swoich członków w życiu publicznym i prywatnym przez tworzenie instytucji koleżeńskich sądów polubownych i honorowych i pociąganie do odpowiedzialności tych członków, którzy w jakikolwiek sposób narazili na szwank godność studenta i członka Konwentu Polonia,
b) tworzenie komisji naukowych i kółek samokształceniowych, urządzanie odczytów i referatów, sesji naukowych i popularnonaukowych, wystaw, szkoleń oraz popieranie twórczości literackiej i artystycznej,
c) dbanie o kondycję fizyczną członków poprzez organizowanie aktywności o charakterze sportowym,
d) posiadanie i utrzymywanie kwatery (siedziby) oraz księgozbioru i czytelni Konwentu Polonia,
e) kształcenie poczucia obowiązku i karności wobec Państwa i przygotowanie członków do unormowanej wymiany myśli w sposób parlamentarny, a tym samym zaprawianie ich do życia publicznego,
f) urządzanie imprez towarzyskich, czuwanie nad poprawnością zachowania się i wyrobieniem towarzyskim członków.

§ 7

Konwent Polonia jest stowarzyszeniem apolitycznym.

§ 8

Konwent Polonia współpracuje z Korporacją Akademicką Arkonia, założoną w 1879 roku w Rydze i przeniesioną w roku 1918 do Warszawy, z Korporacją Akademicką Welecja, założoną w roku 1883 w Rydze i przeniesioną w roku 1918 do Warszawy, Korporacją Akademicką Jagiellonia, założoną w 1910 roku w Wiedniu i przeniesioną do Warszawy w 1918 roku oraz Korporacją Estońską Fraternitas Estica z Tartu.

Rozdział III

ORGANY KONWENTU POLONIA

§ 9

Organami Konwentu Polonia są:
1. Walne Zgromadzenie zwane „Konwentem”,
2. Zarząd, zwany „Prezydium” w składzie 5 lub 6 osób,
3. Stały Sąd Honorowy w składzie 3 osób pełniący funkcje Komisji Rewizyjnej,
4. Stały Sąd Konwentowy w składzie 5 osób,

§ 10

Konwent obraduje w terminie wyznaczonym przez Prezesa Prezydium.

§ 11

Do kompetencji Konwentu należy w szczególności:
1. przyjmowanie nowych członków-kandydatów (fuksów) oraz członków rzeczywistych i honorowych Konwentu Polonia ,
2. podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych organów,
3. uchwalanie planów działalności i budżetu,
4. uchwalanie zmian w statucie,
5. uzupełnianie, w drodze kooptacji, składu władz, wymienionych w § 9, przy czym w tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu,
6. wybór Prezydium oraz Stałego Sądu Honorowego, i Stałego Sądu Konwentowego.
7. podejmowanie uchwał, dotyczących zawarcia kartelu (rozumianego jako porozumienie) z innymi korporacjami akademickimi,
8. udzielanie absolutorium Prezydium,
9. skreślanie z listy członków-kandydatów na wniosek oldermana lub z listy członków zwyczajnych i honorowych na wniosek Stałego Sądu Konwentowego,
10. decydowanie o powołaniu trzeciego Viceprezesa w składzie Prezydium,
11. powoływanie urzędników i urzędów wewnętrznych wspomagających Prezydium w realizacji celów statutowych.

§ 12

1. Prawo głosu na Konwencie mają członkowie rzeczywiści Konwentu Polonia w randze komilitona.
2. Filistrzy (członkowie honorowi) Konwentu Polonia oraz członkowie korporacji stowarzyszonych uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym.
3. Głos doradczy przysługuje również członkom rzeczywistym w stopniu barwiarza.

§ 13

1. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.
2. Dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.
3. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem wyboru organów Konwentu Polonia.
4. Walne Zgromadzenie może na wniosek każdego z członków rzeczywistych z prawem głosu (komilitonów)  podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów.

§ 14

1. Prezydium Konwentu Polonia składa się z 5 osób: Prezesa, 2 Vice Prezesów, Sekretarza i Skarbnika – wybieranych na okres pół roku.

1a. Wybory odbywają się pod koniec każdego semestru danego roku akademickiego. Kadencja nowych władz rozpoczyna się następnego dnia po wyborze i trwa do dnia wyborów.

2. W wyjątkowych sytuacjach Konwent Polonia może ustanowić trzeciego Viceprezesa określając zakres jego zadań. Kadencja Viceprezesa jest równa kadencji Prezydium. Ustanowienie trzeciego Viceprezesa wymaga uchwały Konwentu podjętej większością bezwzględną.

3. Każdy z członków Prezydium wybierany jest w odrębnym, tajnym głosowaniu.

4. Członkiem Prezydium może zostać tylko członek rzeczywisty w stopniu komilitona.

§ 15

Posiedzenie Prezydium zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego ustnie Vice Prezes.

§ 16

1. Do składania oświadczeń w imieniu Konwentu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium, w tym Prezesa lub jednego z Vice Prezesów.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy kworum 3/5 członków Prezydium.
3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 17

Do kompetencji Prezydium należy:
1. prowadzenie bieżących spraw Konwentu Polonia w okresie między zebraniami Konwentu,
2. sporządzanie projektów planów działalności i opracowywanie preliminarza budżetowego,
3. ogólny zarząd majątkiem Konwentu Polonia , przyjmowanie w jego imieniu darowizn, zapisów,
4. składanie oświadczeń w sprawach majątkowych,
5. prowadzenie rachunkowości Konwentu Polonia ,
6. sporządzanie sprawozdań z działalności Prezydium i prowadzenie dokumentacji,
7. reprezentacja Konwentu Polonia na zewnątrz, w tym składanie oświadczeń,

§ 18

1. Stały Sąd Konwentowy rozstrzyga spory powstałe między członkami rzeczywistymi Konwentu a Konwentem, mające związek z członkostwem.
2. Stały Sąd Konwentowy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 jego członków.
3. Stały Sąd Konwentowy wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu po wyborze.
4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Stałego Sądu Konwentowego.
5. Stały Sąd Konwentowy ma prawo zgłosić wniosek do Walnego Zgromadzenia o pozbawienie członkostwa Konwentu.
6. Członkiem Stałego Sądu Konwentowego może być tylko członek rzeczywisty Konwentu Polonia w stopniu komilitona.
7. Stały Sąd Konwentowy działa na podstawie niniejszego Statutu i Regulaminu ustanowionego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Stały Sąd Honorowy:
a. rozstrzyga sprawy honorowe między członkami rzeczywistymi Konwentu Polonia.
b. ustala wysokość składki członkowskiej.

2. Stały Sąd Honorowy jako Komisja Rewizyjna
a. sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Prezydium a w szczególności nad sposobem dysponowania majątkiem,
b. bada dokumentację finansową,
c. składa, na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Konwentu, ocenę pracy Prezydium Konwentu Polonia,
d. stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium.

3. Stały Sąd Honorowy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów orzeka w obecności pełnego składu jego członków.

4. Stały Sąd Honorowy wybiera ze swojego składu Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Stałego SąduHonorowego.

6. Sąd Honorowy działa na podstawie niniejszego Statutu i Regulaminu ustanowionego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 20

Członkowie Konwentu Polonia dzielą się na:
1. kandydatów na członka rzeczywistego – fuksów,
2. członków rzeczywistych bez prawa głosu – barwiarzy,
3. członków rzeczywistych z prawem głosu – komilitonów,
4. członków honorowych – filistrów.

§ 21

Kandydatem na członka rzeczywistego Konwentu Polonia (fuksa) może zostać student uczelni akademickiej Trójmiasta, który:
1. złożył podanie,
2. ukończył 18 lat,
3. jest płci męskiej,
4. spełnia warunki podane w § 22.

§ 22

Kandydat powinien być:
a) wprowadzony przez co najmniej pięciu członków rzeczywistych (komilitonów) lub honorowych,
b) przyjęty uchwałą Konwentu

§ 23

Członkiem rzeczywistym bez prawa głosu (barwiarzem) może zostać kandydat (fuks):
a) na wniosek Oldermana,
b) po odbyciu co najmniej trzymiesięcznego stażu fuksa i pozytywnie zdanym egzaminie ze zwyczajów i historii Konwentu Polonia,
c) przyjęty przez Konwent jednomyślnie.

§ 24

Członkiem rzeczywistym z prawem głosu (komilitonem) może zostać członek rzeczywisty bez prawa głosu (barwiarz):
a) na wniosek Prezydium,
b) po odbyciu co najmniej 6 miesięcy stażu barwiarza i wygłoszeniu jednego odczytu na temat uzgodniony z Prezydium,
c) przyjęty przez Konwent bezwzględną większością oddanych głosów.

§ 25

Członek rzeczywisty Konwentu Polonia ma prawo, 2 lata po ukończeniu studiów lub ich przerwaniu, ubiegać się o status członka honorowego (filistra), tracąc prawa wyborcze.

§ 26

Decyzję o nadaniu statusu członka honorowego (filistra) podejmuje Konwent zwykłą większością głosów, na wniosek Prezydium.

§ 27

Nadzór nad kandydatami (fuksami) jest sprawowany przez Oldermana.

§ 28

Olderman jest wybierany w trybie właściwym do wyboru członków Prezydium.

§ 29

Członkowie i kandydaci Konwentu Polonia mają prawo:
a) nosić zewnętrzne oznaki Konwentu Polonia,
b) korzystać z siedziby Konwentu i jego majątku w sposób do tego przeznaczony,
c) brać udział w spotkaniach Konwentu, oraz uczestniczyć w jego władzach z uwzględnieniem przepisów Rozdziału III,
d) składać do organów Konwentu Polonia wnioski, podania i skargi,
e) należeć do innych organizacji, których cele statutowe są zgodne z celami Konwentu Polonia.

§ 30

Członkowie Konwentu Polonia mają obowiązek:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu,
b) podporządkować się uchwałom Prezydium i Walnego Zgromadzenia,
c) w całym swym postępowaniu mieć na względzie dobro Ojczyzny i godność członka Konwentu Polonia,
d) przestrzegania zasady tolerancji w stosunku do ludzi o innych przekonaniach,
e) opłacania składek członkowskich,
f) strzec tajemnic Konwentu Polonia.

§ 31

Członkom Konwentu Polonia nie wolno:
a) krytykować uchwał i postanowień organów Konwentu Polonia,
b) uprawiać hazardu na kwaterze,
c) występować jako Członek Konwentu w spotkaniach o charakterze politycznym.

§ 32

Do tajemnic, wymienionych w § 30 lit f) należą:
a) wszelkie dane, dotyczące przebiegu wyborów do władz Konwentu Polonia, jak również przyjmowania członków wszystkich stopni,
b) treść i przebieg dyskusji na spotkaniach,
c) inne sprawy, o tajności których zadecydował Konwent.

§ 33

Utrata członkostwa w Konwencie Polonia następuje w przypadku:
a) śmierci członka,
b) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa do rąk Prezesa Konwentu,
c) skazania prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo z winy umyślnej,
d) rażącego naruszenia niniejszego Statutu i wydanych na jego podstawie uchwał, gdy Konwent uchwałą powziętą większością 2/3 głosów wszystkich członków rzeczywistych tak zadecyduje.

§ 34

Kandydat na członka rzeczywistego Konwentu Polonia (fuks) może zostać pozbawiony członkostwa przez Prezydium, na wniosek Oldermana, uchwałą Konwentu podjętą większością zwykłą.

Rozdział V

MAJĄTEK KONWENTU POLONIA

§ 35

Majątek Konwentu Polonia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36

Na fundusz Konwentu składają się:
a) wpływy z imprez towarzyskich (np. bale charytatywne) organizowanych przez Konwent,
b) darowizny, zapisy, spadki, subwencje i dotacje,
c) wpływy ze składek członkowskich.

§ 37

Księgi finansowe prowadzone są według norm, obowiązujących w kraju.

§ 38

Rok Administracyjny trwa od 1 lipca do 30 czerwca.

Rozdział VI

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH

§ 39

1. Zobowiązania majątkowe powyżej 2000 (dwóch tysięcy) złotych zaciąga Prezydium za zgodą Konwentu.

2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez Prezydium lub w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od jego złożenia.

§ 40

1. Dokumenty, dotyczące zobowiązań majątkowych, podpisuje Prezes i Skarbnik.

2. Pod nieobecność Prezesa dokumenty podpisuje jeden z Vice Prezesów i Skarbnik.

§ 41

1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala Stały Sąd Honorowy.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU KONWENTU POLONIA

§ 42

Zmiana Statutu Konwentu Polonia może nastąpić większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności 2/3 wszystkich członków rzeczywistych (komilitonów i barwiarzy).

Rozdział VIII

ROZWIĄZANIE KONWENTU POLONIA

§ 43

Rozwiązanie Konwentu Polonia może nastąpić na skutek uchwały powziętej większością 9/10 głosów w obecności 2/3 wszystkich członków rzeczywistych (komilitonów i barwiarzy).