Konwent Polonia jest Stowarzyszeniem rejestrowym w rozumieniu Prawa o Stowarzyszeniach zarejestrowanym pod nr KRS 0000228957 Sądu Rejonowego w Gdańsku.

STATUT 

KONWENTU POLONIA 

(tekst jednolity z dnia 9 maja 2018 r.) 

Rozdział I 

NAZWA I SIEDZIBA

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Konwent Polonia.

§2 

Konwent Polonia kontynuuje tradycje Konwentu Polonia, powstałego w Dorpacie w 1828 roku, reaktywowanego następnie w Wilnie w roku 1919 i w Londynie w roku 1940.

§3 

Siedzibą Konwentu Polonia jest Sopot. Terenem działania Konwentu Polonia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4 

Konwent Polonia używa pieczęci i sztandaru, a także insygniów (w szczególności: herb, dekiel, banda, mundur) i symboli (dewiza), których treść i formę określa regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 

Rozdział II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI

§5 

Celem Konwentu Polonia jest wychowanie swych członków w kierunkach:

 • a) etycznym, 
 • b) naukowym, 
 • c) społecznym, 
 • d) samopomocowym, 
 • e) towarzyskim.

§6 

Do środków działania Konwentu Polonia należy, w szczególności: 

 • a) czuwanie nad utrzymaniem wysokiego poziomu etycznego swoich członków w życiu publicznym i prywatnym przez tworzenie instytucji koleżeńskich sądów polubownych i honorowych i pociąganie do odpowiedzialności tych członków, którzy w jakikolwiek sposób narazili na szwank godność studenta i członka Konwentu Polonia, 
 • b) tworzenie komisji naukowych i kółek samokształceniowych, urządzanie odczytów i referatów, sesji naukowych i popularnonaukowych, wystaw, szkoleń oraz popieranie twórczości literackiej i artystycznej, 
 • c) dbanie o kondycję fizyczną członków poprzez organizowanie aktywności o charakterze sportowym, 
 • d) posiadanie i utrzymywanie kwatery (siedziby) oraz księgozbioru i czytelni Konwentu Polonia, 
 • e) kształcenie poczucia obowiązku i karności wobec Państwa i przygotowanie członków do unormowanej wymiany myśli w sposób parlamentarny, a tym samym zaprawianie ich do życia publicznego, 
 • f) urządzanie imprez towarzyskich, czuwanie nad poprawnością zachowania się i wyrobieniem towarzyskim członków.

§7 

Konwent Polonia jest stowarzyszeniem apolitycznym.

§8 

Konwent Polonia współpracuje z Korporacją Akademicką Arkonia, założoną w 1879 roku w Rydze i przeniesioną w roku 1918 do Warszawy, z Korporacją Akademicką Welecja, założoną w roku 1883 w Rydze i przeniesioną w roku 1918 do Warszawy, Korporacją Akademicką Jagiellonia, założoną w 1910 roku w Wiedniu i przeniesioną do Warszawy w 1918 roku, Korporacją Estońską Fraternitas Estica z Tartu oraz Korporacją Łotewską Korporacją Studencką Talavija z Rygi. 

Rozdział III 

ORGANY KONWENTU POLONIA

§9 

Organami Konwentu Polonia są: 

 • a) Walne Zgromadzenie zwane „Konwentem”, 
 • b) Zarząd, zwany „Prezydium” w składzie co najmniej 3 osób, 
 • c) Stały Sąd Honorowy w składzie 3 osób pełniący funkcje Komisji Rewizyjnej, d) Stały Sąd Konwentowy w składzie 5 osób,

§10 

Konwent obraduje w terminie wyznaczonym przez Prezesa Prezydium.

§11 

Do kompetencji Konwentu należy w szczególności: 

 • a) przyjmowanie nowych członków-kandydatów (fuksów) oraz członków rzeczywistych i honorowych Konwentu Polonia , 
 • b) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych organów, 
 • c) uchwalanie planów działalności i budżetu, 
 • d) uchwalanie zmian w statucie, 
 • e) uzupełnianie, w drodze kooptacji, składu władz, wymienionych w § 9, przy czym w tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu, 
 • f) wybór Prezydium oraz Stałego Sądu Honorowego, i Stałego Sądu Konwentowego. 
 • g) podejmowanie uchwał, dotyczących zawarcia kartelu (rozumianego jako porozumienie) z innymi korporacjami akademickimi, 
 • h) udzielanie absolutorium Prezydium, 
 • i) skreślanie z listy członków-kandydatów na wniosek oldermana lub z listy członków zwyczajnych i honorowych na wniosek Stałego Sądu Konwentowego, 
 • j) decydowanie o powołaniu trzeciego Viceprezesa w składzie Prezydium, 
 • k) powoływanie urzędników i urzędów wewnętrznych wspomagających Prezydium w realizacji celów statutowych. 

§12 

 1. Prawo głosu na Konwencie mają członkowie rzeczywiści Konwentu Polonia w randze komilitona. 
 2. Filistrzy (członkowie honorowi) Konwentu Polonia oraz członkowie korporacji stowarzyszonych uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym. 
 3. Głos doradczy przysługuje również członkom rzeczywistym w stopniu barwiarza.

§ 13 

 1. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej. 
 2. Dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej. 
 3. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem wyboru organów Konwentu Polonia. 
 4. Walne Zgromadzenie może na wniosek każdego z członków rzeczywistych z prawem głosu (komilitonów) podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów.

§14 

 1. Prezydium Konwentu Polonia składa się z co najmniej 3 osób: Prezesa, Viceprezesa i  Sekretarza – wybieranych na okres pół roku. 
 2. Wybory odbywają się pod koniec każdego semestru danego roku akademickiego. Kadencja nowych władz rozpoczyna się następnego dnia po wyborze i trwa do dnia wyborów. 
 3. W wyjątkowych sytuacjach Konwent Polonia może ustanowić dodatkowego Viceprezesa  określając zakres jego zadań. Kadencja Viceprezesa jest równa kadencji Prezydium.  Ustanowienie dodatkowego Viceprezesa wymaga uchwały Konwentu podjętej większością  bezwzględną 
 4. Każdy z członków Prezydium wybierany jest w odrębnym, tajnym głosowaniu. 5. Członkiem Prezydium może zostać tylko członek rzeczywisty w stopniu komilitona.

§ 15 

Posiedzenie Prezydium zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego ustnie Vice Prezes.

§ 16 

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Konwentu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium, w tym Prezesa lub jednego z Vice Prezesów. 
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy kworum 1/2 członków Prezydium. 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§17 

Do kompetencji Prezydium należy: 

 • a) prowadzenie bieżących spraw Konwentu Polonia w okresie między zebraniami Konwentu, 
 • b) sporządzanie projektów planów działalności i opracowywanie preliminarza budżetowego, 
 • c) ogólny zarząd majątkiem Konwentu Polonia , przyjmowanie w jego imieniu darowizn, zapisów, 
 • d) składanie oświadczeń w sprawach majątkowych, 
 • e) prowadzenie rachunkowości Konwentu Polonia , 
 • f) sporządzanie sprawozdań z działalności Prezydium i prowadzenie dokumentacji, g) reprezentacja Konwentu Polonia na zewnątrz, w tym składanie oświadczeń,

§18 

 1. Stały Sąd Konwentowy rozstrzyga spory powstałe między członkami rzeczywistymi Konwentu a Konwentem, mające związek z członkostwem. 
 2. Stały Sąd Konwentowy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 jego członków. 
 3. Stały Sąd Konwentowy wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu po wyborze. 
 4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Stałego Sądu Konwentowego. 
 5. Stały Sąd Konwentowy ma prawo zgłosić wniosek do Walnego Zgromadzenia o pozbawienie członkostwa Konwentu. 
 6. Członkiem Stałego Sądu Konwentowego może być tylko członek rzeczywisty Konwentu Polonia w stopniu komilitona. 
 7. Stały Sąd Konwentowy działa na podstawie niniejszego Statutu i Regulaminu ustanowionego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§19 

 1. Stały Sąd Honorowy: 
  • a) rozstrzyga sprawy honorowe między członkami rzeczywistymi Konwentu Polonia. b) ustala wysokość składki członkowskiej. 
  • Stały Sąd Honorowy jako Komisja Rewizyjna 
  • a) sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Prezydium a w szczególności nad sposobem dysponowania majątkiem, 
  • b) bada dokumentację finansową, 
  • c) składa, na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Konwentu, ocenę pracy Prezydium Konwentu Polonia, 
  • d) stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium. 
 2. Stały Sąd Honorowy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów orzeka w obecności pełnego składu jego członków. 
 3. Stały Sąd Honorowy wybiera ze swojego składu Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu po wyborze. 
 4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Stałego Sądu Honorowego. 
 5. Sąd Honorowy działa na podstawie niniejszego Statutu i Regulaminu ustanowionego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział IV 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§20 

Członkowie Konwentu Polonia dzielą się na: 

 • a) kandydatów na członka rzeczywistego – fuksów, 
 • b) członków rzeczywistych bez prawa głosu – barwiarzy, 
 • c) członków rzeczywistych z prawem głosu – komilitonów, 
 • d) członków honorowych – filistrów.

§21 

Kandydatem na członka rzeczywistego Konwentu Polonia (fuksa) może zostać student uczelni akademickiej Trójmiasta, który: 

 • a) złożył podanie, 
 • b) ukończył 18 lat, 
 • c) jest płci męskiej, 
 • d) spełnia warunki podane w § 22.

§22 

Kandydat powinien być: 

 • a) wprowadzony przez co najmniej pięciu członków rzeczywistych (komilitonów) lub honorowych, 
 • b) przyjęty uchwałą Konwentu

§23 

Członkiem rzeczywistym bez prawa głosu (barwiarzem) może zostać kandydat (fuks): a) na wniosek Oldermana, 

 • b) po odbyciu co najmniej trzymiesięcznego stażu fuksa i pozytywnie zdanym egzaminie ze zwyczajów i historii Konwentu Polonia, 
 • c) przyjęty przez Konwent jednomyślnie.

§24 

Członkiem rzeczywistym z prawem głosu (komilitonem) może zostać członek rzeczywisty bez prawa głosu (barwiarz): 

 • a) na wniosek Prezydium, 
 • b) po odbyciu co najmniej 6 miesięcy stażu barwiarza i wygłoszeniu jednego odczytu na temat uzgodniony z Prezydium, 
 • c) przyjęty przez Konwent bezwzględną większością oddanych głosów. 

§25 

Członek rzeczywisty Konwentu Polonia ma prawo, 2 lata po ukończeniu studiów lub ich przerwaniu, ubiegać się o status członka honorowego (filistra), tracąc prawa wyborcze. 

§26 

Decyzję o nadaniu statusu członka honorowego (filistra) podejmuje Konwent zwykłą większością głosów, na wniosek Prezydium. 

§27 

Nadzór nad kandydatami (fuksami) jest sprawowany przez Oldermana. 

§28 

Olderman jest wybierany w trybie właściwym do wyboru członków Prezydium.

§ 29 

Członkowie i kandydaci Konwentu Polonia mają prawo: 

 • a) nosić zewnętrzne oznaki Konwentu Polonia, 
 • b) korzystać z siedziby Konwentu i jego majątku w sposób do tego przeznaczony, 
 • c) brać udział w spotkaniach Konwentu, oraz uczestniczyć w jego władzach z uwzględnieniem przepisów Rozdziału III, 
 • d) składać do organów Konwentu Polonia wnioski, podania i skargi, 
 • e) należeć do innych organizacji, których cele statutowe są zgodne z celami Konwentu Polonia. 

§30 

Członkowie Konwentu Polonia mają obowiązek: 

 • a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, 
 • b) podporządkować się uchwałom Prezydium i Walnego Zgromadzenia, 
 • c) w całym swym postępowaniu mieć na względzie dobro Ojczyzny i godność członka Konwentu Polonia, 
 • d) przestrzegania zasady tolerancji w stosunku do ludzi o innych przekonaniach, e) opłacania składek członkowskich, 
 • f) strzec tajemnic Konwentu Polonia. 

§31 

Członkom Konwentu Polonia nie wolno: 

 • a) krytykować uchwał i postanowień organów Konwentu Polonia, 
 • b) uprawiać hazardu na kwaterze, 
 • c) występować jako Członek Konwentu w spotkaniach o charakterze politycznym.

 

§32 

Do tajemnic, wymienionych w § 30 lit f) należą: 

 • a) wszelkie dane, dotyczące przebiegu wyborów do władz Konwentu Polonia, jak również przyjmowania członków wszystkich stopni, 
 • b) treść i przebieg dyskusji na spotkaniach, 
 • c) inne sprawy, o tajności których zadecydował Konwent. 

§33 

Utrata członkostwa w Konwencie Polonia następuje w przypadku: 

 • a) śmierci członka, 
 • b) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa do rąk Prezesa Konwentu, c) skazania prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo z winy umyślnej, 
 • d) rażącego naruszenia niniejszego Statutu i wydanych na jego podstawie uchwał, gdy Konwent uchwałą powziętą większością 2/3 głosów wszystkich członków rzeczywistych tak zadecyduje. 

§34 

Kandydat na członka rzeczywistego Konwentu Polonia (fuks) może zostać pozbawiony członkostwa przez Prezydium, na wniosek Oldermana, uchwałą Konwentu podjętą większością zwykłą. 

Rozdział V 

MAJĄTEK KONWENTU POLONIA 

§35 

Majątek Konwentu Polonia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36 

Na fundusz Konwentu składają się: 

 • a) wpływy z imprez towarzyskich (np. bale charytatywne) organizowanych przez Konwent, b) darowizny, zapisy, spadki, subwencje i dotacje, 
 • c) wpływy ze składek członkowskich. 

§37 

Księgi finansowe prowadzone są według norm, obowiązujących w kraju. 

§38 

Rok Administracyjny trwa od 1 lipca do 30 czerwca.

 

Rozdział VI 

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH 

§39 

 1. Zobowiązania majątkowe powyżej 2000 (dwóch tysięcy) złotych zaciąga Prezydium za zgodą Konwentu. 
 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez Prezydium lub w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od jego złożenia. 

§40 

 1. Dokumenty, dotyczące zobowiązań majątkowych, podpisuje Prezes i Skarbnik. 2. Pod nieobecność Prezesa dokumenty podpisuje jeden z Vice Prezesów i Skarbnik.

§ 41 

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala Stały Sąd Honorowy. 

Rozdział VII 

ZMIANA STATUTU KONWENTU POLONIA 

§42 

Zmiana Statutu Konwentu Polonia może nastąpić większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności 2/3 wszystkich członków rzeczywistych (komilitonów i barwiarzy). 

Rozdział VIII 

ROZWIĄZANIE KONWENTU POLONIA 

§43 

Rozwiązanie Konwentu Polonia może nastąpić na skutek uchwały powziętej większością 9/10 głosów w obecności 2/3 wszystkich członków rzeczywistych (komilitonów i barwiarzy).