Album Polonorum

Album polonorumSemestr 144 - II sem. 1899 r.

# 1126

Jan Mejer

1875 - ?

s. Nikodema, z gub. kowieńskiej, student farmacji

Więcej »
# 1127

Włodzimierz Kazimierz Lindorf

1874 - 1935

s. Napoleona Stefana, nauczyciel gimnazjalny w Warszawie ...

Więcej »
# 1128

Władysław Wyrzykowski

1877 - 1942

s. Władysława, mjr. WP, lekarz w Harbinie, Toruniu

Więcej »

Semestr 146 - II sem. 1900 r.

# 1129

Edmund Bursche

1881-1940

s. Ernesta (491), brat Juliusza (842), v-prezes Stow. Fil. K! Polonia w W-wie (do 1939 r.), pastor e. a., prof., dziekan U. W., historyk polskiej reformacji. Aresztowany przez Gestapo (17 X 1939 r.), zamordowany w Gusen ...

Więcej »
# 1130

Józef Stanisławski

1876 - po 1939

s. Karola, z Piotrkowa Tryb., lekarz w Radomsku

Więcej »
# 1131

Kazimierz Mogilnicki

1879 - po 1939

s. Kazimierza, dyrektor Zakładu Uprawy Tytoniu PMT w Kołomyi ...

Więcej »
# 1132

Norbert Metelski

1877 - 1975

s. Aleksandra, z Lubelszczyzny (pow. Opole Lub.), lekarz. ...

Więcej »
# 1133

Zdzisław Geisler

1877- po 1939

s. Roberta, pastor e.a. w Nowosolnej, starosta w Słonimiu, dyr. Tow. Ubezp. „Polonia”, oddz. Bydgoszcz ...

Więcej »

Semestr 147 - I sem. 1901 r.

# 1134

Jan Maria Stefanowicz

1874 - 1919

s. Stanisława, z Ukrainy (pow. lipnowiecki), lekarz

Więcej »

Semestr 148 - II sem. 1901 r.

# 1135

Bolesław Klecki

1877 - 1922

- s. Andrzeja, lekarz w Mińsku Lit., zm. w Słonimiu

Więcej »
# 1136

Jan Kołodziejski

1882 - 1940

s. Pawła, lekarz, mjr WP. Brał udział we wszystkich powst. śląskich. W niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany w Charkowie - ofiara zbrodni katyńskiej ...

Więcej »
# 1137

Konrad Uliński

1872 - po 1917

s. Ferdynanda, z Suwalszczyzny, lekarz, w 1907 r. sekretarz Związku Polskich Lekarzy i Przyrodników w Petersburgu ...

Więcej »
# 1138

Józef Bieńkowski

1880 - po 1941

s. Ludwika, ziemianin. Aresztowany przez NKWD 21 IX 1939 r., zesłany do Uchtiżemłagu. Zwolniony 18 IX 1941 r. - dalsze losy nieznane ...

Więcej »
# 1139

Kazimierz Smolski

1878 - 1911

s. Tomasza, ziemianin z Suwalszczyzny (pow. mariampolski) ...

Więcej »
# 1140

Ignacy Jakimowicz

1876 - ?

s. Władysława, z Warszawy, studiował medycynę w Warszawie, następnie w Dorpacie, lekarz w Warszawie ...

Więcej »

Semestr 149 - I sem. 1902 r.

# 1141

Józef Pęski

1876 - po 1929

s. Aleksandra, z Podola, studiów medycznych nie skończył (musiał je ukończyć gdzie indziej). ...

Więcej »
# 1142

Włodzimierz Stawski

1887 – 1942

s. Konstantego, z Ukrainy, lekarz w Odessie. Zginął w czasie blokady Leningradu ...

Więcej »

Semestr 150 - II sem. 1902 r.

# 1143

Juliusz Neugebauer

1876 - 1941

s. Jana, z kaliskiego, lekarz w Warszawie

Więcej »
# 1144

Ksawery Strawiński

1879 - 1945

s. Stanisława, brat Adama (1162) i Antoniego (1244), ziemianin, w l. 1918 - 1922 por. 7 p. Strzelców Konnnych ...

Więcej »
# 1145

Czesław Czarnowski

1883 - 1983

s. Maksymiliana, lekarz - otolaryngolog, prof. USB, zesłany do ZSRR, wyszedł z II Korpusem. Pionier polskiego sportu żeglarskiego, malarz. Autor: Strzępy wspomnień (W.1973) ...

Więcej »
# 1146

Adam Bonasewicz

1881 - po 1939

s. Feliksa, brat Bolesława (1159). Inicjator nałożenia barw przez K! (w 1907 r.), jedna z ważniejszych postaci w dziejach K!. Lekarz, mjr WP, Uczestnik walk o Wilno, Mińsk i obrony Warszawy (1919 - 1920). Wywieziony w 1939 r. zaginął w ZSRR ...

Więcej »
# 1147

Stanisław Napierkowski

1881 - ?

s. Walentego, z Łomżyńskiego, studiował matematykę, mieszkał w Warszawie ...

Więcej »
# 1148

Józef Nikodem Czajkowski

1876 - ?

s. Dionizego, z gub. kijowskiej, lekarz

Więcej »
# 1149

Bronisław Czapkiewicz

1880 - 1952

s. Józefa, dr chemii, dyr. szkoły technicznej w Brześciu n. Bugiem ...

Więcej »
# 1150

Zygmunt Ługowski

1877 - po 1934

s. Władysława, lekarz, kpt. WP (1918 – 1921), póżniej lekarz – higienista w szkołach łódzkich ...

Więcej »
# 1151

Aleksander Towgin

1881 -?

s. Władysława, z Mitawy (Jelgava), Łotwa, urzędnik Kurlandzkiej Izby Skarbowej ...

Więcej »

Semestr 152 - II sem. 1903 r.

# 1152

Antoni Cholewa

1885 – 1954

s. Jana, brat matki Bolesława (1483) i Józefa (1495) Skawińskich, prababki Michała Bučara (1533). Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Dorpacie. W okresie międzywojennym lekarz kolejowy w Szamotułach. W czasie II wojny światowej w ruchu konspiracyjnym na białostocczyźnie. Od 1947 r. lekarz kolejowy w Nowym Stawie koło Malborka. Pochowany na ...

Więcej »
# 1153

Stefan Janczewski

1880 – ?

s. Lucjana, z pow. radzymińskiego, lekarz.

Więcej »
# 1154

Władysław Julian Homan

1882 - przed 1938

s. Juliana, prawnik, radca w Min. Reform Rolnych

Więcej »
# 1155

Aleksander Untulis

1882 - ?

s. Józefa, na konwencie 14 X 1908 r. „prosił o skreślenie z listy, gdyż uważa siebie za Litwina, a Konwent jest stowarzyszeniem polskim” ...

Więcej »
# 1156

Aleksander Podczaski

1881 - ?

s. Jana, z pow. lipnowskiego, studiował przyrodę

Więcej »
# 1157

Jan Konosewicz

1880 - 1914

s. Gabriela, zmobilizowany jako lekarz do armii rosyjskiej - poległ ...

Więcej »

Semestr 153 - I sem. 1904 r.

# 1158

Ludwik Matusewicz

1881 - ?

s. Adolfa, lekarz

Więcej »

Semestr 154 - II sem. 1904 r.

# 1159

Bolesław Bonasewicz

1884-1938

s. Feliksa, brat Adama (1146), por. rez. art., dyr. Państw. Inst. Meteorolog. w W- wie ...

Więcej »
# 1160

Alfons Paszko

1886 - 1972

s. Adolfa, brat Ryszarda (1111), nauczyciel gimn. W-wa ...

Więcej »
# 1161

Tadeusz Hamburg

1881 – 1932

s. Adama, z pow. kieleckiego, studiował matematykę, później nauczyciel ...

Więcej »
# 1162

Adam Strawiński

1878 - 1942

s. Stanisława, brat Ksawerego (1144) i Antoniego (1244), ziemianin z pow. słonimskiego ...

Więcej »
# 1163

Bronisław Kątkowski

1887 - 1919

s. Eugeniusza, lekarz, był w kierownictwie POW na Kresach – zamordowany przez bolszewików 19 VIII w Kalenkowiczach (Mińszczyzna) ...

Więcej »
# 1164

Dionizy Bujalski

1876 - 1906

s. Józefa, student prawa, prawnik, działacz młodzieżowy, więzień w X pawilonie Cytadeli, chory na gruźlicę, zmarł w czasie studiów w Zakopanem, publikował ...

Więcej »

Semestr 158 - II sem. 1906 r.

# 1165

Jan Szostak

1885 - 1908

s. Stefana, z Wileńszczyzny, student medycyny, popełnił samobójstwo (w Dorpacie) ...

Więcej »
# 1166

Edmund Dziechciński

1885 - 1908

- s. Edmunda, student prawa, popełnił samobójstwo (w Warszawie) ...

Więcej »
# 1167

Jan Giedroyć

1886 - 1950

s. Jana, brat Tadeusza (1231), adwokat, ziemianin (Litwa Kowieńska) ...

Więcej »
# 1168

Henryk Krug

1882 - 1920

s. Edwarda, lekarz, kpt WP, zginął w czasie odwrotu w sierpniu 1920 r. ...

Więcej »
# 1169

Stanisław Brzeziński

1882 - 1944

s. Teofila, naucz. gimn. poległ w Powst. Warszawskim 8 VIII ...

Więcej »
# 1170

Eugeniusz Braun

1883 - 1955

s. Bogumiła, brat Alfreda (1201), lekarz w Pułtusku, kapitan WP, żołnierz AK ...

Więcej »

Semestr 159 - I sem. 1907 r.

# 1171

Wincenty Krajewski

1883 - 1932

- s. Wincentego, podprokurator w Zamościu, notariusz w Tyszowcach lub. ...

Więcej »
# 1172

Janusz Winiarski

1879 - 1952

s. Ludwika, sędzia w Płońsku, notariusz w Chorzelach

Więcej »
# 1173

Mieczysław Świderski

1879 - 1915

s. Władysława, z Kaliskiego, lekarz w gub. czernowieckiej ...

Więcej »
# 1174

Aleksander Alfons Szyndler

1880 - 1941

- s. Jana, lekarz na Wołyniu i w Warszawie, major WP

Więcej »
# 1175

Henryk Szwemberger

1882 - 1935

s. Karola, mjr audytor WP (1918-1926), radca Min. Reform Roln. ...

Więcej »
# 1176

Wiesław Świerczyński

1882 – 1919

s. Józefa, z Kaliskiego, lekarz. Wystąpił z K! 19 IX 1908 r. ...

Więcej »
# 1177

Antoni Werpachowski

1879 - 1930

s. Henryka, lekarz w Ostrowiu Łomżyńskim, mjr WP. (1918 - 1930) ...

Więcej »
# 1178

Stanisław Ignacy Morawski

1879 - 1952

s. Ignacego, lekarz w Środzie, woj. poznańskie, major WP ...

Więcej »
# 1179

Włodzimierz Kenig

1883 – 1929

s. Józefa, skrzypek, dyrygent, kompozytor, krytyk teatralny i muzyczny, prawnik. W l. 1915 - 16 dyr. i dyrygent Filharmonii Warszawskiej. Notariusz w Pułtusku ...

Więcej »

Semestr 160 - II sem. 1907 r.

# 1180

Czesław Sienkiewicz

1885 - 1975

s. Stanisława, adwokat, sędzia w Wilnie, po wojnie w Olsztynie ...

Więcej »
# 1181

Władysław Siarkiewicz

1883 - ?

s. Jana, z Warszawy, lekarz, kpt. WP (1918-1921)

Więcej »
# 1182

Antoni Marczewski

1887 - 1974

- s. Włodzimierza, prawnik, radca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. (przed II wojną) ...

Więcej »
# 1183

Aleksander Wasilewski

1884 - 1944

s. Edwarda. Autor konwentowego ceremoniału nadania barw (5 IV 1915), w czasie wojny z bolszewikami naczelny lekarz w 14 p. uł. Jazłowieckich - odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, kpt WP. Poseł do ostatniego Sejmu RP przed 1939 r. Poległ 12 XII 1944 r. pod Anconą ...

Więcej »
# 1184

Włodzimierz Kulczycki

1887 - 1945

s. Włodzimierza, brat Jana (1214), por. WP (1918-21), sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie ...

Więcej »
# 1185

Stefan Dziubiński

1885 - 1944

s. Apolinarego, lekarz, kpt WP. Zmarł w czasie powst. Warszawskiego 3 X ...

Więcej »
# 1186

Tadeusz Kwieciński

1886 - 1968

s. Jana, por. I korpusu WP (1917-18), por. 22 p. piech. (1918- 20). Urzędnik Okręgowej Dyr. Kolei w Toruniu ...

Więcej »
# 1187

Emil Zmaczyński

1889 – 1945

s. Wincentego, z gub. mińskiej, Prof. chemii na Uniw. w Mińsku Aresztowany w 1938 r. i skazany „za szpiegostwo”. Wystąpił z K! 15 X 1910 r. ...

Więcej »
# 1188

Włodzimierz Zakrzewski I

1888- po 1939

s. Bolesława, brat Bolesława (1189), v-prezes Sądu Okręgowego w Równem, wywieziony, zaginął w ZSRR ...

Więcej »
# 1189

Bolesław Zakrzewski

1886 - 1922

s. Bolesława, brat Włodzimierza (1188) zmarł w Turkiestanie ...

Więcej »
# 1190

Bronisław Zaborski

1885-1945

- s. Ignacego, brat Karola (1002), adwokat w W-wie, zamordowany w Sachsenhausen ...

Więcej »
# 1191

Stefan Trzebiński

1885 - 1948

W I korpusie WP (l. 1917 -18), płk., d-ca 3. Dyw. Art. Konnej (1918 - 31), odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) ...

Więcej »
# 1192

Adam Busz

1886 - ?

s. Edwarda, ziemianin z Wileńszczyzny, przyrodnik

Więcej »
# 1193

Leopold Dengel

1887 -1945

s. Edwarda, lekarz, Łódź, kpt WP (1918 -1921)

Więcej »
# 1194

Stefan Załęski

1886 - po 1934

s. Antoniego, prawo, major WP

Więcej »
# 1195

Aleksander Ruszczyński

1884 - 1967

s. Jana, kpt I p. Lot. WP 1918-21, właściciel magazynu jubilerskiego w Warszawie ...

Więcej »
# 1196

Wilhelm Fejertag

1888 - 1927

- s. Maksymiliana, kpt. WP 1918 - 21, Wilno

Więcej »
# 1197

Leon Stępiński

1883 - 1940

s. Kamila, nauczyciel gimn. Wilno

Więcej »
# 1198

Jan Kacper Krzyżanowski

1888 - 1932

s. Kacpra, kpt. audytor WP, Sędzia śledczy Sądu Wojskowego, adwokat ...

Więcej »
# 1199

Zygmunt Żółtowski

1882 - ?

s. Adolfa, ziemianin z Kowieńszczyzny (powiat telszewski), studiował prawo ...

Więcej »
# 1200

Stefan Borowiecki

1886 - 1951

s. Zdzisława, adwokat w Rydze, wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach ...

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.