Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 144 - II sem. 1899 r.

  # 1126

  Jan Mejer

  1875 - ?

  s. Nikodema, z gub. kowieńskiej, student farmacji

  Więcej »
  # 1127

  Włodzimierz Kazimierz Lindorf

  1874 - 1935

  s. Napoleona Stefana, nauczyciel gimnazjalny w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1128

  Władysław Wyrzykowski

  1877 - 1942

  s. Władysława, mjr. WP, lekarz w Harbinie, Toruniu

  Więcej »

  Semestr 146 - II sem. 1900 r.

  # 1129

  Edmund Bursche

  1881-1940

  s. Ernesta (491), brat Juliusza (842), v-prezes Stow. Fil. K! Polonia w W-wie (do 1939 r.), pastor e. a., prof., dziekan U. W., historyk polskiej reformacji. Aresztowany przez Gestapo (17 X 1939 r.), zamordowany w Gusen ...

  Więcej »
  # 1130

  Józef Stanisławski

  1876 - po 1939

  s. Karola, z Piotrkowa Tryb., lekarz w Radomsku

  Więcej »
  # 1131

  Kazimierz Mogilnicki

  1879 - po 1939

  s. Kazimierza, dyrektor Zakładu Uprawy Tytoniu PMT w Kołomyi ...

  Więcej »
  # 1132

  Norbert Metelski

  1877 - 1975

  s. Aleksandra, z Lubelszczyzny (pow. Opole Lub.), lekarz. ...

  Więcej »
  # 1133

  Zdzisław Geisler

  1877- po 1939

  s. Roberta, pastor e.a. w Nowosolnej, starosta w Słonimiu, dyr. Tow. Ubezp. „Polonia”, oddz. Bydgoszcz ...

  Więcej »

  Semestr 147 - I sem. 1901 r.

  # 1134

  Jan Maria Stefanowicz

  1874 - 1919

  s. Stanisława, z Ukrainy (pow. lipnowiecki), lekarz

  Więcej »

  Semestr 148 - II sem. 1901 r.

  # 1135

  Bolesław Klecki

  1877 - 1922

  - s. Andrzeja, lekarz w Mińsku Lit., zm. w Słonimiu

  Więcej »
  # 1136

  Jan Kołodziejski

  1882 - 1940

  s. Pawła, lekarz, mjr WP. Brał udział we wszystkich powst. śląskich. W niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany w Charkowie - ofiara zbrodni katyńskiej ...

  Więcej »
  # 1137

  Konrad Uliński

  1872 - po 1917

  s. Ferdynanda, z Suwalszczyzny, lekarz, w 1907 r. sekretarz Związku Polskich Lekarzy i Przyrodników w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 1138

  Józef Bieńkowski

  1880 - po 1941

  s. Ludwika, ziemianin. Aresztowany przez NKWD 21 IX 1939 r., zesłany do Uchtiżemłagu. Zwolniony 18 IX 1941 r. - dalsze losy nieznane ...

  Więcej »
  # 1139

  Kazimierz Smolski

  1878 - 1911

  s. Tomasza, ziemianin z Suwalszczyzny (pow. mariampolski) ...

  Więcej »
  # 1140

  Ignacy Jakimowicz

  1876 - ?

  s. Władysława, z Warszawy, studiował medycynę w Warszawie, następnie w Dorpacie, lekarz w Warszawie ...

  Więcej »

  Semestr 149 - I sem. 1902 r.

  # 1141

  Józef Pęski

  1876 - po 1929

  s. Aleksandra, z Podola, studiów medycznych nie skończył (musiał je ukończyć gdzie indziej). ...

  Więcej »
  # 1142

  Włodzimierz Stawski

  1887 – 1942

  s. Konstantego, z Ukrainy, lekarz w Odessie. Zginął w czasie blokady Leningradu ...

  Więcej »

  Semestr 150 - II sem. 1902 r.

  # 1143

  Juliusz Neugebauer

  1876 - 1941

  s. Jana, z kaliskiego, lekarz w Warszawie

  Więcej »
  # 1144

  Ksawery Strawiński

  1879 - 1945

  s. Stanisława, brat Adama (1162) i Antoniego (1244), ziemianin, w l. 1918 - 1922 por. 7 p. Strzelców Konnnych ...

  Więcej »
  # 1145

  Czesław Czarnowski

  1883 - 1983

  s. Maksymiliana, lekarz - otolaryngolog, prof. USB, zesłany do ZSRR, wyszedł z II Korpusem. Pionier polskiego sportu żeglarskiego, malarz. Autor: Strzępy wspomnień (W.1973) ...

  Więcej »
  # 1146

  Adam Bonasewicz

  1881 - po 1939

  s. Feliksa, brat Bolesława (1159). Inicjator nałożenia barw przez K! (w 1907 r.), jedna z ważniejszych postaci w dziejach K!. Lekarz, mjr WP, Uczestnik walk o Wilno, Mińsk i obrony Warszawy (1919 - 1920). Wywieziony w 1939 r. zaginął w ZSRR ...

  Więcej »
  # 1147

  Stanisław Napierkowski

  1881 - ?

  s. Walentego, z Łomżyńskiego, studiował matematykę, mieszkał w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1148

  Józef Nikodem Czajkowski

  1876 - ?

  s. Dionizego, z gub. kijowskiej, lekarz

  Więcej »
  # 1149

  Bronisław Czapkiewicz

  1880 - 1952

  s. Józefa, dr chemii, dyr. szkoły technicznej w Brześciu n. Bugiem ...

  Więcej »
  # 1150

  Zygmunt Ługowski

  1877 - po 1934

  s. Władysława, lekarz, kpt. WP (1918 – 1921), póżniej lekarz – higienista w szkołach łódzkich ...

  Więcej »
  # 1151

  Aleksander Towgin

  1881 -?

  s. Władysława, z Mitawy (Jelgava), Łotwa, urzędnik Kurlandzkiej Izby Skarbowej ...

  Więcej »

  Semestr 152 - II sem. 1903 r.

  # 1152

  Antoni Cholewa

  1885 – 1954

  s. Jana, brat matki Bolesława (1483) i Józefa (1495) Skawińskich, prababki Michała Bučara (1533). Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Dorpacie. W okresie międzywojennym lekarz kolejowy w Szamotułach. W czasie II wojny światowej w ruchu konspiracyjnym na białostocczyźnie. Od 1947 r. lekarz kolejowy w Nowym Stawie koło Malborka. Pochowany na ...

  Więcej »
  # 1153

  Stefan Janczewski

  1880 – ?

  s. Lucjana, z pow. radzymińskiego, lekarz.

  Więcej »
  # 1154

  Władysław Julian Homan

  1882 - przed 1938

  s. Juliana, prawnik, radca w Min. Reform Rolnych

  Więcej »
  # 1155

  Aleksander Untulis

  1882 - ?

  s. Józefa, na konwencie 14 X 1908 r. „prosił o skreślenie z listy, gdyż uważa siebie za Litwina, a Konwent jest stowarzyszeniem polskim” ...

  Więcej »
  # 1156

  Aleksander Podczaski

  1881 - ?

  s. Jana, z pow. lipnowskiego, studiował przyrodę

  Więcej »
  # 1157

  Jan Konosewicz

  1880 - 1914

  s. Gabriela, zmobilizowany jako lekarz do armii rosyjskiej - poległ ...

  Więcej »

  Semestr 153 - I sem. 1904 r.

  # 1158

  Ludwik Matusewicz

  1881 - ?

  s. Adolfa, lekarz

  Więcej »

  Semestr 154 - II sem. 1904 r.

  # 1159

  Bolesław Bonasewicz

  1884-1938

  s. Feliksa, brat Adama (1146), por. rez. art., dyr. Państw. Inst. Meteorolog. w W- wie ...

  Więcej »
  # 1160

  Alfons Paszko

  1886 - 1972

  s. Adolfa, brat Ryszarda (1111), nauczyciel gimn. W-wa ...

  Więcej »
  # 1161

  Tadeusz Hamburg

  1881 – 1932

  s. Adama, z pow. kieleckiego, studiował matematykę, później nauczyciel ...

  Więcej »
  # 1162

  Adam Strawiński

  1878 - 1942

  s. Stanisława, brat Ksawerego (1144) i Antoniego (1244), ziemianin z pow. słonimskiego ...

  Więcej »
  # 1163

  Bronisław Kątkowski

  1887 - 1919

  s. Eugeniusza, lekarz, był w kierownictwie POW na Kresach – zamordowany przez bolszewików 19 VIII w Kalenkowiczach (Mińszczyzna) ...

  Więcej »
  # 1164

  Dionizy Bujalski

  1876 - 1906

  s. Józefa, student prawa, prawnik, działacz młodzieżowy, więzień w X pawilonie Cytadeli, chory na gruźlicę, zmarł w czasie studiów w Zakopanem, publikował ...

  Więcej »

  Semestr 158 - II sem. 1906 r.

  # 1165

  Jan Szostak

  1885 - 1908

  s. Stefana, z Wileńszczyzny, student medycyny, popełnił samobójstwo (w Dorpacie) ...

  Więcej »
  # 1166

  Edmund Dziechciński

  1885 - 1908

  - s. Edmunda, student prawa, popełnił samobójstwo (w Warszawie) ...

  Więcej »
  # 1167

  Jan Giedroyć

  1886 - 1950

  s. Jana, brat Tadeusza (1231), adwokat, ziemianin (Litwa Kowieńska) ...

  Więcej »
  # 1168

  Henryk Krug

  1882 - 1920

  s. Edwarda, lekarz, kpt WP, zginął w czasie odwrotu w sierpniu 1920 r. ...

  Więcej »
  # 1169

  Stanisław Brzeziński

  1882 - 1944

  s. Teofila, naucz. gimn. poległ w Powst. Warszawskim 8 VIII ...

  Więcej »
  # 1170

  Eugeniusz Braun

  1883 - 1955

  s. Bogumiła, brat Alfreda (1201), lekarz w Pułtusku, kapitan WP, żołnierz AK ...

  Więcej »

  Semestr 159 - I sem. 1907 r.

  # 1171

  Wincenty Krajewski

  1883 - 1932

  - s. Wincentego, podprokurator w Zamościu, notariusz w Tyszowcach lub. ...

  Więcej »
  # 1172

  Janusz Winiarski

  1879 - 1952

  s. Ludwika, sędzia w Płońsku, notariusz w Chorzelach

  Więcej »
  # 1173

  Mieczysław Świderski

  1879 - 1915

  s. Władysława, z Kaliskiego, lekarz w gub. czernowieckiej ...

  Więcej »
  # 1174

  Aleksander Alfons Szyndler

  1880 - 1941

  - s. Jana, lekarz na Wołyniu i w Warszawie, major WP

  Więcej »
  # 1175

  Henryk Szwemberger

  1882 - 1935

  s. Karola, mjr audytor WP (1918-1926), radca Min. Reform Roln. ...

  Więcej »
  # 1176

  Wiesław Świerczyński

  1882 – 1919

  s. Józefa, z Kaliskiego, lekarz. Wystąpił z K! 19 IX 1908 r. ...

  Więcej »
  # 1177

  Antoni Werpachowski

  1879 - 1930

  s. Henryka, lekarz w Ostrowiu Łomżyńskim, mjr WP. (1918 - 1930) ...

  Więcej »
  # 1178

  Stanisław Ignacy Morawski

  1879 - 1952

  s. Ignacego, lekarz w Środzie, woj. poznańskie, major WP ...

  Więcej »
  # 1179

  Włodzimierz Kenig

  1883 – 1929

  s. Józefa, skrzypek, dyrygent, kompozytor, krytyk teatralny i muzyczny, prawnik. W l. 1915 - 16 dyr. i dyrygent Filharmonii Warszawskiej. Notariusz w Pułtusku ...

  Więcej »

  Semestr 160 - II sem. 1907 r.

  # 1180

  Czesław Sienkiewicz

  1885 - 1975

  s. Stanisława, adwokat, sędzia w Wilnie, po wojnie w Olsztynie ...

  Więcej »
  # 1181

  Władysław Siarkiewicz

  1883 - ?

  s. Jana, z Warszawy, lekarz, kpt. WP (1918-1921)

  Więcej »
  # 1182

  Antoni Marczewski

  1887 - 1974

  - s. Włodzimierza, prawnik, radca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. (przed II wojną) ...

  Więcej »
  # 1183

  Aleksander Wasilewski

  1884 - 1944

  s. Edwarda. Autor konwentowego ceremoniału nadania barw (5 IV 1915), w czasie wojny z bolszewikami naczelny lekarz w 14 p. uł. Jazłowieckich - odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, kpt WP. Poseł do ostatniego Sejmu RP przed 1939 r. Poległ 12 XII 1944 r. pod Anconą ...

  Więcej »
  # 1184

  Włodzimierz Kulczycki

  1887 - 1945

  s. Włodzimierza, brat Jana (1214), por. WP (1918-21), sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1185

  Stefan Dziubiński

  1885 - 1944

  s. Apolinarego, lekarz, kpt WP. Zmarł w czasie powst. Warszawskiego 3 X ...

  Więcej »
  # 1186

  Tadeusz Kwieciński

  1886 - 1968

  s. Jana, por. I korpusu WP (1917-18), por. 22 p. piech. (1918- 20). Urzędnik Okręgowej Dyr. Kolei w Toruniu ...

  Więcej »
  # 1187

  Emil Zmaczyński

  1889 – 1945

  s. Wincentego, z gub. mińskiej, Prof. chemii na Uniw. w Mińsku Aresztowany w 1938 r. i skazany „za szpiegostwo”. Wystąpił z K! 15 X 1910 r. ...

  Więcej »
  # 1188

  Włodzimierz Zakrzewski I

  1888- po 1939

  s. Bolesława, brat Bolesława (1189), v-prezes Sądu Okręgowego w Równem, wywieziony, zaginął w ZSRR ...

  Więcej »
  # 1189

  Bolesław Zakrzewski

  1886 - 1922

  s. Bolesława, brat Włodzimierza (1188) zmarł w Turkiestanie ...

  Więcej »
  # 1190

  Bronisław Zaborski

  1885-1945

  - s. Ignacego, brat Karola (1002), adwokat w W-wie, zamordowany w Sachsenhausen ...

  Więcej »
  # 1191

  Stefan Trzebiński

  1885 - 1948

  W I korpusie WP (l. 1917 -18), płk., d-ca 3. Dyw. Art. Konnej (1918 - 31), odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) ...

  Więcej »
  # 1192

  Adam Busz

  1886 - ?

  s. Edwarda, ziemianin z Wileńszczyzny, przyrodnik

  Więcej »
  # 1193

  Leopold Dengel

  1887 -1945

  s. Edwarda, lekarz, Łódź, kpt WP (1918 -1921)

  Więcej »
  # 1194

  Stefan Załęski

  1886 - po 1934

  s. Antoniego, prawo, major WP

  Więcej »
  # 1195

  Aleksander Ruszczyński

  1884 - 1967

  s. Jana, kpt I p. Lot. WP 1918-21, właściciel magazynu jubilerskiego w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1196

  Wilhelm Fejertag

  1888 - 1927

  - s. Maksymiliana, kpt. WP 1918 - 21, Wilno

  Więcej »
  # 1197

  Leon Stępiński

  1883 - 1940

  s. Kamila, nauczyciel gimn. Wilno

  Więcej »
  # 1198

  Jan Kacper Krzyżanowski

  1888 - 1932

  s. Kacpra, kpt. audytor WP, Sędzia śledczy Sądu Wojskowego, adwokat ...

  Więcej »
  # 1199

  Zygmunt Żółtowski

  1882 - ?

  s. Adolfa, ziemianin z Kowieńszczyzny (powiat telszewski), studiował prawo ...

  Więcej »
  # 1200

  Stefan Borowiecki

  1886 - 1951

  s. Zdzisława, adwokat w Rydze, wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.