Album Polonorum

Album polonorumSemestr 160 - II sem. 1907 r.

# 1201

Alfred Braun

1885 - 1968

s. Bogumiła, brat Eugeniusza (1170), sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi ...

Więcej »
# 1202

Ferdynand Konstantynowicz

1883 - ?

s. Ludwika, z Rygi, studiował prawo

Więcej »
# 1203

Zbigniew Jasiński

1888 - 1948

s. Edwarda, Czł. Komisji do rewizji praw K! (1908), Komisji do ułożenia kartelu z Arkonią (1909). Z jego inicjatywy i w jego mieszkaniu w Wilnie na zebraniu 19 XII 1919 r., zdecydowano o przeniesieniu K! do Wilna. Jeden z twórców Wil. Koła Filistrów (1922). Członek POW. Prezes Wil. Oddz. Zw. Adwokatów Polskich. Współred. wil. wyd. „Rzeczpospo ...

Więcej »
# 1204

Zdzisław Nowicki

1883 - 1952

s. Józefa, sekr. Stow. Fil. K! P. w Warszawie. Ochotnik WP (1920 r.), adwokat ...

Więcej »
# 1205

Władysław Montwiłł

1885 - 1942

s. Aleksandra, ziemianin, czł. Zjednoczenia Polaków na Litwie, prezes Zarządu Banku Polskiego w Kiejdanach. Aresztowany (1 VIII 1940) przez NKWD, wywieziony, zmarł w łagrze Kodino k. Archangielska ...

Więcej »
# 1206

Konstanty Dziewulski

1885-1939

s. Henryka, autor uchwały (6 II 1909), która ustanowiła stopień barwiarza. Ziemianin, prof. WSH W-wa. Zamordowany przez Niemców 8 XI w Poznaniu ...

Więcej »
# 1207

Władysław Jarecki

1876-1929

s. Aleksandra, W czasie I wojny przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskich Organizacji Wojskowych na Kaukazie. Kpt. WP (1919-20). Dyrektor Instytutu Ociemniałych i Głuchoniemych w Warszawie, wydawca „Neurologii Polskiej” ...

Więcej »
# 1208

Bronisław Hassenbein

1889-1961

s. Natana, ochotnik WP (1920), adwokat w Radomiu

Więcej »
# 1209

Kazimierz Dauksza

1883 - przed 1928?

s. Władysława, sędzia Sądu Okręgowego w Kownie

Więcej »
# 1210

Juliusz Zander

1888 - ?

s. Juliusza, z Dyneburga, studiował prawo

Więcej »

Semestr 161 - I sem. 1908 r.

# 1211

Eugeniusz Falkowski

1885-1945

s. Wincentego. Członek komisji dla ułożenia kartelu z Arkonią (1909), mjr 3 p. uł. WP (1918-1921). Szef Sądu Wojsk. Litwy Środk. Odzn. Krzyżem Zasługi Litwy Środk. Adwokat (konsystorski) ...

Więcej »
# 1212

Jan Jaskłowski

1882 – 1920

s. Jana, z Mnichowa pow. ostrowski, przed Dorpatem studiował prawo w Warszawie, Krakowie i Paryżu ...

Więcej »
# 1213

Stefan Stypiński

1885 - 1958

s. Józefa, z gub. warszawskiej (pow. Błonie), radca prawny w Min. Sprawiedliwości ...

Więcej »
# 1214

Jan Kulczycki

1885 - 1935

s. Włodzimierza, brat Włodzimierza (1184), adwokat w Warszawie ...

Więcej »
# 1215

Józef Gembski

1884 - 1940

s. Juliana, z gub. warszawskiej (pow. grójecki), adwokat w Warszawie ...

Więcej »
# 1216

Tadeusz Błażejewicz

1884 - 1966

s. Zygmunta, przed wyzwoleniem w ruchu młodzieżowym. W 1918 r. dyr. Polskiej Macierzy Szkolnej. Od 1922 r. poseł na sejm RP kilku kadencji. Członek Nar. Dem. Stronnictwa Pracy. Redaktor tygodnika „Hasło”. W czasie II wojny w konspiracji. Po wojnie kierownik Biblioteki PWSM - Łódź ...

Więcej »

Semestr 162 - II sem. 1908 r.

# 1217

Zygmunt Michelis

1886 - 1977

s. Piotra, b. aktywny w życiu K! po II wojnie. Pastor e.a., red. „Zwiastuna Ewangelickiego”. Odzn. Krzyżem Walecznych (obrona Warszawy 1939 r.). Więzień Pawiaka i Sachsenhausen - Oranienburga. Po uwolnieniu w konspiracji i powst. warszawskim. Po wojnie biskup - diakon i prezes Synodu Ew. Augsb. Pierwszy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ...

Więcej »
# 1218

Aleksander Tallen-Wilczewski

1885 -1968

s. Leonarda (740), w 1920 r. ochotnik WP, odznaczony Krzyżem Walecznych. Adwokat w Warszawie ...

Więcej »
# 1219

Aleksander Brochocki

1884-1934

s. Władysława, ochotnik WP (1918 - 1921) kapral 13 p. uł. - odznaczony Virtuti Militari. Ziemianin, sędzia ...

Więcej »
# 1220

Konstanty Mackiewicz

1888 - 1972

s. Konrada, brat Leona (1307), ziemianin z Grodzieńszczyzny, autor wspomnień ...

Więcej »
# 1221

Stanisław Świderski

1887 - 1950

s. Leopolda, adwokat w Warszawie

Więcej »
# 1222

Witold Januszkowski

1891- 1970

s. Mikołaja. Skarbnik Koła Fil. w Wilnie. W l. 1917 - 1918 w Korpusie gen. Dowbór-Muśnickiego. W wojnie z bolszewikami w Sądzie Polowym II Armii. Mjr WP. Pełnił szereg funkcji sądowniczych (w Wilnie, Brześciu, Pińsku). W kampanii wrześniowej szef Sądu Polowego nr 92. W niewoli niemieckiej w oflagach (Hadamar, Grossborn, Sandbostel). Wrócił do ...

Więcej »
# 1223

Józef Kosmowski

1888 - 1974

s. Jana, z Wilna. Urzędnik Izb Skarbowych w Wilnie i Brześciu n. Bugiem. Zmarł w Gdańsku ...

Więcej »
# 1224

Kazimierz Kodź

1887 - 1951

s. Jana, Sekretarz Wil. Koła Fil. Lekarz, kierownik Pogotowia Ratunkowego w Wilnie, po wojnie ordynator w Szpit. Wojewódzkim w Olsztynie ...

Więcej »

Semestr 163 - I sem. 1909 r.

# 1225

Saturnin Szmidt

1881-1945

s. Bolesława, z Piotrkowa, członek komisji dla ułożenia kartelu z Arkonią (1909), adwokat w Pułtusku ...

Więcej »
# 1226

Wiktor Montygierd-Łoybo

1889 - 1944

s. Józefa, lekarz, mjr WP. Aresztowany 16 VII 1943 r., wywieziony do Oświęcimia, w końcu października 1944 przeniesiony do Sachsenhausen, gdzie zmarł ...

Więcej »
# 1227

Karol Kirst

1885 - 1953

s. Edwarda. W czasie I wojny św. w Odessie -kierownik Wydz. Kult. Ośw. Polskiego Tow. Pomocy Ofiarom Wojny. W 1918 wrócił do kraju, pełnił szereg funkcji sądowniczych. W 1926 r. dyr. Dep. Politycznego MSW, wojewoda Białostocki (1927 - 1930), prokurator Sądu Najwyższego ...

Więcej »
# 1228

Stefan Medeksza

1882 - 1962

s. Henryka, przed studiami w Dorpacie na Polit. Ryskiej, gdzie należał do Arkonii (1902 - 1903) prawnik, ziemianin na Litwie, zm. w Anglii ...

Więcej »
# 1229

Aleksander Burhardt

1884 - 1976

s. Michała, brat Stefana (1336), POW, adwokat, radny m. Wilna, członek licznych organizacji społ. i kult. ...

Więcej »
# 1230

Stanisław Falkowski II

1884 - 1939

s. Adolfa, ochotnik WP (1920 - 21), kpt WP, prezes Sądu Okręgowego w Pińsku, aresztowany i zamordowany przez bolszewików 18 IX (w czasie konwoju) ...

Więcej »
# 1231

Tadeusz Giedroyć

1890 - 1941

s. Jana, brat Jana (1167). Przed studiami w Dorpacie, na Polit. Ryskiej - należał do Welecji. POW, w korp. Dowbór - Muśnickiego, mjr WP, odzn. Krzyżem Walecznych. Starosta Pow. w Wołkowysku, Augustowie i Białymstoku. Sędzia (w Dereczynie, Białymstoku, Zamościu, Łucku) Członek OZN, senator RP z woj. wołyńskiego (1938). Aresztowany przez NKWD i ...

Więcej »
# 1232

Konrad Łoziński

1885 -1936

s. Dionizego, ochotnik WP (1918 - 1922) mjr WP, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, ziemianin ...

Więcej »
# 1233

Erazm Zieleński

1887 - 1935

s. Kazimierza, ziemianin. Czł. Rady Nadzorczej S.A. „Polskie Radio” ...

Więcej »

Semestr 164 - II sem. 1909 r.

# 1234

Adam Werpachowski

1888 - 1946

s. Franciszka, z pow. Biała Podl., mjr WP, Warszawa

Więcej »
# 1235

Henryk Jankowski

1886 - 1948

s. Feliksa, z pow. Biała Podlaska, naczelny lekarz więzienny Min. Sprawiedliwości ...

Więcej »
# 1236

Stefan Różycki

1886 - 1953

s. Salezego, lekarz - anatom, prof. Uniw. w Lwowie i Poznaniu (tam także dziekan), działacz sanacyjny (Związek Naprawy Rzeczypospolitej). W czasie okupacji w W-wie, m.in. w tajnym nauczaniu uniwersyteckim. Po wojnie wrócił na Uniw. Poznański. W Poznaniu jest ul. jego imienia ...

Więcej »
# 1237

Aleksander Falzmann

1887 - 1942

s. Roberta, pastor e.a. 28 IX 1939 r. aresztowany przez Gestapo, wywieziony do Dachau, zamordowany (4 V) ...

Więcej »
# 1238

Henryk Wendt

1886 - 1970

s. Fryderyka (517), pastor e.a. Więziony na początku okupacji w Radgoszczy, wysiedlony do Gen. Guberni. W Warszawie działał w tajnym nauczaniu ...

Więcej »
# 1239

Eugeniusz Piaszczyński

1890 - 1928

s. Józefa lekarz kpt WP, asystent I kliniki Chir. Uniw. Warszawskiego ...

Więcej »
# 1240

Ignacy Skibiński

1885 - 1928

s. Józefa, w l. 1918 – 1921 por. WP, adwokat w Warszawie ...

Więcej »
# 1241

Stanisław Mianowski

1889 - 1972

s. Aleksandra, kapitan WP (1918 - 1920), uczestnik bitwy warszawskiej. Adwokat, sędzia Sądu Apelacyjnego. Brał udział w kamp. wrześniowej. Autor pamiętników ...

Więcej »
# 1242

Rudolf Chołowiecki

1887 - 1940

s. Mariana. Ppor. 25 p. uł. (1918 - 1921). Ziemianin, ostatni burmistrz Nieświeża, aresztowany przez NKWD we wrześniu 1939 r., więziony w Kozielsku, ofiara zbrodni katyńskiej ...

Więcej »
# 1243

Wacław Józefowicz

1889-1954

- s. Dariusza, w 1938 r. dyr. Towarzystwa Chargeurs Réunis, SGT Fabre Line & French Line (W-wa) ...

Więcej »
# 1244

Antoni Strawiński

1884 - 1953

s. Stanisława, brat Ksawerego (1144) i Adama (1162), ziemianin, prawnik ...

Więcej »
# 1245

Edward Hofman

1879 - 1941

s. Henryka, dyr. szkół średnich (Płock, Suwałki, Brześć Lit.) ...

Więcej »

Semestr 165 - I sem. 1910 r.

# 1246

Stefan Cybulski

1888 - 1942

s. Stefana, ochotnik WP (1920), lekarz w Tomaszowie Lub. W AK, aresztowany przez Niemców, więziony na Zamku w Lublinie, po b. ciężkim śledztwie, zmarł zaraz po zwolnieniu ...

Więcej »
# 1247

Stanisław Wolfram

1884 - ?

s. Stanisława, lekarz

Więcej »

Semestr 166 - II sem. 1910 r.

# 1248

Eugeniusz Iszora

1889 - 1955

- s. Aleksandra, kpt. WP. W czasie wojny w AK. lekarz - specjalista w dziedzinie odżywiania dzieci (publikował). Po wojnie w Gdańsku ...

Więcej »
# 1249

Józef Mańkowski

1889 - 1971

s. Wiktora, żołnierz I Bryg. Leg. 1915 - 1917, dziennikarz, w l. 1918 – 21 naczelnik Wydziału Prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aresztowany przez Gestapo (Pawiak), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta ...

Więcej »
# 1250

Zygmunt Jahilnicki

1886 - ?

s. Eustachego, z Wilna, nie ukończył studiów med.?

Więcej »
# 1251

Włodzimierz Grilicz-Gryzima

1892- 1944

s. Seweryna, brat Jana (1266), adwokat w Warszawie, zamordowany przez NKWD (11 VIII) ...

Więcej »
# 1252

Tadeusz Wierzbowski

1892 - 1920

s. Stanisława, kpt WP, sędzia śledczy poległ w czasie polskiej ofensywy 25 VIII ...

Więcej »
# 1253

Maurycy Sonnenberg

1876 - 1937

s. Szymona. Prawnik, w 1920 r. twórca i d - ca batalionu policyjnego z którym brał udział w Bitwie Warszawskiej, odznaczony Krzyżem Walecznych. Kierował Urzędem Śledczym w Warszawie ...

Więcej »
# 1254

Włodzimierz Zakrzewski II

1885 – 1951

s. Bolesława, notariusz w Kościeszynie, Tyszowcach, Kozienicach, Zwoleniu ...

Więcej »
# 1255

Gustaw Przewłocki

1892 - 1951

s. Karola, urzędnik w Urz. Woj. Wileńskim

Więcej »
# 1256

January Majewski

1882 - po 1939

s. Hipolita, notariusz, w Baranowiczach, „zaginął” w ZSRR ...

Więcej »

Semestr 168 - II sem. 1911 r.

# 1257

Zdzisław Michalski

1892 - 1960

s. Bolesława, lekarz (m.in. w Korpusie Dowbór - Muśnickiego), doc. U.W., ordynator i nacz. lek. Sanatorium Miejskiego w Otwocku. W l. 1939 - 45 dyr. Szp. Przemienienia Pańskiego w W-wie, czynny w konspiracji, tajnym nauczaniu - więziony za udzielanie pomocy lek. żołnierzom AK. Po wojnie, uczestniczy w organizacji Wydz. Lek. U.W. 12 VI 1948 r. ...

Więcej »
# 1258

Witold Vogtman Michorowski

1894 - 1955

s. Ludwika, rotmistrz 6 Pułku Ułanów Kaniowskich. Zmarł w Warszawie ...

Więcej »
# 1259

Bohdan Węcławowicz

1888 - 1918

s. Waleriana, por. 7 p. uł. (w Korp. Wschodnim), poległ po Niemirowem ...

Więcej »
# 1260

Władysław Lebecki

1889 - ?

s. Antoniego, z Kowieńszczyzny, prawnik

Więcej »
# 1261

Jan Balsewicz

1887 - 1970

- s. Konstantego, ochotnik WP (1918 -1921), odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie). Ppłk 6 p.p. Leg. Urzędnik w Dyr. Nacz. Lasów Państw, ...

Więcej »
# 1262

Feliks Michalec

1888 - 1944

s. Józefa lekarz, ordynator w Szp. Dzieciątka Jezus w W-wie. W AK (ps. „dr Piotr”), w powst. Warszawskim komendant szpitala powstańczego, zginął 21 IX ...

Więcej »

Semestr 169 - I sem. 1912 r.

# 1263

Witold Kieżun

1892-1931

s. Józefa, lekarz, ochotnik WP (1919 - 1922), kpt. WP. Lekarz Kasy Chorych w Wilnie ...

Więcej »
# 1264

Stanisław Linke

1892 - 1939

s. Juliusza, lekarz , ppłk. WP, zmarł z ran 3 X w bitwie pod Kutnem ...

Więcej »
# 1265

Witold Zadora Paszkowski

1891 - 1919

s. Józefa, brat Józefa (1292), lekarz, kpt. WP, poległ 23 XII ...

Więcej »
# 1266

Jan Grilicz-Gryzima

1891-1939

s. Seweryna, brat Włodzimierza (1251), ochotnik WP (1920), kapitan, ziemianin, zamordowany przez bolszewików 7 X ...

Więcej »
# 1267

Henryk Tochterman III

1891 - 1929

s. Henryka, pastor e.a. w Radomiu

Więcej »
# 1268

Stanisław Piotrowski

1891 - 1939

s. Antoniego, drugi olderman „wileński”. Ochotnik WP (1919 - 21), odzn. Krzyżem Walecznych, rtm. 13 p. uł. sędzia Sądu Grodzkiego w Mołodecznie, zamordowany przez bolszewików 18 IX ...

Więcej »
# 1269

Leon Malhomme de la Roche

1888 - 1940

s. Mikołaja, konsul RP w Bytomiu, Opolu, Morawskiej Ostrawie, wicewojewoda katowicki, 23 IX 1939, aresztowany przez NKWD, wywieziony do ZSRR i zamordowany ...

Więcej »

Semestr 170 - II sem. 1912 r.

# 1270

Marian Römer

1893 - 1920

s. Antoniego, ochotnik WP, por. - poległ pod Grajewem

Więcej »
# 1271

Stanisław Reinhardt

1894 - 1941

s. Tadeusza, ochotnik WP (1920), sędzia śledczy i adwokat w Białymstoku, zabity przez bolszewików 30 VI ...

Więcej »
# 1272

Stanisław Zalewski

1893 - 1939

- s. Kazimierza, radca MSZ, poseł na sejm, ziemianin

Więcej »
# 1273

Wacław Lubieński

1891 - 1919

s. Adolfa, ochotnik WP (1918), kpt - lekarz, poległ 11 IV w obronie Wilna przed bolszewikami. Pochowany na Rossie w Wilnie, na cmentarzyku obok grobu Matki i Serca J. Piłsudskiego ...

Więcej »
# 1274

Józef Sopoćko

1893 - 1960

s. Ludwika, ochotnik WP (1920), adwokat w Wilnie, w styczniu 1945 r. wywieziony do ZSRR, wrócił ...

Więcej »
# 1275

Stefan Baliński

1887 - ?

- s. Adama, z Kiszyniowa, lekarz

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.